Легітимність судової влади: теоретико-методологічні аспекти її оцінки

Автор(и)

  • О. Б. Українець аспірантка Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.55

Ключові слова:

судова влада, легітимність судової влади, правосуддя, оцінка легітимності судової влади, довіра до суду

Анотація

У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти оцінки легітимності судової влади, зокрема в контексті формування відповідних критеріїв.

Визначено, що відсутність легітимності має місце виключно за відсутності легальності, тобто у випадку коли судді чи суд здійснюють свою діяльність не на законних підставах або з грубим доведеним порушенням законодавства. У всіх інших випадках ступінь легітимності судової гілки влади повинен бути оцінений, що в свою чергу відкриватиме нові підходи та шляхи підвищення ефективності організаційно-правового забезпечення реалізації судочинства.

Крім того, діяльність судової гілки влади має спрямовуватися на те, щоб з поміж іншого «власними силами» підвищувати рівень власної легітимності, а отже і довіри до себе суспільства, оскільки в іншому випадку вирішення правових конфліктів відбуватиметься в інший спосіб, не шляхом звернення до суду, що знижує авторитет механізму держави в цілому.

На основі проведеного аналізу визначено, що одним із критеріїв легітимності судової гілки влади має стати якість системи судового адміністрування, що виражається в цілком конкретних заходах, які б із використанням сучасних інформаційно-аналітичних технологій та інструментів спростили доступ до судочинства та моніторинг за ходом його відправлення.

Сформовані висновки, які полягають в тому, що більшість проаналізованих сучасних підходів до оцінки легітимності судової влади пов’язані з критеріями визначення якості здійснення судочинства, що закріплені у різних документах, зокрема міжнародного рівня. Що ж до змісту критеріїв такої оцінки, то до найбільш поширені слід віднести: рівень довіри до суду; якість системи судового адміністрування; рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду; відповідність дій і рішень суду правовим нормам; об’єктивність процесу пізнання, правильність його результату; незалежність і безсторонність суду під час розв’язання юридичних справ, що узгоджується із дотриманням відповідних принципів закріплених у законодавстві.

Посилання

Висновок № 18 «Позиція судової влади та її відносини з іншими гілками державної влади в умовах сучасної демократії». Консультативна Рада Європейських Суддів (CCJE). Лондон, 16 жовтня 2015. URL: https://court.gov.ua/userfiles/vusn_18_kr.pdf. (дата звернення: 26.06.2023).

Гладій С. В. Форми легітимації судової влади. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2013. Вип. 3. С. 151–159.

Городовенко В. В. Інституційна незалежність судової гілки влади в Україні: конституційно-правовий аспект. Вісник Конституційного Суду України. № 1. 2021. С. 81–92.

Іванченко О. Система критеріїв оцінювання ефективності діяльності судів під час надання судових послуг. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 11. С. 224–225.

Крючко Н. І. Судова реформа як одна із передумов удосконалення ознак судової влади. Юрист України. 2018. № 2. С. 93–99.

Ленгер Я. І. Довіра до суду,як детермінанта незалежності влади. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці. 2021. С. 51-52.

Міщенко А. Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії: автореф. дис….канд. політ. наук : 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». Київ, 2010. 20 с.

Назаров І. В. Судові системи країн Європейського союзу та України: генезис та порівняння: Монографія. Харків: Вид-во «ФІНН», 2011. 432 с.

Наливайко Л. Р., Олійник В. М. Теоретико-правова характеристика взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського суспільства: монографія. Дніпро: Дніпроп. держ. унт внутр. справ, 2019. 192 с.

Новоселова В. В. Формування довіри до судової влади в Україні в контексті утвердження принципу верховенства права: теоретико-правові засади: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень». Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2020. 20 с.

Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: монографія. Харків. Право. 2018. С. 154–160.

Підкуркова І. Оцінка потреб суду у проведенні опитувань громадян на основі методології карток громадянського звітування: аналіт. звіт за результатами опитування у судах Харк. та Сум. обл. / Проект «Справедливе правосуддя». Харк. міська громад. орг. «Ін-т приклад. гуманітар. досліджень». Харків. ІПГД, 2016. 20 с.

Попадинець Г. О. Сутність, зміст та основні ознаки судової влади. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 4. 2021. С. 114–117.

Фрицький Ю. О. Особливості функціонування судової влади як окремої гілки державної влади в Україні. Актуальні проблеми держави і права. 2006. Вип. 29. С. 271–278.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура