Забезпечення незалежності суддів як гарантія їх діяльності

Автор(и)

  • С. І. Пушкар аспірант кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», адвокат, виконавчий директор з правового забезпечення ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5027-7962

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.54

Ключові слова:

суд, суддя, незалежність суддів, судова влада, правосуддя, Вища рада правосуддя, гарантії незалежності суддів

Анотація

У статті приділено увагу засаді незалежності суддів та її значенню для діяльності судової гілки влади. Проаналізовано кількість випадків порушення незалежності суддів на основі статистичних показників Вищої ради правосуддя. Висвітлено тенденцію до зменшення кількості випадків втручання у суддівську діяльність упродовж 2020-2022 р. Висловлено припущення щодо кількості повідомлень щодо дій, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет судової гілки влади, які надійдуть у 2023 р. Автором проаналізовано підходи до визначення поняття «незалежність судді», що дозволило зробити висновок щодо того, що незалежність судді має на меті забезпечення якості правосуддя та належного рівня захисту прав і свобод людини. У зв’язку з цим під незалежністю судді запропоновано розуміти законодавчо закріплену гарантію суддівської діяльності, що реалізується завдяки передбаченим законом механізмам, та має на меті забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення правових спорів у суді. В роботі також досліджено перелік ознак незалежності суддів. Запропоновано його розширення такими ознаками як: 1) ця засада забезпечується рядом гарантій, які поширюються на особу у виключному випадку – наявності у неї статусу судді; 2) має як національний, так і міжнародний рівень закріплення; 3) забезпечується діяльністю органів та осіб, до компетенції яких законом віднесено відповідні повноваження.

Крім того, автором приділено увагу поняттю «гарантії незалежності суддів», звернуто увагу на класифікацію цих гарантій. Запропоновано авторське визначення поняття «гарантії незалежності суддів» – система заходів та механізмів, що передбачають діяльність органів та осіб, до повноважень яких віднесено забезпечення неприпустимості неправомірного втручання, впливу або тиску на суддю у зв’язку зі здійсненням ним правосуддя.

У роботі також підкреслено, що ключову роль у забезпеченні незалежності суддів відіграє ВРП, яка за результатами розгляду повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалює рішення про вжиття певних заходів реагування. Визначено, що з урахуванням наміру України здобути членство в Європейському Союзі, проблема порушення незалежності суддів потребує якнайшвидшого вирішення.

Посилання

Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Вищої ради правосуддя у 2021 році. Вебсайт Вищої ради правосуддя. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/zvit_2021.pdf.

Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Вищої ради правосуддя у 2022 році. Вебсайт Вищої ради правосуддя. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/zvit_2022.pdf.

Протягом січня – травня 2023 року ВРП розглянула 98 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя. Вебсайт Вищої ради правосуддя. URL: https://hcj.gov.ua/photo/protyagom-sichnya-travnya-2023-roku-vrp-rozglyanula-98-povidomlen-pro-vtruchannya-u-profesiynu.

Галайденко Т. В. Гарантія незалежності суддів та їх реалізація в сучасній Україні: автореф. дис. канд. юр. наук. Одеса, 2013. 20 с.

Камінська І. В. Незалежність суду як засада організації судової влади: дис. канд. юр. наук. Київ, 2016. 214 с.

Горінов П. В. Адміністративно-правове регулювання реалізації процедур забезпечення незалежності суддів: дис. канд. юр. наук. Київ, 2021. 229 с.

Савенко М. Д. Незалежність суддів та її правове забезпечення. Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів: Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару (м. Харків 30-31 берез. 2005 р.). Xарків; Київ: ЦНТ «Гопак», 2006. С. 97–102.

Скрипченко В. О. Незалежність суддів як гарантія законності в адміністративному судочинстві. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 1. С. 176–178.

Куйбіда Р. О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи: Монографія. К.: Атіка, 2004. 288 с.

Крижова О. Г. Незалежність судової влади та суддів у контексті реалізації принципу верховенства права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Серія ПРАВО. Вип. 45. Т. 1. С. 15-18. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/34078/1/НЕЗАЛЕЖНІСТЬ%20СУДОВОЇ%20ВЛАДИ%20ТА%20СУДДІВ.pdf.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.

Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96- вр#Text.

Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text.

Про Раду суддів України: Положення від 16.09.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-10#Text.

Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції“» Кримінального кодексу України від 27 жовтня 2020 р. № 13-р/2020. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/55264-nezalezhnist.

Гринюк В. О. Гарантії забезпечення незалежності суду у кримінальному процесі. Право і суспільство. 2012. № 5. С. 131–135.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 2, абзацу другого пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», статті 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (справа щодо змін умов виплати пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці) від 3 червня 2013 року

№ 3-рп/2013. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/55264-nezalezhnist

Галайденко Т. В. До питання розмежування категорій «принцип незалежності суддів» та «гарантії його реалізації». Вісник Вищої ради юстиції. 2010. № 3. С. 28–40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура