Щодо необхідності існування диференційованого підходу в аспекті визначення програм підвищення кваліфікації українських адвокатів в умовах цифровізації

Автор(и)

  • В. В. Заборовський професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.52

Ключові слова:

правовий статус адвоката, адвокатська діяльність, професійний обов’язок адвоката, права адвоката, підвищення кваліфікації адвоката, програми підвищення кваліфікації, молодий адвокат, помічник адвоката, стажування

Анотація

Дана стаття присвячена розкриттю сутності професійного обов’язку адвоката щодо підвищення своєї кваліфікації насамперед через призму права адвоката щодо вибору видів такого підвищення та шляхом з’ясування доцільності існування різноманітних програм спрямованих на її підвищення. Аргументується необхідність існування програм підвищення кваліфікації різного роду, які б враховували насамперед досвід адвоката (для тих, які мають досвід здійснення адвокатської діяльності та молодих адвокатів).

В рамках даної статті було досліджено зміст та проблеми реалізації програми щодо підвищення кваліфікації молодими адвокатами. Розкривається досвід зарубіжних країн, як щодо визначення взагалі категорії «молодий адвокат», так і особливостей програм щодо підвищення їх кваліфікації. Акцентується увага на необхідності розроблення саме Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України Модульної програми «Молодий адвокат» та безкоштовності її проходження, враховуючи сплату такими адвокатами внесків саме на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, одним із основних обов’язків якого є підтримання високого професійного рівня адвокатів.

В статті також акцентується увага на доцільності затвердження програм підвищення кваліфікації і для інших осіб, які мають те чи інше відношення до здійснення адвокатської діяльності. Робиться висновок щодо позитивності розроблення Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України спеціальних, адаптаційних курсів (інструктажів) підвищення кваліфікації для стажистів, помічників адвокатів і осіб, у випадку поновлення їх права на заняття адвокатською діяльністю та доступність їх проходження (в режимі онлайн).

Для досягнення поставленої мети, автором були застосовані характерні для правової науки методи, а саме дослідження проводилося із застосуванням насамперед системно-структурного та порівняльно-правового методів, а також діалектичного методу пізнання правової дійсності.

Посилання

Заборовський В. В. Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.10. К., 2017. 577 с.

Заборовський В. В., Бисага Ю. М., Булеца С. Б. Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 650 с.

Заборовський В. В. Структура правового статусу адвоката: дослідження сутності елементів, які є передумовами його виникнення або ж є дотичними до нього. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 39. Т. 2. С. 110–115.

Заборовський В. В., Фазикош В. Г., Семерак О. С. Підвищення кваліфікації адвоката як один із його професійних обов’язків: загальні положення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. Вип. 70. С. 444–449. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.70.71/

Заборовський В. В. Інститут підвищення кваліфікації адвоката: історичний аспект. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 5. С. 377–382. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.70/

Заборовський В. В. Підвищення кваліфікації адвоката через призму міжнародних стандартів адвокатури. Science as a basis for the development of modern countries: collection of theses of scientific and methodical reports of international scientific-practical conference (Bratislava (Slovakia), Slovakia, January 27-29, 2022), 2022. P. 66–69.

Заборовський В. В. Деякі проблемні питання формування системи підвищення кваліфікації українських адвокатів. Освіта та наука в умовах війни: конституційно-правові стандарти та сучасні українські реалії: матеріали Міжнародного круглого столу (м. Ужгород, 22 вересня 2022 р.). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2022. С. 63–68.;

Заборовський В. В. Підвищення кваліфікації як один з професійних обов’язків адвоката. Organization of educational process for legal education applicants, innovative teaching methods in higher education institutions of Ukraine and EU: materials scientific and pedagogic Internship proceeding (Frankfurt an der Oder (Republic of Germany), 28 October – 6 December , 2019). Frankfurt an der Oder: European University Viadrina Frankfurt (Oder), 2019. P. 64–68.

Гвоздій В. У 2022 році до лав адвокатської спільноти долучилося майже 3 тисячі адвокатів. URL: https://advokatpost.com/u-2022-rotsi-do-lav-advokatskoi-spilnoty-doluchylosia-majzhe-3-tysiachi-advokativ-valentyn-hvozdij/.

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 03.07.2021 № 63. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr063871-21#Text.

Про призупинення дії пунктів 19, 20 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України на період дії воєнного стану в Україні: рішення Ради адвокатів України від 16.03.2022 року № 30. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0030871-22#n9.

Женина М. А. Повышение профессионального уровня адвоката как способ предотвращения дисциплинарного правонарушения. Бизнес в законе. 2009. № 3. С. 168–171.

Ковбасінська Г. Нова система підвищення кваліфікації вирішує проблему «гонитви за балами». 2019. URL: https://unba.org.ua/publications/print/4674-galina-kovbasins-ka-nova-sistema-pidvishennya-kvalifikacii-virishue-problemu-gonitvi-za-balami.html.

Tangaza H. International Approaches to Ongoing Competence. A report for the LSB (march 2021). URL: https://legalservicesboard.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/International-approaches-to-Ongoing-Competence.pdf.

Ireland. The map of Continuing Legal Education in Europe. URL: www.eccle.eu/european-center-for-continuing-legal-education/.

Dėl advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo ir: sprendimas Advokatų taryba Lietuvos advokatūraю. 2020. URL: https://www.advokatura.lt/uploads/Documents/document_190/Advokatu-ir-advokatu-padejeju-kvalifikacijos-tobulinimo-ir-vertinimo-.pdf.

Rules of professional conduct for legal practitioners. URL: https://edojudiciary.gov.ng/wp-content/uploads/2016/10/Rules-Of-Proffessional-Conduct-For-Legal-Practitioners-2007.pdf.

Стандарт профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов. Утвержден IX Всероссийским съездом адвокатов от 18 апреля 2019 г. URL: https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/the-standard-of-professional-training-and-improvement-of-professional-level-of-lawyers/.

Фурса С. Я., Фурса Є. І. Підвищення кваліфікації адвокатів в контексті навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти. Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 15 грудня 2020). Харків, Україна: Право. С. 51–58.

Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю нова редакція, затверджено Рішенням Ради адвокатів України від 01 червня 2018 року № 80. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pologennya/2020-11-17-polozhennya-121_5fc64e07e0a02.pdf.

Положення про помічника адвоката, затверджено рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 113. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pologennya/2018-09- 08-polozhennya-140_5bbc6f2dba29f.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура