Забезпечення прав потерпілого при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні

Автор(и)

  • А. Р. Туманянц кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.48

Ключові слова:

учасники кримінального провадження, потерпілий, забезпечення прав потерпілого, заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, досудове розслідування, кримінальне провадження

Анотація

У статті проаналізовано проблеми забезпечення прав потерпілого при обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Аргументується позиція, відповідно до якої потерпілий, його представник і законний представник мають право брати участь при розгляді слідчим суддею, суддею клопотання про застосування запобіжних заходів та оскаржити постановлені судом рішення. Констатовано, що коли вирішенням питання про запобіжний захід зачіпаються права і законні інтереси потерпілого, в тому числі пов’язані з необхідністю захисту його особистої безпеки від загроз з боку підозрюваного або забезпечення відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди, він, його представник, законний представник вправі довести до відома органів досудового розслідування, прокурора і слідчого судді свою позицію щодо обрання, продовження, зміни, скасування того або іншого запобіжного заходу щодо підозрюваного, а також оскаржити прийняте рішення. При цьому можливість оскарження не може залежить від того, чи брав потерпілий безпосередню участь в судовому засіданні. Так само потерпілий і його представник мають право ознайомлення з матеріалами, на підставі яких постановляється рішення. При розгляді слідчим суддею клопотання про застосування запобіжних заходів потерпілий, його представник та законний представник повинні бути наділені правом заявляти клопотання, в тому числі, про тримання підозрюваного під вартою, про скасування або заміни цього запобіжного заходу на інший, брати безпосередню участь у розгляді судом поданого ними або іншими учасниками процесу клопотання, виступати в судовому засіданні та викладати свою позицію і аргументи, оскаржити ухвалу слідчого судді до суду апеляційної інстанції. Вносяться пропозиції щодо доцільності усунення законодавчі колізій шляхом внесення відповідних нормативних коректив, а саме доповнити ч. 1 ст. 193, частини 1 і 2 ст. 331 КПК й ч. 3 ст. 315 КПК положенням, яке надасть право потерпілому, його законному представнику, представнику звертатися з клопотанням про обрання, зміну, скасування, продовження запобіжного заходу щодо підозрюваного, обвинуваченого, а також оскаржувати відповідну ухвалу слідчого судді, суду в апеляційному порядку.

Посилання

Рішення ЄСПЛ по Справа «Batsanina v. Russia» (заява № 8927/02): рішення Європ. Суду з прав людини від 26 травня 2009 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-108955.

Січко В. О. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу у судовому провадженні: дисер….канд. юрид. наук. Харків. 2019. 290 с.

Гловюк І. В. Потерпілий як ініціатор обрання та зміни запобіжного заходу у судовому провадженні в суді І інстанції: аспекти нормативної регламентації. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 трав. 2018 р.) : у 2 т. Одеса, 2018. Т. 2. С. 272–275.

Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: інформ. лист Вищ. спеціаліз. суду України з розгляду цив. і кримін. справ від 09.11.2012 р. № 1640/0/4-12. Законодавство України: нормат.-прав. база / Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12#Text.

Ухвала Дніпровський апеляційний суд від 09 жовтня 2019 року у справі № 201/10382/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/84909325.

Постанова Верховного Суду від 10.06.2020 р. у справі № 640/3693/15-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89819731.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність