Способи втягнення неповнолітніх у незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Автор(и)

  • М. В. Кукос аспірант кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.43

Ключові слова:

неповнолітній, способи вчинення, криміналістична характеристика, кримінальне правопорушення, незаконне виробництво, збут, наркотичні засоби, психотропні речовини

Анотація

У статті детально розглядаються способи вчинення втягнення неповнолітніх у незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, як елемент криміналістичної характеристики вказаного кримінального правопорушення. Проаналізовано положення 2 ст. 307 КК України, яка передбачає незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені із залученням неповнолітнього.

Звернута увага на те, що все різноманіття способів втягнення неповнолітнього в протиправну діяльність можна об’єднати в дві основні групи: пов’язані і непов’язані із застосуванням насильства або погрози його застосування. Розкрито найбільш поширені ненасильницькі способи вчинення до яких відносяться: обіцянка, обман, роз’яснення, пропозиція, переконання, особистий приклад втягувача тощо. Результати вивчення матеріалів кримінальних проваджень показують, що близько 88% втягнень було вчинено шляхом пропозиції, переконання, роз’яснення, прохань і умовлянь вчинити кримінальне правопорушення.

Найбільш поширеним ненасильницьким способом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність є пропозиція вчинити кримінальне правопорушення. Однак, звернута увага на те, що встановлення лише однієї пропозиції дорослого вчинити кримінальне правопорушення не завжди достатньо для визнання його способом втягнення.

Окремо приділена увага підготовчим діям щодо залучення неповнолітнього до вчинення дій передбачених ст. 307 КК України. Такі дії є різноманітними, проте найпоширенішими слід вважати такі: 1) пошук дітей, до вчинення протиправних дій, їх відбір, прояв дружнього відношення (70% кримінальних проваджень); 2) створення корисливої зацікавленості (легкість заробітку, підвищення авторитету) у неповнолітнього в незаконних діях з наркотиками (67%); 3) сприяння такій поведінці неповнолітнього, при якій він втрачає здатність контролювати свої дії (розпивання спиртних напоїв, уживання наркотичних засобів, психотропних речовин), що створює психологічну та фізичну залежність (60%); 4) ознайомлення неповнолітніх із способами вчинення, розподілом ролей між співучасниками, плануванням приховання слідів кримінального правопорушення (52%).

Посилання

Чернявський С. С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження: навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Джужи. К.: Юрінком Інтер, 2003. 264 с.

Кримінальний кодекс України: Закон від 5 квіт. 2001 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.

Ікаєв А. Р. Розслідування втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: дис…канд. юрид. наук: 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Київ, 2020. 20 с.

Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лют. 2004 р. № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04#Text.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Колесниченко А. Н. Способ хищения (понятие и сущность). Криминалистика и судебная экспертиза. 1983. Вып. 27. С. 6–10.

Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх: монографія / Савченко А. В., Вартилецька І. А., Семенюк О. О., Луцак О. О. Київ : НАВС, 2016. 267 с.

Дзунза В. В. Кримінальна відповідальність за стягнення неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2005. 20 с.

Криміналістика: навч. посіб. / за заг. ред. Є. В. Пряхіна. Львів: ЛьвДУВС, 2010. 540 с.

Криміналістика: підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв та ін.]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Харків: ХНУВС, 2011. 666 с.

Албул С. В., Поляков Є. В., Щурат Т. Г. Протидія безконтактному способу розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів за допомогою мережі Інтернет: метод. рек. Одеса: ОДУВС, 2018. 21 с.

Бугайчук К. Л., Савченко О. О., Прібиткова Н. О. Особливості досудового розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (в умовах нового Кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства): наук.-метод. рек. Харків: ХНУВС, 2015. 100 с.

Справа № 161/11040/21. Луцький міськрайонний суд Волинської області. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98335129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність