Міжнародні стандарти нагляду прокурора за дотриманням законності у кримінальному провадженні

Автор(и)

  • Р. М. Білокінь доктор юридичних наук, доцент кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.40

Ключові слова:

досудове розслідування, кримінальне провадження, міжнародні стандарти, нагляд прокурора, законність, кримінальне процесуальне законодавство, імплементація

Анотація

Вказується, однією із форм здійснення прокурором процесуального керівництва у межах кримінального провадження є нагляд за додержанням законності органами і посадовими особами, які здійснюють таке провадження, а під час судового розгляду підтримання державного обвинувачення. На сьогодні, в світлі подій, які відбуваються в нашій державі важливого значення набуває процес реформування органів прокуратури, як органу, який здійснює нагляд за дотриманням законів у кримінальному провадженні. Зокрема, в контексті євроінтеграційних процесів національне законодавство потребує наближення до міжнародних стандартів, в частині зміни обсягів прокурорського нагляду.

У статті автором досліджено міжнародні стандарти нагляду прокурора за дотриманням законності у кримінальному провадженні. На основі вивчення низки наукових поглядів стосовно визначення поняття «міжнародні стандарти» встановлено, що міжнародні стандарти в діяльності органів прокуратури включають в себе весь масив міжнародно-правових актів, які регулюють питання в зазначеній сфері, а також позитивна судова практика, зокрема практика Європейського суду з прав людини. Проаналізовано та узагальнено міжнародні правові акти, в сфері встановлення стандартів нагляду прокурора за дотриманням законності у кримінальному провадженні. Здійснено поділ їх на такі групи: міжнародні нормативно-правові акти загально-правового спрямування; спеціалізовані міжнародні акти. Констатовано, що важливим завданням є як засвоєння основних міжнародних стандартів нагляду прокурора за дотриманням законності у кримінальному провадженні, так і вироблення ефективного механізму їх реалізації. Наголошено, що значна кількість міжнародних стандартів діяльності прокурора відображена у вітчизняному законодавстві, проте актуальності не втрачає необхідність подальшої імплементації у вітчизняне законодавство основних положень, які стосуються діяльності прокурора у кримінальному провадженні.

Посилання

Озерський І. Міжнародні стандарти прокурорської діяльності. Віче. Лютий 2010. № 4. URL: http://veche.kiev.ua/journal/1871/.

Стратегія розвитку прокуратури на 2021–2023 роки. Затверджена Наказом Генерального прокурора № 489 від 16 жовтня 2020 року. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/strategiya-rozvitku-prokuraturi-na-2021-2023-roki.

Бринцев В. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади. Право. 2010. 464 c.

Гринюк В. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія і практика (Алерта, 2016). 166.

Лапкін А. В. Міжнародні стандарти як основа реформування системи кримінальної юстиції в напрямі євроінтеграції. Ампаро. 2022. Спецвипуск. Том 2. С. 24–30.

Колодчин В., Туманянц А., Повноваження прокурора в судовому провадженні у першій інстанції (Оберіг, 2016). С. 32–39.

Бєлоусов Ю. та ін. Прокурор: керує? координує? наглядає? розслідує : Звіт за результатами дослідження «Роль прокурора на досудовій стадії кримінального процесу» / Бєлоусов Ю., Вен- гер В., Мітько В., Орлеан А., Сущенко В., Яворська В.; за заг. ред. Бєлоусова Ю. К.: СТ-Друк, 2017. 268 с. URL: https://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/prokuror_ukr-1.pdf.

Рекомендації Rec(2000)19 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2000_19_2000_10_6.pdf.

Рекомендація Rec(2012)11 Комітету міністрів державам-учасникам «Про роль публічних обвинувачів поза системою кримінальної юстиції». URL: https://www.pravo.org.ua/files/rec_chodo_publ.PDF.

Рекомендація ПАРЄ 1604 (2003) 11 «Про роль служби публічних обвинувачів в демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві права». URL: https://pravo.org.ua/files/_com_split_1.pdf.

Копиленко О. Міжнародні стандарти та вітчизняний досвід правового регулювання статусу прокуратури (на основі аналізу проєктів законодавчих актів, внесених на розгляд Верховної Ради України шостого скликання). Вісник Національної академії прокуратури України. 2011. № 2. С. 35–44.

Подкопаєв С., Філоненко Г. Положення міжнародних документів про роль прокуратури поза кримінальною сферою. Європейські перспективи. 2012. № 4. Ч. 2. С. 73–77.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 02 червня 2016 року. № 1401-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/print1470816136775720.

Про Прокуратуру. Закон Україні № 1697-VII від 14 жовтня 2014 р.. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/conv#n98.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

Лапкін А. В. Міжнародні стандарти прокуратури як орієнтир європейської інтеграції. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. С. 70–76.

Європейські керівні принципи з етики і поведінки для прокурорів». «Будапештські керівні принципи» : Прийняті на 6-й конференції Генеральних прокурорів Європи в Будапешті 31 травня 2005 року. Правові основи прокурорської діяльності в Україні : науково-практичний посібник / П. М. Каркач, А. В. Лапкін. Харків: Право, 2011. С. 70–74.

Половніков В. В., Халимон С. І. Проблеми правового регулювання оперативно-розшукової діяльності: пошук шляхів вирішення. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2017. Вип. 3. (Серія «Юридичні науки»). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2017_3_4.

Павленко С. О. Основи оперативно-розшукової тактики: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 624 с.

Савенко С. А. Оперативно-розшукове забезпечення судового провадження: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2014. 219 с.

Севрук В. Г. Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: теорія та практика: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 1092 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність