Співвідношення порядку отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні з нормативно-правовими актами у галузі кримінального провадження інших країн

Автор(и)

  • Л. О. Басюк здобувач наукового ступеня доктора філософії кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.39

Ключові слова:

отримання зразків для експертизи, відібрання зразків з речей і документів, примусове відібрання, допустимість та належність доказів, рішення ЄСПЛ, кримінальне провадження, розслідування

Анотація

У статті звернута увага та проведений аналіз основних нормативно-правових актів, що забезпечують міжнародні стандарти дотримання та захисту прав та свобод людей в частині отримання зразків для експертизи, в тому числі у кримінальному провадженні, до яких віднесено: Загальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Європейську конвенцію з прав людини, Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, тощо.

В ході дослідження, виявлено, що у практичній діяльності, правоохоронним органам, у ряді випадків, доводиться стикатися із протидією з боку учасників кримінального провадження щодо отримання біологічних зразків особи для експертизи. Так, як форма протидії зустрічаються: 1) відмова добровільного надання біологічних зразків особи; 2) оскарження дій працівників правоохоронних органів щодо легітимного застосування примусу для отримання біологічних зразків особи; 3) активний супротив в ході примусового відібрання біологічних зразків особи для експертизи (з посиланням на те, що такі дії принижують честь і гідність особи або небезпечні для її здоров’я).

Доведено, що за відсутності нормативно визначених форм, методів та суб’єктів застосування примусу під час примусового відібрання біологічних зразків особи у кримінальному провадженні, а також ігнорування законодавцем окресленої проблематики протягом значного часу, провідну роль відіграє лінія поведінки суб’єкта розслідування, його професійна компетентність, тактичні комбінації, сутність яких полягає у впливі на особу, зразки у якої відбираються.

В результаті проведеного ретельного аналізу порядку відібрання зразків з речей і документів для експертизи, визначеного у КПК України, демонструє, в цілому, його відповідність міжнародним стандартам проведення аналогічних процесуальних дій, в тому числі щодо застосування примусу. Проте зосереджено увагу на недоцільності отримання додаткового дозволу суду на проведення обшуку у випадках відмови добровільного виконання ухвали суду щодо надання зразків з речей і документів, як то передбачено ст. 166 КПК України відповідно до правил тимчасового доступу до речей і документів.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Садова Т. В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів: монографія. 2011. С. 142.

Конституція України. Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини). Ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Ратифіковано із застереженнями Указом Президії ВР N 3484-XI (3484-11) від 26.01.87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085#Text.

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Тирадо Ортіс і Лосано Мартін проти Іспанії». URL: http://nsj.gov.ua/files/documents/ECHR%20and%20Criminal%20procedure%20Mc%20Bride%20ukr.pdf.

Basyuk Larisa. Practice of forced obtaining samples for comparative study in Ukraine and Europe. Visegrad Journal on Human Rights. 2, 2022. 7–10.

Ухвала Богунського районного суду міста Житомира від 06.02.2020 року. Справа № 295/1559/20, провадження 1-кс/295/572/20. Zakononline. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/ show/87489691.

Рогальська В. Відбирання біологічних зразків для експертизи: кримінально-процесуальна характеристика. Юридичний вісник. 2017. 2. 150–156.

PG і JO проти Сполученого Королівства. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=419.

Макбрайд Дж. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. К.: «К.І.С.», 2010. С. 175-176. URL: https://rm.coe.int/1680098ae0.

Мельниченко А. В. Забезпечення прав громадян під час відібрання біологічних зразків. Науковий вісник публічного та приватного права. № 3. 2016. С. 46–49. URL: http://www.nvppp.in.ua/index.php/vip.

Антонюк П. Є. Організаційно-тактичні аспекти примусового відбирання біологічних зразків у особи в кримінальному провадженні. Криміналістичний вісник. 2017. 1 (27). 34–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність