Чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або про відмову у такому скасуванні

Автор(и)

  • І. В. Басиста доктор юридичних наук, професор, професор кафедр адміністративного права та адміністративного процесу, кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9707-7386
  • Б. В. Щур доктор юридичних наук, професор Член-кореспондент Національної академії правових наук України завідуючий кафедрою кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2139-2317

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.38

Ключові слова:

досудове розслідування, звернення із клопотанням до слідчого судді, процесуальне рішення слідчого судді, перегляд рішень слідчого судді у перебігу досудового розслідування, підготовче провадження

Анотація

Вже вкотре перед Верховним Судом та науковцями постало питання про те, які ж з ухвал слідчого судді підлягають апеляційному оскарженню, а які у перебігу досудового розслідування такому оскар-женню не підлягають. Сьогодні безпосереднім об’єктом нашого дослідження, як і об’єднаної палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду (ККС ВС) є ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або про відмову у цьому. Позиції палат Верховного Суду є не однаковими, що ілюструють рішення об’єднаної палати ККС ВС від 19.02.2019. у справі № 569/17036/18 (провадження № 51-598кмо19) та колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 14.03.2023 у справі № 760/5570/22 (провадження № 51-3149км22) тощо. Дослідження має на меті з’ясувати чи у цьому окремому випадку йдеться про імпліцитне трактування положень ст.ст. 174, 309 КПК, що дає підстави для твердження про те, що ухвала слідчого судді про скасування арешту на майно підлягає апеляційному оскарженню чи ж про те, що перелік частин 1 та 2 статті 309 КПК України є вичерпним і розширеному трактуванню не підлягає. Застосованим формально-логічним методом, дедуктивними міркуваннями та дискурсивним мисленням отримано результат у вигляді наукового висновку, що у перебігу досудового розслідування не підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування арешту майна, так як вона чітко передбачена кримінальними процесуальними нормами та не включена законодавцем до вичерпного переліку частин 1 та 2 статті 309 КПК України. У статті обґрунтовано, що за такої процесуальної ситуації учасники під час підготовчого провадження в суді вправі скористатися процесуальними можливостями, передбаченими у частині 3 статті 309 КПК України. При розглянутому законодавчому стані справ, усвідомлюючи складність тих процесуальних викликів, котрі мають місце у досудовому розслідуванні та слідують із необхідності забезпечення та дотримання прав його учасників, вкотре закликано законодавця почути голос тих колег-процесуалістів, котрі впродовж десяти років, констатуючи хибний законодавчий підхід при конструюванні статті 309 КПК України та інших схожих норм, взивають змінити його або ж принаймні розширити перелік, котрий унормований частинами 1 та 2 статті 309 КПК України.

Посилання

Ухвала об’єднаної палати ККС ВС від 19.02.2019. у справі № 569/17036/18 (провадження № 51-598кмо19). https://reyestr.court.gov.ua/Review/79957677.

Ухвала колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 14.03.2023. у справі № 760/5570/22 (провадження № 51-3149км22) https://reyestr.court.gov.ua/Review/109747789.

Звернення судді Верховного суду до учасників Науково-консультативної ради при Верховному Суді у справі № 760/5570/22 із реєстраційним вхідним номером Верховного Суду 108/0/26-23 від 6.04.2023.

Науковий висновок члена НКР при Верховному Суді д.ю.н., професора Ірини Басистої «Щодо апеляційного оскарження під час досудового розслідування ухвали слідчого судді, що постановлена в порядку частини 6 статті 193 КПК України» (на виконання звернення від судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наставного Вячеслава Володимировича у справі № 991/3440/20, супровідний лист Верховного Суду № 2/0/27-22 від 10.01.2022.) 26 січня 2022 року. 13 с.

Басиста І. В., Благута Р. І., Коміссарчук Ю. А. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 432 с. https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5086.

Науковий висновок члена НКР при Верховному Суді д.ю.н., професора Ірини Басистої «Щодо оскарження судового рішення про арешт майна» (на виконання звернення від голови Касаційного кримінального суду Верховного Суду Станіслава Івановича Кравченка у справі № 456/3303/21 (провадження № 51-5257кмо21), супровідний лист із реєстраційним номером Верховного Суду 283/0/26-22 від 11.08.2022.). 22 вересня 2022 року. 7 с.

Науковий висновок члена НКР при Верховному Суді д.ю.н., професора Ірини Басистої з питань можливості (неможливості) оскарження в апеляційному порядку ухвал слідчого судді про роз’яснення або відмову в роз’ясненні рішення (на виконання звернення від судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Луганського Юрія Миколайовича у справі № 367/3068/17 (провадження № 51-8936кмо18) із реєстраційним вхідним номером Верховного Суду 373/0/26-19 від 31.07.2019.). 23 вересня 2019. 12 с.

Науковий висновок члена НКР при Верховному Суді д.ю.н., професора Ірини Басистої з питань, пов’язаних з визначенням поняття «рішення слідчого судді, ухвалення якого не передбачене КПК України» (на виконання звернення від судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Володимира Володимировича Короля у справі № 646/3986/19 (провадження № 51-3335км20), супровідний лист Верховного Суду від 10.03.2021 № 30/0/27-21). 14 квітня 2021 року. 12 с.

Савенко М. Є. Щодо окремих проблем визначення строку подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді. Науково-практичний юридичний журнал «Публічне право». № 36/2019. https://www.publichne-pravo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=146:pp-2019-36-06&catid=92&Itemid=483&lang=uk. URL: https://reyestr.court.gov.ua.

Постанова об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31 травня 2021 року у справі № 646/3986/19 (провадження № 51-3335км20). https://reyestr.court.gov.ua/Review/97429838.

Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України у справі № 5-142кс(15)17 від 12.10.2017. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS170757. html.

Басиста І. В. Окремі підходи до розуміння критеріїв, що дозволяють віднести рішення слідчого судді до тих процесуальних рішень, що підлягають (не підлягають) оскарженню на досудовому розслідуванні. Матеріали круглого столу «Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи». Львів, 11 червня 2021 року. Львів: ЛьвДУВС, 2021. С. 150–156. https://www.lvduvs.edu.ua/library/materialy-naukovykh-konferentsii.html.

Басиста І. В. Оскарження на досудовому розслідуванні рішення слідчого судді, що не передбачене КПК України. Проблеми теорії та практики кримінального провадження: матеріали круглого столу (м. Харків, 17 червня 2021 р.) / Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021. С. 16–19.

Гловюк І. В. Окремі питання перевірки ухвал слідчих суддів у апеляційному порядку у практиці Верховного Суду. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р.), Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 202–207.

Басиста І. В. Чи підлягають оскарженню в апеляційному порядку ухвали слідчих суддів про встановлення строків закінчення досудового розслідування: теорія та практика. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Юридичні науки». 2020. Випуск 5. С. 10. http://nrplaw.ukma.edu.ua/article/view/208064 (Basysta, I. (2020). Чи підлягають оскарженню в апеляційному порядку ухвали слідчих суддів про встановлення строків закінчення досудового розслідування: теорія та практика. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 5, 10–18. https://doi.org/10.18523/2617-2607.2020.5.10-18).

Кримінальний процесуальний кодекс України. Документ 4651-VI, редакція від 28.04.2023, підстава – 2997-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Капліна О. В. Процесуальний порядок арешту майна у кримінальному провадженні: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 288 с.

Науковий висновок члена НКР при Верховному Суді д.ю.н., професора Ірини Басистої щодо того, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або про відмову у такому скасуванні (на виконання звернення від судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наталії Олегівни Антонюк у справі № 760/5570/22). 16 травня 2023 року. 9 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність