Співвідношення потерпілої особи і жертви кримінального правопорушення

Автор(и)

  • І. М. Ткаченко кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справа, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0144-0708

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.37

Ключові слова:

потерпілий, жертва, кримінальне правопорушення, фізична особа, юридична особа, шкода, завдана кримінальним правопорушенням, віктимологія, запобігання кримінальним правопорушенням, кримінологічна характеристика, кримінально-правова характеристика

Анотація

У статті досліджено актуальні питання співвідношення потерпілої особи у кримінальному праві та жертви кримінального правопорушення в кримінології. Це дозволяє не лише виявити спільні та відмінні ознаки цих категорій, але й краще пізнати їх юридичну природу, визначити перспективи вдосконалення законодавства в зазначеній сфері правового регулювання, а також окреслити межі віктимологічної профілактики злочинів і кримінальних проступків.

Встановлено, що в основі кримінологічного терміну «жертва» безумовно знаходиться кримінально-правове – «потерпілий». Під жертвою кримінального правопорушення розуміють передусім потерпілих фізичних осіб, які визнаються такими відповідно до положень кримінального або кримінального та кримінального процесуального законодавства. Хоча окремі кримінологи не обмежуються ними й виділяють інших осіб, яким шкода завдана не безпосередньо, а опосередковано. Жертва кримінального правопорушення характеризується не лише кримінально-правовими, але й іншими ознаками, що не мають кримінально-правового значення.

Аргументовано, що основними критеріями розмежування жертви і потерпілої особи є наступні:

1) належність цих категорій до різних характеристик кримінальних правопорушень (кримінологічної та кримінально правової); 2) їм характерні різні ознаки; 3) вони мають різне призначення.

Незважаючи на те, що жертвою кримінального правопорушення визнають зазвичай фізичних осіб, об’єктом кримінологічних досліджень повинні бути і юридичні особи, яким в результаті вчинення злочину чи кримінального проступку завдано шкоди. Хоча їх не обов’язково називати жертвами кримінального правопорушення.

Посилання

Ткаченко І. М. Сучасні концепції потерпілого від кримінального правопорушення в теорії кримінального права. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. № 4 (18). С. 73–85. DOI: 10.34015/2523-4552.2021.4.06.

Ткаченко І. М. Потерпілий у кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві: актуальні питання теорії та практики. Київський часопис права. 2022. № 4. С. 185–193. DOI: https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.28.

Долгий О. А., Мудряк Т. О., Омельчук Л. В. Жертва злочину, як головний елемент віктимології. Міжнародний юридичний вісник: Актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 1 (5). С. 28–33.

Виговський Д. Л., Нікіфорова Т. І. Окремі питання кримінологічного визначення поняття «жертва злочину». Університетські наукові записки. 2020. Т. 19. № 1. С. 175–183.

2001/220/JHA: Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001F0220.

Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj.

Сенаторов М. В. Питання віктимологічної характеристики та попередження злочинності неповнолітніх. Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Вип. 8. Х.: Право, 2004. С. 116–117.

Богатирьов І. Г. Вчення про жертву злочину в кримінологічній науці. Право і суспільство. 2016. № 1. С. 194–197.

Туляков В. О. Вчення про жертву злочину: соціально-правові основи : автореф. дис. д-ра юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2001. 38 с.

Кримінологічна віктимологія: навч. посіб. / Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Джужі. Київ: Атіка, 2006. 352 с.

Джужа А. О. Віктимологічні засади запобігання злочинам в Україні: теорія та практика: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. 416 с.

Присяжнюк Т. І. Інститут потерпілого у кримінальному праві України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2006. 214 с.

Чеханюк, Л. В. Співвідношення понять «жертва злочину» та «потерпілий». Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 28 трав. 2020 р.) / у 2 ч. [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. Ч. 1. С. 223–227.

Чеханюк Л. В. Профілактика віктимної поведінки жінки як жертви злочинного посягання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. Київ. 2010. 20 с.

Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві / За науковою редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка Академії правових наук України В. І. Борисова. Х.: Право, 2006. 208 с.

Кримінологія: підручник [Текст] / О. М. Джужа, В. В. Василевич. В. В. Чернєй, С. С. Чернявський та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Чернєя; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. Київ: ФОП Маслаков, 2020. 612 с.

Музика А. А., Лащук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: монографія. Київ: Паливода А.В., 2011. 192 с.

Ладанівська Н. І. Розмежування дефініцій: «потерпілий від кримінального правопорушення» та «жертва кримінального правопорушення». Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 48. С. 70–73.

Борисов В., Пащенко О. До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів. Вісник академії правових наук України. № 3 (42). 2005. С. 180–190.

Вознюк А. А., Грудзур О. М. Види кримінально-правової характеристики злочину. Митна справа. 2014. № 1 (91). Ч. 2, кн. 2. С. 63–67.

Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1 (86). С. 154–160.

Литвинов О. М. Про галузеві характеристики злочинів взагалі та кримінологічну характеристику зокрема. Форум права. 2010. № 4. С. 581–586. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10lomkxz.pdf.

Вознюк А. А. Факультативні ознаки складу злочину: міжгалузевий вимір. Актуальні проблеми кримінального права [Текст]: тези доп. X Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (м. Київ, 22 листоп. 2019 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 45–47.

Батиргареєва В. С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Харків. 2002. 20 с.

Джужа А. О. Основні напрями удосконалення віктимологічного запобігання правопорушенням в Україні : Монографія. Київ, 2016. 304 с.

Велика українська кримінологічна енциклопедія : у 2 т. Т. 1 : А–Л / редкол.: В. В. Сокуренко (го- лова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 2021. 853 с.

Джужа О. М. Запобігання злочинам: кримінолого-віктимологічна парадигма: монографія. Київ. 2015. 331 с.

Резнікова О. І. Віктимологічне пізнання особи у криміналістиці : автореф. дис. канд. юрид. наук. 12.00.09. Харків. 2015. 20 с.

Корягіна А. Категорія «жертва злочину взаємовідносин» в юридичній науці. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 32–40. URL: http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade/article/view/367/307.

Schwöbel-Patel C. (2018). The ‘ideal’victim of international criminal law. European Journal of International Law. 2018. Vol. 29(3). P. 703–724.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право