Міжнародна практика та зарубіжний досвід запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Автор(и)

  • В. В. Соловей аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0009-0007-0829-8699

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.36

Ключові слова:

наркотики, наркобізнес, організована злочинність, транснаціональна злочинність, міжнародна практика, зарубіжний досвід, запобігання

Анотація

У статті узагальнено міжнародний досвід та зарубіжну практику запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями у сфері незаконного обігу наркотиків.

Проведений аналіз Конгресів та Конвенцій ООН засвідчив, що у жодному з них не розглядалося питання щодо війни та її впливу на організовану злочинність. Однак, в умовах сьогодення, організовані форми злочинності створюють реальну загрозу національній безпеці країни. Кримінальні елементи, маючи тісні міжрегіональні та міжнародні зв’язки, все частіше спрямовують свої зусилля на встановлення контролю над сферою обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Виокремлено два підходи щодо запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у зарубіжній практиці: автократичний – створенням дієвої системи органів правопорядку на основі ефективного кримінального законодавства (посилення санкцій ст. 209, 307–309 КК України), кримінального процесуального законодавства (наділення широкими повноваження органів безпеки), а також засобів і ресурсів, що дозволяють ефективно здійснювати заходи запобігання; ліберальний – «дозволяючий» підхід до осіб, які вживають наркотики, їх легалізація через контрольовано-обліковий продаж й розподіл; переслідування організованих форм наркозлочинності.

Аналіз суб’єктів, які здійснюють запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів дозволив встановити, що на сьогодні необхідно переглянути національну систему запобігання у бік надання більш ширших повноважень інформаційно-аналітичним підрозділам Національної поліції України щодо накопичення та обробки оперативної інформації, особливо під час кримінальної розвідки.

Посилання

Павленко Р. М. Попередження незаконного виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин підрозділами Міністерства внутрішніх справ України: монографія. Київ: [б.в.], 2005. 276 с.

Тимошенко В. А. Наркобізнес: національна та міжнародна протидія новим викликам; монографія. Київ, 2006. 456 с.

Мазуренко О. В. Запобігання незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у Причорноморському регіоні материкової України: дис… докт. філос.: 081 «Право». Одеса, 2023. 277 с.

Лужецька Н. А. Механізми реалізації державної політики щодо запобігання та протидії наркоманії: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 «Механізми державного управління». Одеса, 2018. 20 с.

Расюк Е. В Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональному наркобізнесу в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2005. 324 с.

Бангкокська декларація «Взаємодія і заходи у відповідь: стратегічні союзи в сфері попередження злочинності і кримінального правосуддя»: Прийнята на Одинадцятому Конгресі ООН з попередження злочинності і кримінального правосуддя. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/–declarations/bangkok_declaration.shtml.

Сорока С. О. Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 228 с.

Вербенський М. Г. Транснаціональна злочинність: монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009. 356 с.

Конгреси ООН по запобіганню злочинності: зб. матеріалів: в 3 кн. Кн. 1 / за ред. В.В. Голини. Київ: «Право України»; Харків: Право, 2013. 188 с.

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 14 верес. 2020 р. № 392. URL: https://www.president.gov.ua/documents/–3922020-35037.

Стратегія боротьби з організованою злочинністю: розпорядження Кабінету Міністрів Укра- їни від 16 верес. 2020 р. № 1126-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text.

Єпринцев П. С. Організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання: монографія. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 560 с.

Верченко Л. С. Система та компетенція правоохоронних органів США, які протидіють організованій злочинності. Право і суспільство. 2009. № 5. С. 141‒147.

Єпринцев П. С. Зарубіжний досвід запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються організованими групами. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 698– 701. URL: http://lsej.org.ua/4_2021/176.pdf.

Стрільців О. М., Арешонков В. В., Юсупов В. В. Пошук, виявлення, фіксація та вилучення об’єктів у кримінальних провадженнях щодо наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: мет. реком. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. 76 с

Москаленко Н. В. Досвід США щодо побудови системи запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінанси, звітність, банки. 2014. Вип. 1. С. 209‒214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2014_1_30.

Шостко О. Ю. Аналіз ефективної діяльності системи кримінальної юстиції у сфері протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах. Проблеми законності. 2009. № 1. С. 176‒185.

Modern Crime Prevention Strategy. URL: https://www.gov.uk/government/publications/modern-crime-prevention-strategy.

Зимовець В. В., Смирнова І. В., Чувирін Д. Е. Запобігання наркобізнесу: перспективи для України. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2007. Вип. 16. С. 59‒69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право