Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації та злочинної спільноти, а також керівництво ними

Автор(и)

  • О. В. Околіт аспірант наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ № 1 Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6498-6209

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.35

Ключові слова:

кримінальна відповідальність, співучасть, кримінальне правопорушення, злочинна організація, злочинна спільнота, організована злочинність, організатор, керівник, структурна частина злочинної організації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із найбільш небезпечними формами об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 255 КК України, – створенням організованих злочинних об’єднань та керівництвом ними.

Встановлено, що прояви створення злочинної організації та злочинної спільноти, а також керівництва ними можуть бути різними, залежно від мети цих організованих злочинних об’єднань, їх структури, інших індивідуальних особливостей та обстановки функціонування. Створити злочинну організацію може як одна, так і декілька осіб. Водночас керують нею зазвичай два і більше суб’єкти, серед яких керівник структурної частини. Особа, яка створила злочинну організацію, як правило залишається її керівником до засудження, смерті або заміщення іншим керівником. Окрім організаційних та керівних функцій вона зазвичай вчиняє злочини, що охоплюються метою об’єднання, а тому її дії потребують додаткової кваліфікації за сукупністю кримінальних правопорушень.

Аргументовано, що керівництво злочинним об’єднанням не охоплює керівництво окремими кримінальними правопорушеннями, які вчиняють його учасники, і потребує додаткової кваліфікації за відповідною частиною статті, що містить підстави кримінальної відповідальності за ці делікти. Тому керівництво злочинною організації чи злочинною спільнотою це передусім керівництво їх кримінально протиправною діяльністю загалом.

З метою усунення розбіжностей в однорідних кримінально-правових заборонах положення щодо керівництва структурною частиною організованих злочинних об’єднань в КК України та його проєкті запропоновано уніфікувати.

Виокремлення керівника у ч. 6 ст. 255, а також інших статтях КК України (ч. 5 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-3, ч. 4 ст. 258-5) визнано помилкою законодавця, що потребує розв’язання шляхом внесення змін до закону про кримінальну відповідальність.

Посилання

Lutsenko Y., Motyl V., Tarasiuk A., Areshonkov V., Diakin Y., & Kamensky D. (2023). Globalization of White-Collar Crime: Far and Beyond National Jurisdictions. Political Questions, 41(76), 64– 75. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4176.03.

Vozniuk A. Criminal and Legal Counteraction to the Activities of Criminal Authorities: The Ukrainian Model. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2022. Vol. 27, No. 1. PP. 9–19. DOI: 10.33270/0122271.9. http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/21704.

Vozniuk A., Dudorov O., Tytko A., Movchan R. Implementation of UN and EU recommendations on criminalization of organized crimes. Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9, Issue 28 April. Р. 234–240. https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.26.

Вознюк А. А., Будік І. М. Реалізація кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2022. Випуск 74: частина 2. Серія Право. С. 199–207. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.68.

Вознюк А. А. Встановлення або поширення злочинного впливу: актуальні питання кримінальної відповідальності. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. № 3 (17). С. 21–39. DOI: 10.34015/2523-4552.2021.3.03.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об’єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. № 2. 2022. С. 152–167. DOI: https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.2.15.

Луценко Ю. В., Арешонков В. В. Вплив організованої злочинності на світову безпекову політику, що викликана пандемією Сovid-19. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2022. № 1, С. 78−86. https://doi.org/10.32886/instzak.2022.01.08.

Вознюк А. А. Протидія організованій злочинності в Україні: перспективи удосконалення кримінального законодавства. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2020. № 1. С. 176–194.

Луценко Ю. В. Актуальні питання протидії організованій злочинності в контексті міграційної політики держави. Прикарпатський юридичний вісник. 2022. Випуск 6 (47). С. 132–136. DOI https://doi.org/10.32782/pyuv.v6.2022.27.

Павленко С. О. Основи оперативно-розшукової тактики: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 624 с.

Севрук В. Г. Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: теорія та практика: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 1092 с.

Вознюк А. А. Кримінально-правова доцільність звільнення від кримінальної відповідальності організаторів та керівників злочинних об’єднань. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 1 (145). С. 105–109.

Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об’єднань: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 236 с.

Чорний Р. Л. Бандитизм за кримінальним правом України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2005. 27 с.

Вознюк А. А. Зарубіжний досвід диференціації кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь в них. Верховенство права. 2017. № 5. С. 107–113.

Вознюк А. А. Теоретичні та практичні проблеми кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них як посягання на громадську безпеку: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2018. 652 с.

Кваша О. О. Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідальність: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2013. 467 с.

Ковальчук В. П. Кримінально-правові засоби протидії створенню злочинної організації : монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 224 с.

Вознюк А. А. Розподіл функцій і ролей за окремими формами співучасті в злочині. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2012. № 1 (3). С. 94–100.

Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою (статті 255, 2551, 2552, 2553, 256 Кримінального кодексу України): науково-практичний коментар / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, С. С. Чернявський. Київ: Норма права, 2021. 130 с.

Вирок Приморського районного суду м. Одеси від 26 липня 2021 р. у справі № 522/12299/21. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98549772.

Вирок Оболонського районного суду м. Києва від 5 жовтня 2022 р. у справі № 756/5627/20 Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106648812.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2018. 1360 с.

Вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 грудня 2022 р. у справі № 727/8643/22 Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108183326.

Вирок Суворовського районного суду м. Одеси від 24 березня 2021 р. у справі № 523/15232/19. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95793223.

Вознюк А. А. Банди, терористичні об’єднання, не передбачені законом воєнізовані або збройні формування – спеціальні види злочинних об’єднань чи самостійні форми співучасті? Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя ХНУВС (18 квіт. 2019 р., м. Харків). Харків: ХНУВС, 2019. С. 51–53.

Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчиненні стійкими злочинними об’єднаннями : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 груд. 2005 р. № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05#Text.

Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об’єднань та участь у них: монографія. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 928 с.

Вирок Оболонського районного суда м. Києва від 20 жовтня 2021 р. у справі № 756/32662/18-к. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100494423.

Вирок Оболонського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2022 року у справі № 756/5226/20 Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107859280.

Вознюк А. А. Ієрархічність як кримінально-правова ознака злочинної організації. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2011. № 2 (2). С. 84–91.

Вознюк А. А. Кримінально-правова характеристика структурної частини злочинної організації. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. № 2 (28). С. 159–166.

Контрольний текст проєкту нового КК України (станом на 22 травня 2023 р.). URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/05/22/kontrolnyj-tekst-proektu-kk-22-05-2023.pdf.

Вознюк А. А. Додаткові види співучасників у теорії українського кримінального права. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 2 (33). С. 78–81.

Данилевський А. О. Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2009. 200 с.

Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Х., 2003. 163 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право