Про юридичну ознаку потерпілого від незаконного проведення аборту або стерилізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.26

Ключові слова:

потерпілий, аборт, стерилізація, злочин, медичний критерій, Стамбульська конвенція, згода потерпілого

Анотація

Статтю присвячено деяким актуальним питанням встановлення ознак потерпілого від злочину, передбаченого ст. 134 КК.

Зроблено узагальнений огляд поняття потерпілого в кримінально-правовій науці. Звернуто увагу на те, що учення про потерпілого має міждисциплінарний характер – виокремлюють кримінально-правове, кримінологічне і кримінально-процесуальне поняття потерпілого: 1) кримінально-правове – потерпілий від кримінального правопорушення; 2) кримінологічне – жертва к. пр.; 3) кримінально-процесуальне – потерпілий у кримінальному провадженні.

Констатовано, що вітчизняний законодавець безпосередньо вказує на потерпілого від аборту (стерилізації): ідеться у відповідних частинах ст. 134 КК про примушування до аборту або стерилізації без добровільної згоди «потерпілої особи». Висловлено авторське зауваження про те, в контексті відповідальності за незаконний аборт законодавець міг би конкретизовано вказати на жінку, а в другому випадку – альтернативно на жінку або чоловіка.

У контексті юридичного порівняння положень ст. 134 КК та ст.ст. 38 і 39 Стамбульської конвенції з урахуванням системного підходу до тлумачення правових актів звернуто увагу на таке: а) у приписах конвенції, коли йдеться про примушування жінки до того, щоб вона зазнала певних дій (каліцтво геніталій), нормативне посилання на її інформовану згоду відсутня; а в разі проведення аборту чи хірургічної стерилізації жінки, за відсутності ознаки примушування, використана ознака попередньої та інформованої згоди або розуміння процедури з боку жінки; б) вітчизняний законодавець передбачив у ч. 2 і ч. 4 ст. 134 КК, відповідно, примушування до аборту/стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи. Піддано аргументованій критиці вітчизняний підхід, оскільки в теорії кримінального права ознака примушування традиційно виключає згоду потерпілого – ці поняття є взаємовиключними.

Показано, яким чином згадується потерпілий від досліджуваного злочину в судовій практиці; водночас констатовано невелику кількість вироків, ухвалених за ст. 134 КК.

Посилання

Блажівський Є. М. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність за кримінальним правом України: Дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2010. 234 с.

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ: ВАІТЕ, 2014. 944 с.

Музика А. А., Лащук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: Монографія. Київ: ПАЛИВОДА А. В., 2011. 192 с.

Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві / За наук. ред. В. І. Борисова. Харків: Право, 2006. 208 с.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. 2017. 1064 с.

Дьоміна О. П. Нові склади злочинів за ст. 134 Кримінального кодексу України у світлі Стамбульської конвенції: аналіз деяких ознак. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дидоренка. 2019. № 3 (87). С. 109–122.

Павленко Т. А. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту або стерилізації: деякі проблемні питання. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації: зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). Харків: ХНУВС, 2021. С. 250–253.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2018. 1368 с.

Черевко К. О, Авдєєв О. О. Щодо питання потерпілого від незаконного проведення аборту. Правовий часопис Донбасу. 2017. № 3-4. С. 23–25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право