Фінансово-правовий статус юридичних осіб публічного права

Автор(и)

  • І. П. Сторожук кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.18

Ключові слова:

юридичні особи, юридичні особи публічного права, публічне право, правовий статус юридичних осіб, статус юридичних осіб

Анотація

Метою статті є встановлення фінансово-правового статусу юридичних осіб публічного права як суб’єктів адміністративного права шляхом виконання таких наукових завдань: аналіз нормативно-правового регулювання статусу юридичних осіб публічного права; визначення основних ознак юридичних осіб публічного права; встановлення механізму взаємодії юридичних осіб публічного права з іншими суб’єктами адміністративного права.

Стаття присвячена дослідженню поняття та сутності «юридичної особи публічного права». Автори аналізують різні підходи до визначення цього терміну, включаючи його відношення до поняття «публічно-правове утворення». Вони вказують на необхідність встановлення чітких критеріїв для розмежування юридичних осіб публічного та приватного права.

Стаття також розглядає взаємозв’язок між юридичними особами публічного права та публічно-правовими утвореннями, розкриваючи їх специфічну правоздатність та дієздатність. Автори акцентують увагу на особливому порядку створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб публічного права, який базується на розпорядчих актах органів державної влади або територіальних громад. В статті також обговорюється дискусійне питання щодо критерію розмежування юридичних осіб публічного та приватного права та його виключності.

Стаття детально розглядає особливості юридичних осіб публічного права, включаючи їх створення, реорганізацію, ліквідацію, а також фінансово-правовий статус. Автори аналізують офіційні роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції, що надають докладний опис осо- бливостей юридичних осіб публічного права. Вони також розглядають питання власності та використання майна юридичними особами публічного права. Стаття допомагає краще зрозуміти відмінності між юридичними особами публічного та приватного права.

Стаття досліджує фінансово-правовий статус юридичних осіб публічного права, зокрема, їхні основні джерела фінансування, права та обов’язки щодо власності та управління фінансами. Автори акцентують увагу на важливості державного контролю та нагляду за фінансовими операціями таких юридичних осіб, а також на їхньому обов’язку забезпечувати прозорість та відкритість своєї фінансової діяльності. Стаття надає цінний внесок у розуміння фінансово-правового статусу юридичних осіб публічного права.

Посилання

Достдар Р. М. Публічно-правові утворення в цивільних правовідносинах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 1. Т. 1. 2015. С. 154–156.

Москаленко А. О. Адміністративно-правове регулювання статусу юридичних осіб публічного права: дис…доктора філос. Національний університет «Одеська юридична академія» Одеса, 2022. 239 с.

Зубар В. М. Критерії поділу юридичних осіб на осіб публічного та приватного права. Правове життя сучасної України: матеріали міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. Одеса: Фенікс, 2014. Т. 1. С. 272–274.

Олькіна О. В. Юридичні особи публічного права: постановка проблеми визначення критеріїв розмежування юридичних осіб публічного та приватного права. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 4. С. 91–93. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2014/23.pdf (дата звернен- ня: 10.06.2023.).

Про затвердження змін до Роз’яснення щодо застосування окремих положень закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»: Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.02.2019 р. URL: https://nazk.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/05/08.02-368.pdf (дата звернення: 10.06.2023).

Косяченко К. Е. Питання фінансової правосуб’єктності в науці цивільного права. Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в сучасних умовах: матеріали регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 20 листоп. 2019 р.). Дніпро: Видавець Біла К. О., 2019. С. 37–39. URL: http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/4174/1/8.pdf (дата звернення: 15.07.2022 р.).

Спасибо-Фатєєва І. В. Деякі роздуми про юридичні особи та їх організаційно-правові форми. Цивілістика: на шляху формування доктрини. виб. наук. праці. Харків: Золоті сторінки. 2012. С. 250–257.

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text (дата звернення: 10.06.2023).

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р.№ 679-XIV. Дата оновлення: 15.06.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text (дата звернення: 10.06.2023).

Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. № 185-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16#Text (дата звернення: 10.06.2023).

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text (дата звернення: 10.06.2023).

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. № 1127. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.06.2023).

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.07.2022).

Конституція України від 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 10.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право