Проблеми реалізації інституту адміністративної відповідальності за порушення вимог трудового законодавства

Автор(и)

  • І. О. Лавронова здобувачка вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Національного авіаційного університету, Ukraine https://orcid.org/0009-0009-1208-2967

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.10

Ключові слова:

Кодекс України про адміністративні правопорушення, захист трудових прав, малозначність, застосування адміністративних санкцій, посадові особи, інститут адміністративної відповідальності, порушення трудового законодавства

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних проблем реалізації інституту адміністративної відповідальності у сфері трудового права. Обґрунтовується необхідність врахування особливостей сфери трудових відносин, що впливають на процедуру розгляду та притягнення винних осіб за порушення вимог трудового законодавства. У статті акцентовано увагу на проблемах реалізації інституту адміністративної відповідальності, що демонструють необхідність реформування чинного законодавства як адміністративного так і трудового. Описано проблему відсутності дефініції адміністративної відповідальності за порушення трудового законодавства, а також необхідність визначення механізму реалізації уповноваженими особами державних органів у адміністративному порядку накладення стягнень на осіб, які виконуючи свої посадові обов’язки, допустили порушення норм трудового законодавства, за які передбачена адміністративна відповідальність. Окреслено коло порушень трудового законодавства та відсильний характер статей, що передбачають адміністративну відповідальність, проаналізовано причини неефективності моделі адміністративної відповідальності за порушення вимог трудового права, що свідчить про необхідність вдосконалення чинного законодавства для досягнення ефективного регулювання. Означені проблеми термінології в адміністративному та трудовому законодавстві, зокрема, застосування поняття «малозначності» у адміністративних справах про порушення трудового права, вказані механізми застосування та реалізації захисту трудових прав. Зазначено проблематику відсутності визначення складу адміністративного проступку за порушення трудового законодавства, що призводить до помилкового притягнення керівників до адміністративної відповідальності. Залучені приклади судової практики розгляду судами справ про адміністративні правопорушення у сфері праці та охорони праці. Окреслено проблематику значної кількісті судових справ про адміністративні правопорушення визначені статтею 41 КУпАП, що закриваються в зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

Посилання

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Кодекс законів про працю України: прийнятий Верховною Радою УРСР 10 грудня 1971 р. № 322-УІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1993. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text.

Постанова Кременецького районного суду Тернопільської області від 15.02.2019, спра- ва № 601/218/19, провадження № 3/601/147/2019. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79856190.

Постанова Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 14.01.2022, справа № 353/811/21, провадження № 3/353/31/22 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102583384.

Постанова Бобровицького районного суду Чернігівської області від 01.03.2021 року, справа № 729/80/21, провадження № 3/729/53/21 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95330784.

Постанова Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області від 29.09.2020, справа № 446/1598/20, провадження № 3/446/608/20 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91866812.

Постанова Херсонського міського суду Херсонської області від 22.12.2021, справа № 766/17342/21, провадження № 3/766/9579/21 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102091215.

Постанова Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 07.10.2020, справа № 723/4188/20, провадження № 3/723/4856/20, URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92087709.

Комарницька І. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми та перспективи розвитку / Ірина Комарницька. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. № 894, випуск 18. С. 165–170.

Лук’янець Д. М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, 2007. 43 с.

Поляруш С. І. Адміністративна відповідальність у трудоправовій сфері / С. І. Поляруш. Наукові записки. Серія: Право = Academic Notes. Series: Law: зб. наук. праць / МОН України, ЦДПУ ім. В. Винниченка; редкол.: Є. Ю. Соболь (гол. ред.) [та ін.]. Кропивницький, 2021. Вип. 10. C. 49–55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право