Теоретико-правова характеристика адміністративної діяльності Державної прикордонної служби України

Автор(и)

  • І. П. Кушнір доктор юридичних наук, доцент, заступник начальника кафедри адміністративної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0286-7591
  • Н. П. Демчик кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач кафедри адміністративної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7480-7753
  • С. В. Адамчук кандидат наук з державного управління, викладач кафедри адміністративної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4216-7397

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.9

Ключові слова:

адміністративна діяльність, Державна прикордонна служба України, охорона державного кордону, адміністративні повноваження, публічне адміністрування

Анотація

Стаття присвячена теоретико-правовій характеристиці адміністративної діяльності Державної прикордонної служби України.

Зміна та ускладнення характеру загроз прикордонній безпеці зумовлюють корегування структури та функцій Державної прикордонної служби України, яка для забезпечення виконання покладених законодавством завдань втілює адміністративно-правові норми (реалізує адміністративні повноваження), конкретизація яких знаходить вияв у здійсненні адміністративної діяльності, а її органи та підрозділи є учасниками адміністративно-правових відносин. Трансформація у сфері охорони державного кордону України, пов’язана зі зміною загроз на державному кордоні та переорієнтацією діяльності органів виконавчої влади на європейські засади, зумовила потребу в дослідженні адміністративної діяльності Державної прикордонної служби України.

На підставі застосування діалектичного, формально-логічного, герменевтичного та порівняльного методів проаналізовано різні підходи до розуміння адміністративної діяльності, охарактеризовано особливості та види адміністративної діяльності Державної прикордонної служби України, а також сформульовано авторське розуміння цього поняття.

Охарактеризовано особливості реалізації видів адміністративної діяльності Державної прикордонної служби України залежно від їхнього цільового призначення: втручальна діяльність, сприяюча діяльність, забезпечувальна діяльність.

Запропоновано адміністративну діяльність Державної прикордонної служби України розуміти як регламентовану адміністративно-правовими нормами виконавчо-розпорядчу діяльність, що здійснюється у межах завдань і повноважень посадових осіб Державної прикордонної служби України (адміністративних прав та обов’язків), спрямована на реалізацію покладених функцій і задоволення публічно інтересу, інтересів громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства у сфері охорони державного кордону. Розмежовано адміністративну діяльність на внутрішньоорганізаційну та зовнішню (публічне адміністрування). Акцентовано увагу на відсутності єдиного підходу до розуміння адміністративної діяльності та публічного адміністрування. Окреслено напрямки подальших наукових пошуків відповідно до предмета дослідження цієї статті.

Посилання

Словник української мови. В 11 томах. Том 1. 1970. С. 547. URL: http://sum.in.ua/s/administratyvnyj.

Словник української мови. В 11 томах. Том 1. 1970. С. 547. URL: http://sum.in.ua/s/administracija.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с.

Лісовий В. С. Адміністративна діяльність: Енциклопедія сучасної України. Т. 1 / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] URL: https://esu.com.ua/article-42668.

Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання третє. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с.

Грай М.П. Адміністративна діяльність: Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративна діяльність.

Кунєв Ю. Д., Дувінг В.О. Публічно-адміністративна діяльність – об’єкт адміністративно-правової науки. Правова позиція. 2019. № 4 (25). С. 40–48.

Адміністративна діяльність Національної поліції : навч. посібник / Кол. авт.; кер. авт. кол. к.ю.н., засл. юрист України В. А. Глуховеря. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 248 с.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 32. Ст. 409.

Журавель Я. В. Поняття та ознаки терміна «публічно-сервісні відносини». Право та державне управління. 2020. № 2. С. 69–74.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Про прикордонний контроль: Закон України від 05.11.2009. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 6. Ст. 46.

Бугайчук К. Л. Публічне адміністрування в органах Національної поліції: об’єктно-суб’єктний підхід. Forum Prava. 2017. № 5. С. 64–72.

Мельник Р. С., Бевзенко В. М. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / за заг. ред. Р. С. Мельника. Київ: Ваіте, 2014. 376 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України: Закон України від 24.02.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2952-20#Text.

Кушнір І. П., Новодранов Р. С. Проблеми та перспективи розвитку консультаційної роботи Контактного центру Державної прикордонної служби України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Юридичні науки. 2019. Вип. 4. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/legal/article/view/316/317.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право