Теоретико-правові засади визначення структури адміністративно-правової норми

Автор(и)

  • Н. Ю. Кантор кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії України та правознавства, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9533-0851

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.6

Ключові слова:

адміністративне право, норма права, норма адміністративного права, система адміністративного права, структура правової норми

Анотація

Зазначено, що у пошуку відповідей на питання про особливості норм адміністративного права, як об’єкту цілепокладання, проблематика їх структури є одним із ключових. Саме тому вказане питання завжди було у полі зору як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. У зв’язку з цим актуальним бачиться визначення теоретико-правових засад визначення структури адміністративно-правової норми, що у свою чергу, дозволить визначитись із особливостями формування цілей норм адміністративного права. Вказане й обумовило формулювання мети дослідження – на підставі аналізу різноманітних підходів визначити теоретико-правові засади формування структури адміністративно-правової норми, а також висловити авторську точку зору з деяких принципових аспектів порушеної проблематики.

Підтримуючи, традиційний підхід до вирішення вказаного наукового завдання, разом із тим автор уточнює, що категорія «структура норми права» введена саме для опису взаємозв’язків та взаємодії між елементами норми, а останні слід розглядати так би мовити проекційно від вказаного блоку питань. Іншими словами, якщо виходити із загальновизнаної тези про те, що норма права є системою, то її структура (як предмет дослідження) у першу чергу має вивчатися та аналізуватися крізь призму сукупності істотних зв’язків її елементів.

Зазначено, що між елементами норми адміністративного права існують міцні зв’язки, які проявляються у тому, що усі вони у своїй єдності відображають публічно-правову природу норми, забезпечують ефект та відповідну результативність конкретної адміністративно-правової норми. Ті елементи, які не володіють названими властивостями, відповідно, не входять до системи відповідної норми права, утворюючи, як наслідок, правовий припис у якому уособлюється інша норма права, або навіть утворюючи будь-яку іншу соціальну, але не правову норму. Доведено, що структура адміністративно-правової норми – це внутрішні та зовнішні зв’язки вертикального та горизонтального рівня, що забезпечують єдність елементів норми та цілісних властивостей, виділених на основі принципів збереження та інваріантності, яка відображає публічно-правову природу норми та забезпечує її правовий ефект та результативність.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голова ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь, 2001. 1440 с.

Словник української мови: в 11 т. К.: Видавництво «Наукова думка», 1978. Т. 9. 840 с.

Філософський енциклопедичний словник за заг. ред. В. І. Шинкарука. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Философская энциклопедия / Под ред. Ф. В. Константинова. Том 5. Москва. 1970. 740 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. 2-е вид / пер. з рос. К., 2010. 525 с.

Основы теории государства и права. М.: «Юридическая литература», 1969. 384 с.

Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

Загальна теорія права: підручник. за заг. ред. М. І. Козюбри. К., 2015. 392 с.

Ивин А. А. Логика норм. М. 1973. 121 с.

Теория государства и права: Учебник / Алексеев С. С., Архипов С. И., Корельский В. М. и др. М.: Норма, 1998. 458 с.

Алексеев С. С. Общая теория права: в 2-х т. Том 1. М.: Юрид. лит., 1981. Т. 1. 360 с.

Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ: учеб. пособие для вузов. М., 1989. 367 с.

Философская энциклопедия / Под ред. Ф. В. Константинова. Том 5. Москва. 1967. 542 с.

Юровська В. В. Методи адміністративного права: питання теорії та практики: монографія. Запоріжжя, 2018. 344 с.

Шергин А. П. Административная юрисдикция. М., 1979. 144 с.

Козлов Ю. M. Административные правоотношения. M., 1976. 152 с.

Шахов С. В. Норми адміністративного права: теоретико-правові аспекти ефективності: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Дніпро, 2020. 442 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07 грудня 1984 року № 8073-Х. Дата оновлення: 15 травня 2023 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/80731-10.

Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року за № 104. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право