Спрощені форми судового розгляду адміністративних справ у законодавстві європейських країн

Автор(и)

  • Г. І. Гембара аспірант кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.2

Ключові слова:

спрощення, судовий розгляд, законодавство європейських держав, публічно-правові спори, адміністративне судочинство

Анотація

Статтю присвячено аналізу досвіду країн Європейського Союзу щодо здійснення диференціації процесуальної форми розгляду і вирішення публічно-правових спорів шляхом її спрощення – звільнення від зайвих, ускладнених та неефективних елементів. Дослідження цього питання зумовлено активізацією євроінтеграційних процесів в Україні, що потребує врахування здобутків європейських держав у сфері адміністративного судочинства задля удосконалення нормативного підґрунтя функціонування адміністративних судів в Україні.

Встановлено, що запровадження поряд із загальним порядком судового розгляду справ, тобто звичайним, спрощеного порядку – є давно підтримуваною країнами європейського регіону тенденцією, яка спрямована на підвищення ефективності реалізації права на доступ до правосуддя і на справедливий судовий розгляд, про що неодноразового наголошував Комітет Міністрів Ради Європи у своїх Рекомендаціях державам-членам.

Досліджено законодавство європейських держав (Німеччини, Грузії, Литви, Латвії, Польщі, Австрії, Естонії), яке регулює процесуальну діяльність адміністративного суду на предмет спрощення розгляду і вирішення справ. Розглянуто основні критерії та підстави застосування спрощених форм судового розгляду і вирішення публічно-правових спорів та з’ясовано: кому належить право ініціювання розгляду справи у спрощеному порядку, чи враховується при цьому думка учасників справи, які повноваження суду при вирішенні цього питання. Визначено подібні риси у досліджуваному іноземному законодавстві щодо спрощення адміністративного судочинства.

Проведено порівняльний аналіз європейських норм з нормами українського адміністративно-процесуального законодавства та виокремлено положення, які було б доцільно запровадити у національне законодавство з метою удосконалення спрощеного позовного провадження та підвищення рівня ефективності судового захисту прав особи у сфері публічно-правових відносин.

Сформовано висновок про те, що спрощені процедури судового розгляду адміністративних справ посідають важливе місце у законодавстві країн Європейського Союзу, що свідчить про важливість процедур оптимізації судочинства.

Посилання

Завальнюк І. В. Спрощене провадження в адміністративному судочинстві України: дис. … канд. юрид наук: 12.00.02. Одеса, 2017. 274 с.

Хворостянкіна А. Європейські стандарти адміністративного процесу. Юридичний журнал. 2005. № 11. С. 100–109.

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/BJNR000170960. html.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

ADMINISTRATIVE PROCEDURE CODE OF GEORGIA. URL: https://matsne.gov.ge/en/document/view/16492?publication=77.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMAS 1999 m. sausio 14 d. Nr. VIII-1029 Vilnius. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.72290/ asr.

Administrative Procedure Law Republic of Latvia. URL: https://likumi.lv/ta/en/en/id/55567-administrative-procedure-law.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021531270/U/D20021270Lj. pdf?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http.

Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte StF: BGBl. I Nr.33/2013 (NR: GPXXIVRV 2009 AB 2112 S. 187. BR: 8882 AB 8891 S. 817.). URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008255.

Code of Administrative Court Procedure Estonia. URL: https://www-riigiteataja-ee.translate.goog/en/eli/527012014001/consolide?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=op,sc.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право