Концепція конституційно-правового механізму фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів народних депутатів України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.39

Ключові слова:

демократія, вибори, фінансування, конституційно-правовий механізм, фінансове забезпечення, право обирати і бути обраним, фінансування політичних партій, критерії вільних і чесних виборів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття конституційно-правового механізму фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів народних депутатів України. Акцентовано увагу на тому, що фінансування виборів має бути об’єктом регулювання з метою запобігання та протидії такому явищу, як корупція, а також такому явищу, як здійснення протиправної екстериторіальної поведінки однієї держави щодо іншої через цивільних осіб – народних депутатів. Акцентується увага на тому, що Росія, використовуючи фінансові ресурси, впливала на вибори народних депутатів України, починаючи з відновлення незалежності України у 1991 році, намагалася поставити під загрозу функціонування демократичних інститутів в Україні та розвиток України як держави. суверенна демократична незалежна держава. Наголошується, що спроба держави-агресора – Росії – здійснити незаконний, але ефективний контроль через проросійські політичні сили в Україні здійснювалася з використанням різноманітних фінансових інструментів впливу та маніпуляцій на виборах народних депутатів України. У статті проаналізовано міжнародні документи, присвячені питанням конституційно-правового механізму фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів. Ознаки такого механізму виявлено на основі аналізу положень кожного з цих документів. Також із визначень понять конституційно-правового механізму забезпечення, які містяться в доктрині конституційного права України, виявлено ознаки цього механізму. Надане авторське визначення поняття конституційно-правового механізму фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів народних депутатів України – це система організаційно-правових і правових засобів впливу, за допомогою яких створюються фінансові можливості для реалізації права громадянина України бути обраним до Верховної Ради України, а в разі порушення чи загрози порушення цього права - здійснюється його захист і захист.

Посилання

Buletsa S., Deshko L. Comprehensive Reforms of the Health Care System in Different Regions of the World. Medicine and Law. 2018. Vol. 37. No. 4. Р. 683–700.

Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory Report (CDL-AD(2002)23): adopted by the Venice Commission at its 52nd session (Venice, 18–19 October 2002) [English edition]. Strasburg, 2002. 202 р.

Deshko L. Patenting of medicinal products: the experience of implementation of the flexible provisions of the TRIPS-plus Agreement by foreign countries and the fundamental patent reform in Ukraine. Georgian Medical News. 2018. № 9. Р. 161–164.

Guidelines and Report on the Financing of Political Parties adopted by the Venice Commission at its 46th Plenary Meeting, Venice, 9-10 March 2001. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-INF(2001)008-e.

Deshko L., Vasylchenko О., Lotiuk О. Crimean Tatar National-Territorial Autonomy: Regulatory and Legal Guarantees of the Rights and Freedoms for the Indigenous Peoples of Ukraine. Visegrad Journal on Human Rights. 2022. № 3. Р. 24–28.

The Convention on the Standards of Democratic Elections, Electoral Rights and Freedoms in the CIS Member States. URL: https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=4711.

The Declaration on the Criteria for Free and Fair Elections. URL: https://www.ipu.org/impact/democracy-and-strong-parliaments/ipu-standards/declaration-criteria free-and-fair-elections.

Бисага Ю., Дешко Л. Методологія дослідження конституційного права звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юридичні науки. 2016. № 21. С. 14–16.

Бисага Ю., Дешко Л., Нечипорук Г. Міжнародна безпека, національна безпека, конституційна безпека: теоретико-правові підходи. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. 43–49.

Бисага Ю.М., Нечипорук Г.Ю., Берч В.В., Дешко Л.М., Орос М.М. Право народу на спротив: конституційно-правове дослідження. Ужгород, ТОВ «РІК-У», 2020. 232 с.

Васильченко О.П. Фінансування політичних партій в зарубіжних країнах. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2008. № 6. С. 82-83.

Вигівська А.С. Дослідження окремих аспектів конституційно-правового механізму фінансування виборів. Соціальне право № 4/2021. URL: https://soclaw.com.ua/index.phd/journal/issue/view/17 c. 116-122.

Волинка К.Г. Проблеми становлення єдиного механiзму забезпечення прав i свобод особи. Вiсник Запорiзького юридичного iнституту. 2000. № 3 (12). С. 41–48.

Горян Е.В. Органи мiсцевого самоврядування в конституцiйно-правовому механiзмi забезпечення основних прав i свобод громадян України: Дис канд.юрид.наук.: 12.00.02 – конституцiйне право; мунiципальне право. К., 2005. 20 с.

Дешко Л. Принципи та норми права в механiзмi конституцiйно-правового забезпечення права звертатися до мiжнародних судових установ та мiжнародних організацій.Юридичний вісник. 2016. № 2. С. 159–165. http://yuv.onua.edu.ua/index.php/yuv/article/view/1911.

Дешко Л., Тимченко Л. Поняття та класифікація цензів у виборчому праві. Visegrad Journal of Human Rights. 2021. URL: https://journal-vjhr.sk/2021-rik.

Ключковський Ю., Венгер В. Передумови та виклики для організації й проведення виборів в Україні у післявоєнний час. Дослідження з оцінки ситуації. URL: https://rm.coe.int/ua-organisation-and-holding-of-elections-in-post-war-ukraine-net-2768-/1680a8e998.

Конституційне право на звернення до Європейського суду з прав людини та механізм реалізації права на виконання його рішень / Бисага Ю.М., Нечипорук Г.Ю., Дешко Л.М. та ін. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2020. 236 с.

Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук. Київ. 2015. 445 с.

Марцеляк О.В., Марцеляк С.М. Фінансування парламентської виборчої кампанії: зарубіжний досвід та українська практика. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія Право. 22. 2016. С. 50– 55.

Марцеляк С.М. Міжнародні стандарти фінансування виборів та зарубіжний досвід у цій сфері як приклад для України. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/34580/1/%D0%9C%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%86%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%20%D0%A4%D0%86%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%92%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92.pdf.

Поличко Т., Бисага Ю., Берч В., Дешко Л., Нечипорук Г., Петрецька Н. Верховенство конституційних норм у національній системі права. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021.

Тодика Ю.М., Марцеляк О.В. Конституцiйний Суд України та прокуратура в конституцiйно-правовому механiзмi забезпечення основних прав громадян. Харкiв: Лiбра, 1998. 107 с.

Якість виборів: Україна у вимірі міжнародних демократичних стандартів. URL: https://parlament.org.ua/upload/docs/Materials_for%20web.pdf.

Рогач О.Я., Бєлов Д.М. Зміна сучасної парадигми українського права в умовах військової агресії з боку РФ. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 70(2). 2022. С. 33–39.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. № 3/2022. С. 22–26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11