Політико-правовий зв’язок інститутів забезпечення економічної конкуренції та банкрутства в системі господарювання

Автор(и)

  • Д. Задихайло Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7612-7639
  • Т. Швидка Докторка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, адвокат, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6152-2705
  • В. Рєзнікова Докторка юридичних наук, професорка,завідувачка кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0149-0710

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.37

Ключові слова:

економічна конкуренція, банкрутство, неплатоспроможність, санація, конкурентоспроможність, промислова політика держави

Анотація

Стаття присвячена постановці питання необхідності запровадження окремого напряму системологічних досліджень щодо функціонально змістовного міжінституційного зв’язку в системі підгалузей та інститутів господарського права та законодавства. Зазначена актуалізація розглянута на прикладі інститутів захисту економічної конкуренції, з одного боку, та інституту неплатоспроможності та банкрутства – з іншого. У зв’язку з чим, наголошено на наявності функціонально-змістового зв’язку між ними в першу чергу як економічними категоріями, елементами системи економіки ринкового типу. Дійсно, конкурентна боротьба може мати своїм прямим наслідком банкрутство неконкурентоспроможних суб’єктів господарювання. Банкрутство вітчизняних товаровиробників може докорінно змінити характеристику національного та місцевих ринків, щодо змісту конкурентної боротьби на них.

В цьому зв’язку у статті наголошується на необхідності предметної координації нормотворчого процесу законодавчого забезпечення цих взаємодіючих елементів ринкової економіки. Методологія їх автономного унормування вичерпала свій ресурс ефективності Хоча і залишається серед арсеналу «робочих програм». Таким чином виникає питання про засади інтегрованого розвитку названих або багатьох інших інститутів функціонування ринку, і головне - інститутів його господарсько-правового забезпечення.

Як наголошено у статті, таким інтегрованим чинником є економічна політика держави, а в контексті статті – промислова політика, що значною мірою інтегрує до себе і антимонопольно-конкурентну політику. Саме в контексті завдань промислової політики держави можна і необхідно встановлювати стратегічні та тактичні функціонально-кореляційні зв’язки що забезпечують взаємодію різних інститутів господарського права що в кінцевому результаті мають спільний макро-об’єкт – ринкову економіку. Що стосується інструментального рівня розбудови такої узгодженості та взаємодії, то мова може йти про законодавчо встановлені нормативи економічної конкуренції суб’єктів господарювання, критерії монополізації ринків товарів та послуг, критерії визначення окремих ринків та їх співвідношень, підстави виникнення господарсько-правової відповідальності за правопорушення в сфері економічної конкуренції, тощо.

Правові процедури банкрутства також мають численні «реперні крапки» такої взаємодії, зокрема: засоби попередження банкрутства, правові режими відновлення платоспроможності, встановлення спеціальних режимів процедур банкрутства для цілої низки категорій суб’єктів господарювання, спеціальні умови санації боржника, тощо.

Відтак, в статті наголошується на необхідності формування моделей змістовної адаптивності та функціональної взаємодії правових цілей та правових засобів з яких і і формуються окремі інститути господарського права для забезпечення ефективного господарсько-правового впливу на єдиний системно-працюючий економічний організм.

Посилання

Господарський кодекс України: від 16 січ. 2003 р. № 436–IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18–22. Ст. 144.

Швидка Т.І. Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації: монографія. Харків: Право, 2020. 376 с.

Задихайло Д.В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: монографія. Харків: Юрайт, 2012. 456 с.

Регламент Ради ЄС 1346/2000 від 29.05.2000 р. про процедури неспроможності (the Council Regulation 1346/2000/EC of 29 May 2000 on insolvency proceedings).

Вольвач Б.В., 2018 9 Theory and Practice of Jurisprudence. 2018. Issue 1 (13) ISSN 2225-6555.

Задихайло Д.В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04. Харків, 2013. 38 с.

Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18.10.2018 № 2597-VIII. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#top (дата звернення:14.03.2023).

Брели Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2007. 2008 с.

Ляшенко Г. Банкрутство в системі державного регулювання. Науковий вісник УкрДЛТУ. 1999. № 10.1. С. 103–108.

Рудика В.І., Великий Ю.М., Зьома О.Д. Економічна сутність поняття «банкрутство»: причини виникнення та наслідки на підприємстві. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 18. С. 127–133.

Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні: підручник. Київ: Ін Юре, 2011. 559 с.

Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: монографія. Київ: Юр. практика, 2006. 384 c.

Махнева Е.А. Развитие гражданских правоотношений в процедурах банкротства: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2003. 175 c.

Чорна Ю.В. Світові системи банкрутства: господарсько-правовий аспект. Дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н. 12.00.04. 2018 р. URL: http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/01/%90%22%90_%90%F6%90%90%90%F7%90_%90%B3%90%C5%90%F4_%90%90

_%91_%90_%90%F8-%90R.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11