Кримінально-виконавча політика України: стан і тенденції

Автор(и)

  • В. Василевич Доктор юридичних наук, професор учений секретар Вченої ради Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9351-4219

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.35

Ключові слова:

політика, наука, дослідження, кримінально-виконавча політика, політика у сфері виконання кримінальних покарань, пенітенціарна політика, політика у сфері поводження із засудженими, сучасні етапи кримінально-виконавчої політики

Анотація

Стаття присвячена питанням формування і розвитку кримінально-виконавчої політики України на сучасному етапі її становлення, як правової системи держави. Політика відображає принципи, стратегію, основні напрямки та форми досягнення соціальних цілей, що стоять перед суспільством, його політичними і владними структурами. Варто зазначити, що мета соціальної політики має складну ієрархію, яка залежить від характеру і спрямованості діяльності держави та й органів щодо реалізації цієї діяльності. Окрім того кримінально-виконавча політика в Україні спрямовує діяльність держави, і її відповідних органів на профілактику злочинів та інших правопорушень, адже їхнє своєчасне відвернення і припинення, реалізацію відповідальності осіб, які скоїли злочини, виконання покарання щодо засуджених і досягнення його цілей.

Водночас політика у сфері виконання кримінальних покарань є логічним відображенням загальної та кримінальної політики держави, проявом державної стратегії забезпечення національних інтересів та громадської безпеки, необхідним елементом вираження ставлення держави та суспільства до злочинності, можливості боротьби з нею, а також підтримання правопорядку. Врегулювання норм кримінально-виконавчого законодавства, норм кримінального законодавства у частині призначення та виконання покарань завжди корелюють з актуальними змінами видів та способів скоєння злочинів, загальною динамікою та станом злочинності у певний період, сучасними внутрішніми та зовнішніми кримінологічними загрозами.

В рамках кримінально-виконавчої політики розробляються основні напрямки, форми та методи виконання покарань, застосування інших заходів кримінально-правового характеру, надання виправного впливу на засуджених, взаємодії системи виконання покарань з іншими державними органами та громадськими формуваннями.

Політика держави у цій сфері багатопланова і, в першу чергу, вона визначає основи кримінальної політики, яка являє собою заснований на об’єктивних законах розвитку суспільства напрямок діяльності державних і громадських органів з охорони інтересів народу від злочинних посягань, виконання заходів державного примусу до осіб, які їх вчинили, а також заходів з попередження злочинів. Цілі і завдання сучасної кримінально-виконавчої політики базуються на вироблених міжнародним співтовариством положеннях про поводження із засудженими, відповідних міжнародних актах, досягненнях науки.

Посилання

Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України: монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. 336 с.

Степанюк А.Х. Поняття кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавче право: підручник / К.А. Автухов, І.Г. Богатирьов, О.В. Гальцова та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. 2-ге вид, перероб. і допов. Харків: Право, 2019. Розд. 1. С. 10-18.

Пащенко О.О. «Кримінально-виконавча політика» чи «політика у сфері виконання кримінальних покарань»: підходи до визначення поняття. Право та державне управління.2022 р., № 1. DOI https://doi.org/10.32840/pdu.2022.1.19.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. No 254к/96ВР/Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80.

Поняття та зміст кримінально-виконавчої політики України. Мего-Інфо. Юридичний портал №1.URL: http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/1- %D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-.

Романов М. Чи буде справжня пенітенціарна реформа? URL: http://khpg.org/index.phpid= 1473358668.

Про порядок оптимізації діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. № 396. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/396-2017-п.

Фролова О.Г. Концепції покарання і кримінально-виконавча політика держави. Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 листоп. 2015 р.) Київ: Ін-т крим.-викон. служби, 2015.С. 235.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11