Міжнародний досвід організації інформаційно-аналітичної діяльності: тенденції нормативно правової співпраці України та зарубіжних країн

Автор(и)

  • В. Адамовський Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри археології, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9186-6234
  • А. Семенюк-Прибатень Кандидат юридичних наук старший викладач кафедри археології, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0520-5083

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.21

Ключові слова:

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, законодавство ЄС, електронні комунікації, аналітична діяльність, інформаційні технології, відкриті дані, персональні дані, органи державної влади, міжнародна співпраця

Анотація

Стаття присвячена проблемам інформаційно-аналітичної діяльності крізь призму нормативно-правової співпраці України та зарубіжних держав. У статті визначено інформаційно-аналітичне забезпечення як один з основних елементів організації роботи системи органів державної влади. Ця діяльність зводиться, по-перше, до інформаційно-пошукової роботи, спрямованої на підтримку оперативно-розшукової діяльності, по-друге, до аналітичної роботи, спрямованої на підтримку ухвалення стратегічних рішень у цій сфері та координацію діяльності цих органів. Акцентовано на тому, що аналітичної діяльності є підвищена увага до захисту персональних даних. Особистий характер даних окремих видів інформації, а також використання для їх одержання методів, пов’язаних із вторгненням у приватне життя, надають особливу значущість механізмам нагляду і заходам щодо гарантування безпеки. Розвиток інформаційних технологій зумовив нову потребу захисту особистих даних. Зазначено, що аналітична робота є одним з основних елементів процесу пізнання, що здійснюється в процесі вирішення завдань органів державної влади. Аналітична робота дає змогу шляхом переробки певної недопрацьованої інформації в підсумку отримати знання, на основі яких можуть ухвалюватися відповідні рішення. При цьому обов’язковою умовою ефективного виконання аналітичних заходів є наявність відповідної інформаційної системи. Зроблено висновок, що національна інформаційно-аналітична система не може бути визнана повноцінною, призначеною для аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади, без міжнародно-правової системи регламентації персональних даних. Розв’язком розглянутої проблеми може стати практична реалізація інформаційно-аналітичної системи, що охоплює набір сучасних інформаційних технологій у галузі аналітичної обробки даних, застосування підсистем штучного інтелекту, що дають змогу на основі багатокомпонентних модулів проводити зіставлення й аналіз інформації, прогнозувати дії осіб та місця їх можливого знаходження, давати рекомендації щодо організації діяльності органів державної влади.

Посилання

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Сою-зом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 09.12.2022).

James G. McGann. 2020 Global Go To Think Tank Index Report / University of Pennsylvania. Pennsylvania, 2021. 366 p. URL: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks (viewed on 09.12.2022).

Держслужбовців навчили працювати з відкритими даними завдяки програму-ванню. Офіц. вебсайт Міністерства цифрової трансформації. 2022. 11 серп. URL: https://thedigital.gov.ua/news/derzhsluzhbovtsiv-navchili-pratsyuvati-z-vidkritimi-danimi-zavdyaki-programuvannyu (дата звернення: 09.12.2022).

В Україні з’явиться Президентський університет. Навчання почнеться у 2023 році. Офіц. веб-сайт Міністерства цифрової трансформації. 2021. 31 трав. URL: https://thedigital.gov.ua/news/v-ukraini-zyavitsya-prezidentskiy-universitet-navchannya-pochnetsya-u-2023-rotsi (дата звернення: 09.12.2022).

Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: міжнар. док. від 28.01.1981. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326#Text (дата звернення: 09.12.2022).

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R(87)15 про використання персональних даних у діяльності поліції від 17.09.1987. URL: http://cyberpeace.org.ua/files/rekomendacia_km_radi_evropi_sodo_vikoristanna_personal_nih_danih__sektori_policii.pdf (дата звернення: 09.12.2022).

Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизова-ною обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних від 08.11.2001. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_363#Text (дата звернення: 09.12.2022).

Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних від 24.10.1995. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242#Text (дата звернення: 09.12.2022).

Директива 2002/58/ЄС Європейського Парламенту й Ради ЄС щодо обробки персональних даних і захисту конфіденційності в секторі електронних засобів зв’язку від 12.07.2002. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU02283 (дата звернення: 09.12.2022).

Council Decision 2008/633/JHA of 23 June 2008 concerning access for consultation of the Visa Information System (VIS). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008D0633 (viewed on 09.12.2022).

Модельный закон «О персональных данных» (принят на 14-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, постановлением от 16.10.1999 № 14–19). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30076334 (дата обращения: 09.12.2022).

Труш О., Гудима О. П., Новік І. С. Інформаційно-аналітичні засоби забезпечення державного управління у провідних країнах світу: досвід для України. Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 3. С. 287–295.

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (дата звернення: 09.12.2022).

Мандзюк О. А. Аналітична діяльність в Україні: адміністративно-правові засади регулювання: монографія. Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2019. 488 с.

Бисага Ю. М., Палінчак М. М., Бєлов Д. М., Данканич М. М. Права людини. Ужгород, 2003. 189 с.

Войтович Є. М. Проблемні питання судового контролю в кримінальному про-цесі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. Вип. 63. С. 284–287.

Мервінський О., Мельник К. Правові аспекти організації захисту персональних даних у сфері правоохоронної діяльності відповідно до міжнародних стандартів. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. 2012. Вип. 1 (23). URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/8607/1/23_p5.pdf (дата звернення: 09.12.2022).

Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних: Закон України від 06.07.2010 № 2438-VI. База даних «Законодавство Ук-раїни» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2438-17#Text (дата звернення: 09.12.2022).

Law Enforcement Analytic Standards (2004), U.S. Dept of Justice and IALEIA. URL: http://it.ojp.gov/ documents/law_enforcement_analytic_standards (viewed on 09.12.2022).

Мандзюк О. А. Міжнародний досвід правового регулювання діяльності аналітичних спільнот. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2019. № 25. С. 49–58.

Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних / В. М. Брижко, А. І. Радянська, М. Я. Швець. Київ: Тріумф, 2006. 256 с.

Ганцюк Т. Д. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні: джерелознавчий аналіз дискурсного поля. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1287 (дата звернення: 09.12.2022).

Brown S. D. Criminal Intelligence: Data Prospecting or Seeking Significance. Inter-national Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA) Journal. 2006. № 17, vol. 1.

Мінцифра співпрацюватиме з найбільшою розвідувальною компанією у світі Recorded Future у сфері кіберзахисту – підписано Меморандум. Офіц. вебсайт Міністерст-ва цифрової трансформації. 2022. 6 груд. URL: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-spivpratsyuvatime-z-naybilshoyu-rozviduvalnoyu-kompanieyu-u-sviti-recorded-future-u-sferi-kiberzakhistu-pidpisano-memorandum (дата звернення: 09.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11