Вплив гендерної компетентності судді на забезпечення рівного доступу до правосуддя

Автор(и)

  • Т. Фулей Кандидат юридичних наук, начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9800-8785

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.18

Ключові слова:

доступ до правосуддя, верховенство права, гендер, гендерна компетентність, суд

Анотація

Доступ до правосуддя, що є елементом понять «верховенство права» (Rule of Law) та «правова держава» (Rechtsstaat), дозволяє особі ефективно захистити свої права у випадку їх порушення. Оскільки сучасні міжнародні стандарти, яким має відповідати національна судова система, охоплюють не лише незалежність, безсторонність, компетентність, ефективність, але й гендерну чутливість, тому гендерна компетентність судді є не просто потребою часу чи модною тенденцією, а насамперед гарантією рівного доступу до правосуддя.

У статті розкрито види гендерної компетентності судді (експертна, методична та соціальна) через специфіку виконуваних суддею функцій. Також авторкою виокремлено п’ять основних гендерних компетенцій судді, якими є: 1) взаємодія та спілкування зі сторонами/учасниками процесу у належний спосіб (без гендерних упереджень); 2) застосування норм процесуального законодавства до конкретних потреб учасників процесу, враховуючи обставини справи (з урахуванням принципу гендерної рівності); 3) пошук та тлумачення норм матеріального права із використанням національної та міжнародної судової практики та правових інструментів, що стосуються гендерної рівності та запобігання дискримінації за ознакою статі / гендера; 4) вжиття заходів для ефективного захисту прав та законних інтересів особи, враховуючи гендерні аспекти; 5) написання судових рішень з дотриманням принципів гендерної рівності та недискримінації. Відповідно у кожній із цих компетенцій виділено необхідні знання, навички (уміння) та якості (цінності, ставлення) судді, що відповідають трьом складовим структури гендерної компетентності – когнітивній, діяльнісній та ставленнєво-ціннісній.

На підставі аналізу практики ЄСПЛ показано приклади порушень національними судами вимог верховенства права щодо доступу до правосуддя та зроблено висновок, що чимало порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при розгляді широкого спектру справ можна було б уникнути, якби судді володіли достатнім рівнем гендерної компетентності, зокрема, уміли розпізнавати гендерно чутливі ситуації при розгляді різних категорій справ та належно на них реагувати. Відтак, оволодіння суддями гендерними компетенціями, зокрема через навчання, сприятиме забезпеченню рівного доступу до правосуддя, що є однією із стратегічних цілей Ради Європи.

Посилання

Доповідь про правовладдя. Ухвалено Венеційською Комісією на її 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 березня 2011 року. CDL-AD(2011)003rev Ор. англ. Переклад українською С. Головатого. Право України 2019. № 11. С. 14-38.

Report on the Rule of Law. Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary ses-sion (Venice, 25-26 March 2011) on the basis of comments by Mr Pieter van Dijk, Ms Gret Haller, Mr Jeffrey Jowell, Mr Kaarlo Tuori. CDL-AD(2011)003rev. URL: https://rm.coe.int/1680700a61 (дата звернення: 25.12.2022).

Головатий С.П. Верховенство права: ідея, доктрина, принцип: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2008. 44 с.

Посібник з європейського права з питань доступу до правосуддя. Агенція Європейського Союзу з основних прав і Рада Європи, 2016. 232 с.

Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки. URL: https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4 (дата звернення: 25.12.2022).

Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General recommenda-tion on women’s access to justice. CEDAW/C/GC/33. 23 July 2015.

United Nations. CEDAW/C/UKR/CO/8. Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок. 3 березня 2017 р. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Мова оригіналу: англійська. URL: https://www.mil.gov.ua/content/gender/CEDAW-Concluding-Observations-UKR.pdf (дата звернення: 25.12.2022).

Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вер. 2018 р. № 634-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2018-%D1%80 (дата звернення 25.12.2022).

Metz-Göckel, S., Kamphans, M. (2005). Gender Mainstreaming und Geschlechterfor-schung — Ein erzwungener Dialog. In: Lüdke, D., Runge, A., Koreuber, M. (eds) Kompetenz und/oder Zuständigkeit. VS Verlag für Sozialwissenschaften. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-322-80524-9_9 цит. за Gender Toolbox Materials > Gender Mainstreaming > What is Gender Competence? URL: http://gendertoolbox.eu/toolboxEN/Downloads/5.%20Materials/Engl_PDFsMaterials/5.1.3%20What%20is%20gender%20competence_eng.pdf (дата звернення: 25.12.2022).

Barriers, Remedies and Good Practices for Women’s Access to Justice in Ukraine : Council of Europe, August 2017. 34 p. URL: https://rm.coe.int/ukraine-barriers-remedies-and-good-pratices/168075fd54 (дата звернення: 25.12.2022).

Choudhry Shazia. Women’s Access To Justice: A Guide For Legal Practitioners. 2018. URL: https://rm.coe.int/factsheet-womens-access-to-justice/16808ff44e (дата звернення: 27.08.2022).

Шевченко Т. Ю. До питання про структуру гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. Науковий часопис Національного педагогічно-го університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 63. С. 205-209.

Effective gender equality training. Analysing the preconditions and success factors. Synthesis report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. 74 p.

Investing in gender competence. Preliminary results on EIGE’s in-depth study on gen-der training in the EU. 2013. URL: https://eige.europa.eu/publications/investing-gender-competence (дата звернення: 25.12.2022).

Gender Equality Training Gender Mainstreaming Toolkit. European Institute for Gen-der Equality. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016. 26 p.

Gender and Judicial Education. Raising Gender Awareness of Judges. Ed. by Ulrike Schultz, T. Brettel Dawson, Gisela Shaw. Routledge, 2019. 148 p.

DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women (2019) “Justice and Gender”, in Gender and Securi-ty Toolkit. Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women. 76 с. URL: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/GSToolkit_Tool-4%20EN%20FINAL_1.pdf (дата звернення: 25.12.2022); Eleanor Gordon. “Justice and Gender”, in Gender and Security Toolkit. Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women (2019) URL: https://www.osce.org/files/f/documents/8/9/442525.pdf (дата звернення: 25.12.2022).

Halilović M., Huhtanen H. Gender and the Judiciary: The Implications of Gender within the Judiciary of Bosnia and Herzegovina. Research Report. Sarajevo, Geneva: DCAF, 2014. 114 p.; Halilović M., Huhtanen H. Gender and the Judiciary: Selected findings and recommendations on the Implications of gender within the judiciary of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Geneva: DCAF/Atlantic Initiative, 2014. 24 p. URL: https://atlanticinitiative.org/wp-content/uploads/2018/03/Gender_and_the_Judiciary_engl-1.pdf (дата звернення: 25.12.2022).

The Judicial Skills and Abilities Framework. 2014. 7 p. URL: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2010/05/judicial-skills-and-abilities-framework-2014.pdf (дата звернення: 25.12.2022).

Competency Framework. Behaviours of an effective High Court Judge. Judicial Ap-pointment Commission. URL: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2015/04/jac-hcj-cometency-framework.pdf (дата звернення: 25.12.2022).

Core child-rights competencies for judges and prosecutors. International Bureau for Children’s Rights (IBCR). Montreal, 40 p. URL: http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2018/12/Ouagadougou_Report.pdf (дата звернення: 25.12.2022).

Sabine Michaud. Key competencies of judges at the heart of juvenile crime prevention. World Congress On Justice For Children. UNESCO. Paris, 2018. 18 p. URL: https://2018.justicewithchildren.org/wp-content/uploads/2018/04/SABINE-MICHAUD-PRESENTATION-29.05.18-ROOM-VI-.pdf (дата звернення: 25.12.2022).

Левченко К.Б., Суслова О.І. Формування гендерних компетенцій фахівців системи кримінального правосуддя. Забезпечення прав і свобод людини в умовах судово-правової трансформації в Україні: ІІ Київський полілог: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27 груд. 2018 р. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 104-108.

Методичні рекомендації з інтеграції ґендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України / Олена Волобуєва, Алла В’яткіна, Світлана Ганаба та ін. Київ: ФОП Клименко Ю. Я., 2021. 292 с.

Рішення Бориспільського міськрайонного суду від 12 квітня 2016 р. у справі №359/2320/16-ц. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57237515 (дата звернення: 25.12.2022).

Фулей Т.І. Гендерна компетентність голів місцевих судів. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 2 (68). С. 160-167.

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. URL: https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e (дата звернення: 25.12.2022).

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами : Закон України від 20 черв. 2022 р. № 2319-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2319-20#Text> (дата звернення 25.12.2022).

European Council conclusions, 23-24 June 2022. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/24/european-council-conclusions-23-24-june-2022/ (дата звернення: 25.12.2022).

Opinion on Ukraine's application for membership of the European Union. URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/opinion-ukraines-application-membership-european-union_en (дата звернення: 25.12.2022).

Рада Церков підтримує ініціативи, спрямовані на денонсацію Стамбульської кон-венції. 28.07.2022. URL: https://vrciro.org.ua/ua/news/uccro-supports-initiatives-aimed-at-denunciation-of-the-istanbul-convention> (дата звернення: 25.12.2022).

Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/146508-еп «Денонсу-вати прийнятий Верховною Радою України Закон про ратифікацію Стамбульської Конвенції № 0157 від 18.06.2022 р., яка запроваджує в Україні ідеологію гендера», розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України громадянкою Ю. В. Тимошенко. URL: https://petition.president.gov.ua/petition/146508 (дата звернення: 25.12.2022).

Сисоєва С. Різниця понять. Чи постраждає зміст закону? Освіта, № 26-27, 17-24 черв. 2015 р. URL: https://naps.gov.ua/ua/press/about_us/726/ (дата звернення: 25.12.2022).

Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Ученик в общеобразовательной школе. М.: ИОСО РАО, 2002. C.135-157.

Зеер Э.Ф. Практика формирования компетенций: методологический аспект. Фор-мирование компетенций в практике преподавания общих и специальных дисциплин в учре-ждениях среднего профессионального образования. Сб. статей по матер. Всеросс. науч.-практ. конф. Екатеринбург; Березовский, 2011. С. 5–10.

Пантелеева М.В., Сухристина А.С. Компетентностный подход в образовании: рос-сийский и зарубежный опыт. Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 2016. Т. 8, № 4. С. 100–104. С. 101.

Москаль Р. Вимоги верховенства права стосовно доступу до правосуддя. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 115, 2 (Вер 020). С. 36-49.

European Court of Human Rights. Factsheet – Gender equality. December 2022. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_Equality_ENG.pdf (дата звернення: 25.12.2022).

Schuler-Zgraggen v. Switzerland. App. no. 14518/89. ECtHR judgment. 24 June 1993. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57840 (дата звернення: 25.12.2022).

Garcia Mateos v. Spain. App. no. 38285/09. ECtHR judgment [Extracts]. 19 February 2013. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-116985 (дата звернення: 25.12.2022).

Emel Boyraz v. Turkey. App. no. 61960/08. ECtHR judgment. 2 December 2014. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148271 (дата звернення: 25.12.2022).

Hulea c. Roumanie. Requête no 33411/05. CEDH arrêt. 2 octobre 2012. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113546 (дата звернення: 25.12.2022).

Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugal. App. no. 17484/15. ECtHR judgment. 25 July 2017. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175659 (дата звернення: 25.12.2022).

Левчук проти України (Levchuk v. Ukraine) : рішення Європейського суду з прав людини від 3 вересня 2020 р., заява № 17496/19, URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-207637 (дата звернення: 25.12.2022).

Gruba and Others v. Russia. App. nos. 66180/09 and 3 others. ECtHR judgment. 6 July 2021. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210864 (дата звернення: 25.12.2022).

Council of Europe Gender Equality Strategy, 2014-2017.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових пра-вовідносинах та відносинах у сфері зайнятості. Матеріали навчального курсу. Київ, 2017. 173 с.

Збірка навчальних матеріалів курсу для учасників тренінгу “Ґендерна рівність крізь призму заборони дискримінації у світлі практики Європейського суду з прав людини”. Київ, ВАІТЕ, 2018. 134 с.

Подолання ґендерних стереотипів при здійсненні правосуддя. Навчальний курс (у формі тренінгу) для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді: Науково-методичний посібник для тренерів і тренерок / За заг. ред. Т.І. Фулей. Київ: ФОП Клименко О.О., 2021. 148 с.

Забезпечення доступу жінок до правосуддя в Україні : навч. посіб. для суддів і прокурорів. Національна частина. У межах проекту «Покращення доступу жінок до право-суддя в п’яти країнах Східного партнерства (Азербайджані, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова і Україні)». Рада Європи, 2016. 82 с.

Institutional Transformation. Step 9: Developing gender equality competence. URL: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation/step-9-developing-gender-equality-competence (дата звернення: 25.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура