Використання ІТ технологій в процесі підвищення кваліфікації адвоката

Автор(и)

  • В. Заборовський Професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.17

Ключові слова:

адвокат, правовий статус адвоката, професійний обов’язок адвоката, інформаційні технології, заходи підвищення кваліфікації адвоката, програми підвищення кваліфікації, Вища школа адвокатури

Анотація

У даній статті розкривається правова природа професійного обов’язку адвоката щодо підвищення ним своєї кваліфікації через призму застосування інформаційних технологій в процесі підвищення такої кваліфікації. Аргументується позиція, за якою пришвидшення темпів використання інформаційних технологій в контексті здійснення професійної діяльності адвоката, в тому числі й щодо питань, які стосуються підвищення його кваліфікації, певним чином зумовлені вимогами сьогодення, враховуючи пандемію COVID-19 у світі протягом останніх років, а також військову агресію росії проти українського народу.

В рамках даної статті було розкрито досвід провідних зарубіжних країн (зокрема, США, Великобританії, Японії, Канади) насамперед щодо підвищення кваліфікації за допомогою дистанційного навчання адвокатів. Акцентується увагу на позитивності реформування інституту підвищення кваліфікації адвокатів, внаслідок чого була насамперед створена інтернет-платформа Центру акредитації Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України, на якій, в тому числі, розміщені відомості про всі акредитовані поточні та постійні заходи з підвищення кваліфікації адвокатів, що суттєво спрощує доступ до інформації щодо їх проведення.

Робиться висновок, що з одного боку, позитивним є розроблення Вищою школою адвокатури НААУ спеціальних, адаптаційних курсів (інструктажів) підвищення кваліфікації в режимі онлайн для стажистів, помічників адвокатів та осіб, у випадку поновлення їх права на заняття адвокатською діяльністю, а з іншого – враховуючи те, що підвищення кваліфікації є професійним обов’язком, який поширюється на всіх українських адвокатів, які до того не позбавлені обов’язку сплачувати внески саме на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, а тому проходження відповідних заходів (програм), розроблених саме цією інституцією має відбуватися на безоплатній основі.

Посилання

Заборовський В.В., Бисага Ю.М., Булеца С.Б. Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 650 с.

Заборовський В.В. Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. юрид. наук: спец. 12.00.10. К, 2018. 42 с.

Заборовський В.В. Структура правового статусу адвоката: дослідження сутності елементів, які є передумовами його виникнення або ж є дотичними до нього. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 39. Т. 2. С. 110-115.

Заборовський В.В., Бисага Ю.М. Професійні обов’язки як необхідний елемент структури правового статусу адвоката. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 45. Т. 2. С. 144-151.

Заборовський В.В. Гарантії як засіб забезпечення інформаційної безпеки адвокатсь-кої діяльності. Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: тези доповідей за ма-теріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 24 квітня 2020 року). Ужгород: РІК-У, 2020. С. 32-36.

Заборовський В.В. Роль періодичних юридичних видань та інформаційно-правових систем в професійній діяльності адвоката. Роль періодичних юридичних видань у формуванні правової держави: зарубіжний досвід та Україна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 жовтня 2021 р.). Ужгород: Ужгородський націо-нальний університет, 2021. С. 74-80.

Бисага Ю.М., Заборовський В.В., Манзюк В.В. Інформація та інформаційні техно-логії як невід'ємна частина професійної діяльності адвоката. Вісник кримінального судочин-ства. 2019. № 5. С. 104-114. https://doi.org/10.17721/2413-5372.2019.4/104-114

Заборовський В.В., Манзюк В.В., Олійник Р.Б. Види інформаційних технологій, які застосовуються адвокатом у своїй професійній діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 2. С. 239-243. URL: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_2_2020_sai-t-1.pdf

Заборовський В.В., Фазикош В.Г., Семерак О.С. Підвищення кваліфікації адвоката як один із його професійних обов’язків: загальні положення. Науковий вісник Ужгородсько-го національного університету. Серія: Право. 2022. Вип. 70. С. 444-449. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.70.71

Заборовський В.В. Інститут підвищення кваліфікації адвоката: історичний ас-пект. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 5. С. 377-382. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.70

Заборовський В.В. Підвищення кваліфікації адвоката через призму міжнарод-них стандартів адвокатури. Science as a basis for the development of modern countries: collec-tion of theses of scientific and methodical reports of international scientific-practical conference (Bratislava (Slovakia), Slovakia, January 27-29, 2022), 2022. P. 66-69.

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України, затверджений рішенням Ради адвокатів України № 20 від 14 лютого 2019 року (втратив чинність). URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2019-02-14-poryadki-20_5ca35aef7a1b9.pdf

Про внесення змін та доповнень до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України та Положення про помічника адвоката: рішення Ради адвокатів України від 21.09.2019. URL: № 111 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr111871-19#Text

Заяць С.О., Скриньковський Р.М., Антонюк С.А. Підвищення кваліфікації ад-вокатів України в світлі реалізації принципів організації та діяльності адвокатури. Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante. 2019. V. 6. URL: dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2755/1/74-271-PB_removed.pdf

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), затвер-джений Рішенням Ради адвокатів України від 03.07.2021 № 63. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr063871-21#Text

Кузнецова Т. Стандарт повышения квалификации. 2019. URL: https://www.advgazeta.ru/diskussii/standart-povysheniya-kvalifikatsii/

Implementation of the Pilot Project «European Judicial Training». Lot 2 «Study on the state of play of lawyers' training in EU law» (final report). URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7a31897-7136-4367-96d4-9e257eb71231

Воронов А.А. Повышение профессионального уровня квалификации юристов как условие надлежащего осуществления их практической деятельности. Актуальные про-блемы деятельности подразделений УИС: тезисы Всероссийской научно-практической кон-ференции (г. Воронеж, 22 октября 2020). Воронеж, 2020. С. 207-210.

Якуша В. Прогалини в суміжних сферах можуть зіграти з професіоналом злий жарт. Закон і Бізнес. 2020. №48 (1502). URL: https://zib.com.ua/ua/145782-golova_vkdka_sergiy_vilkov_progalini_u_sumizhnih_sferah_mozh.html

Про призупинення дії пунктів 19, 20 Порядку підвищення кваліфікації адво-катів України на період дії воєнного стану в Україні: рішення Ради адвокатів України від 16.03.2022 року № 30. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0030871-22#n9

Никулина И.А. О некоторых аспектах применения цифровых технологий в практической деятельности адвоката. Адвокатская практика. 2019. № 4. С. 45-47.

Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принци-пи та система: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2017. 556 с.

Continuing professional development (CPD). URL: https://lsbc.vic.gov.au/lawyers/practising-law/continuing-professional-development-cpd/about-cpd-victoria

Tangaza H. International Approaches to Ongoing Competence. A report for the LSB (march 2021). URL: https://legalservicesboard.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/International-approaches-to-Ongoing-Competence.pdf

Морально-етичні аспекти адвокатської діяльності. URL: unba.odessa.ua/shanovni-kolegy-zaproshuyemo-vas-vzyaty-uchast-v-onlajn-kursi-z-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-advokativ/

Гвоздій В. У 2022 році до лав адвокатської спільноти долучилося майже 3 тисячі адвокатів. URL: https://advokatpost.com/u-2022-rotsi-do-lav-advokatskoi-spilnoty-doluchylosia-majzhe-3-tysiachi-advokativ-valentyn-hvozdij/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура