Правові основи участі захисника під час досудового розслідування щодо народного депутата України

Автор(и)

  • В. Григорук Аспірант кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.16

Ключові слова:

захист, захисник, представництво, правова допомога, кримінальне провадження, кримінальне правопорушення, адвокат

Анотація

У статті сформовані правові основи участі захисника під час досудового розслідування щодо народного депутата України. Актуальність обраної теми полягає в тому, що участь захисника під час досудового розслідування щодо народного депутата України регулюється правовими актами держави. Однак, існують випадки, коли захисником допускаються порушення їх окремих норм. Детермінантами є об’єктивні та суб’єктивні причини: відсутність досвіду забезпечення захисту осіб у певних категоріях кримінальних правопорушень, або окремої категорії осіб, до яких застосовується особливий порядок кримінального провадження; несвоєчасне ознайомлення зі змінами у вітчизняному законодавстві; штучне перешкоджання діяльності захисника органами досудового розслідування тощо. Таке недотримання правових актів держави може супроводжуватися неефективністю забезпечення захисту, представництва та надання правової допомоги народному депутату України під час досудового розслідування щодо нього, а також відсторонення такого захисника. Доцільність формування правових основ участі захисника під час досудового розслідування щодо народного депутата України сприяє їх правильному теоретичному розумінню та практичному застосуванню. Метою наукової статті є визначення та висвітлення правових основ участі захисника під час досудового розслідування щодо народного депутата України.

На підставі проведених досліджень автор дійшов такого висновку: участь захисника під час досудового розслідування щодо народного депутата України регулюється не лише Кримінальним процесуальним законодавством України та спеціальними законами, але і рішеннями Конституційного Суду України, постановами Пленуму Верховного Суду, практикою Європейського суду з прав людини та відомчими правовими актами уповноважених органів держави, що стосуються їх діяльності. Правовими основами участі захисника під час досудового розслідування щодо народного депутата України є система правових норм, що закріплена в кримінальному процесуальному законодавстві України, а також положення рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду і окремі положення практики Європейського суду з прав людини та інших відомчих правових актів уповноважених органів держави, якими захисник керується у своїй діяльності під час захисту, представництва та надання правової допомоги, обраного відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» представника Українського народу у Верховній Раді України.

Посилання

Мельниченко Б. Б. Правова основа організації та діяльності органів публічного управління в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12. С. 174–177.

Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980). Словник української мови URL: http://sum.in.ua/.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Верховна Рада України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Досудове розслідування: навч. посібник / заг. ред. Ю. А. Коміссарчук та А. Я. Хитри. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 600 с.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 лип. 2012 р. № 5076-VI. Верховна Рада України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text.

Пархоменко Н. М. Акт законодавства. Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акт законодавства/

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну "законодавство"). Справа № 17/81-97 № 1-1/98. Київ. 1998. URL: https://ccu.gov.ua/docs/391.

Гвоздюк В. В. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій з урахуванням практи-ки Європейського суду з прав людини : дис. ... доктора філософії: 081 Право. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2021. 294 с.

Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листоп. 1992 р. № 2790-XII. Верховна Рада України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12#n326.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Харків : Право. 2013. 768 с.

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24 лют. 2022 р. № 64/2022. Верховна Рада України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022/ed20221118#Text.

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удо-сконалення окремих положень досудового розслідування в умовах воєнного стану: Закон України від 27 лип. 2022 р. № 2462-IX. Верховна Рада України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2462-20#n7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура