Місце прокуратури серед органів державної влади: концептуальні підходи

Автор(и)

  • Д. Бєлов Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Заслужений юрист України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7168-9488
  • І. Швед Кандидат юридичних наук , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.15

Ключові слова:

органи прокуратури, механізм захисту прав людини, досвід країн Європи, людина, особа, громадянин

Анотація

Вказується, за останні роки особлива актуальність для вітчизняної̈ юридичної науки набуло питання забезпечення прав людини, насамперед, тому, що в цей період значно ускладнилися зовнішньополітичні умови існування нашої держави що призвели до внутрішньодержавних проблем (напад рф на територію незалежної̈ України). Таким чином, в сучасних соціально-економічних та політичних умовах функціонування нашої держави, проблеми забезпечення її безпеки набувають особливої гостроти. В Конституції України у статті 17 зазначено, що забезпечення прав людини та державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Отже, забезпечення безпеки держави регламентовано на законодавчому рівні й здійснюється спеціально уповноваженими на те суб՚єктами. Таким чином, з точки зору конституційного права є важливим дослідження статусу прокуратури у взаємодії з іншими органами державної влади, проте, з точки зору теорії конституційної безпеки ми звертаємося до найважливіших завдань підтримання внутрішньодержавної стабільності, конституційної безпеки, дотримання основ конституційного ладу України.

Автори відзначають, “класичні” гілки державної влади – законодавча, виконавча та судова – уособлюють єдину державну владу та її поділ, не виключають можливості існування інших функціонально самостійних правових інститутів, їх наявність визначена реальними потребами побудови правової держави і державно-правового життя суспільства в певний конкретний період, необхідністю демократичних форм контролю різних органів усіх гілок влади у випадках, коли їх діяльність не відповідає принципам і положенням Конституції України. Безумовно, позитивним є визначення головним завданням прокуратури є залучення її до процесу відправлення правосуддя. Прокуратура має сприяти відправленню правосуддя шляхом реалізації функцій, визначених Конституцією України і Законом, для забезпечення балансу інтересів людини, суспільства і держави. Попри це, та враховуючи вищенаведене, на наш погляд, вважаємо позитивним кроком на шляху до реформування конституційного ладу держави, виключення розділу “Прокуратура” з Конституції України та включення норм, що закріплюють статус органів прокуратури до розділу “Правосуддя”, оскільки це “жорстко” визначає місце органів прокуратури серед інших органів державної влади, через включення прокуратури до системи правосуддя нашої держави.

Посилання

Россоха С.В. Правоохоронні органи держави в механізмі захисту прав і свобод лю-дини і громадянина. Дис… канд. юрид. наук зі спец. 12.00.02 – конституційне пра-во; муніципальне право. Харьківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2016. 212 c.

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М: Изд. бр. Башмаковых, 1911. 511 с.

Прозорова Н. С. Теория «разделения властей» и современное буржуазное государс-тво. Советское государство и право. 1974. № 9. С. 95-98.

Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та озна-ки. Право України. 2003. № 4. С. 18–21.

Кельман М.С., Мурашин О.Г., Холма Н.М. Загальна теорія держави і права: Підру-чник. Львів: Новий Світ-2000, 2004. 584 с

Пелих Н.А. Конституційні засади діяльності міліції України: Дис. канд. юрид. на-ук: 12.00.02. Національна академія внутрішніх справ України. К., 2002. 194 с

Горшенева И. А. Полиция в механизме современного государства (теоретико-правовые аспекты): дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.01. М., 2002. 237 с.

Денисов С. Формирование контрольной ветви власти и ограничение коррупции. Государство и право. 2002. № 3. С. 8-10.

Чиркин В. Контрольная власть. Государство и право. 1993. № 4. С. 16-19.

Клишас А. Конституционная юстиция в зарубежных странах. М.: Междунар. от-ношения, 2004. 211 с.

Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. Х.: Консум, 2002. 511 с.

Мартинюк Р. Конституційний Суд України в системі стримувань і противаг. Дер-жава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. К.: Ін-т держа-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2008. Випуск 39. С. 186-192.

Тацій В. Поняття та система правоохоронних органів: у контексті системних змін до Конституції України. Науковий вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Випуск 4 (71). С. 3-17.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoві засади статусу особи: окремі аспекти. Аналітично-порівняльне право. N 1. 2021. С. 21–26.

Логоша В.В. Місце прокуратури в системі органів державної влади. Форум права. 2011. № 3. С. 478-485.

Ломовский В. Д. Прокурорско-надзорные правоотношения. Ростов: Изд-во Ростов-ского ун-та, 1987. 221 с.

Долежан В. В. Проблемы компетенции прокуратуры: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. 34 с.

Клочков В. В., Рябцев В. П. Проблемы современной концепции прокурорского надзора. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. 1989. Вып. 118. С. 40-44.

Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Пособие для прокурорской службы. М., 1889. Т. 1. 230 с.

Бортун М. Прокуратура в ситемі органів державної влади. Віче. 2008. № 10. С. 22-25.

Сухонос В. Щодо Концепції реформування прокуратури України. Право України. 2004. № 1. С. 86-90.

Лапкін А. Прокуратура в системі судової влади. Право України. 2015. № 9. С. 164-171.

Полянський Ю. Є. Основні проблеми формування прокурорської системи України. Конституційні аспекти судової реформи : матеріали наук.-практ. конф. (26—27 червня 2008 р.). X., 2008. С. 136-140.

Бєлов Д.М., Швед І.І., Бєлова М.В. Реалізація органами прокуратури правоохорон-ної функції держави: механізм забезпечення конституційної безпеки. Науковий ві-сник УжНУ. Серія «Право». Випуск 74(6). 2022.

Бєлов Д.М. Бєлова М.В. Система захисту прав і свобод людини і громадянина: доктринальні та нормативні основи. Науковий вісник Ужгородського національно-го університету. Серія «Право». 2022. Вип. 74. С. 85-90.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура