Тенденції оптимізації права на працю державними службовцями в умовах євроінтеграції України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.13

Ключові слова:

тенденція, оптимізація, праця, державний службовець, євроінтеграція

Анотація

У статті проаналізовано перспективні напрями оптимізації права на працю державними службовцями в умовах євроінтеграції України. Зазначено, що науковцями досліджувались переважно дотичні питання до тенденцій та напрямів оптимізації права на працю державними службовцями в умовах євроінтеграції України; наявні у правовій доктрині нашої держави дослідження тенденцій та напрямів оптимізації цього права не мають комплексного характеру; в різні періоди після 1991 року в нашій державі функціонували Закони України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII, від 17.11.2011 № 4050-VI та від 10.12.2015 № 889-VIII (який, власне, є чинним на сьогодні), а тому важливо здійснити відповідне дослідження, відштовхуючись від сучасного стану законодавства про державну службу. Охарактеризовано сучасний стан законодавства у даній сфері. Виокремлено перелік тенденцій оптимізації права на працю державними службовцями з огляду на це, а саме: 1) тенденція запровадження різних підходів до регулювання державної служби; 2) тенденція законодавчого визначення ключових для реалізації права на працю державними службовцями дефініцій; 3) тенденція звуження переліку спеціальних соціальних гарантій, якими наділяються лише державні службовці; 4) тенденція поширення на державних службовців трудових гарантій, якими наділяються всі працівники в нашій державі. З’ясовано сутність та значення кожної з тенденцій оптимізації права на працю державними службовцями в умовах євроінтеграції України. У статті зазначається, що кожна із проаналізованих тенденцій оптимізації права на працю державними службовцями в умовах євроінтеграції України є актуальною на сьогодні та в майбутньому може і має відобразитись у змінах до чинного законодавства, яким врегульовується реалізація права на працю державними службовцями.

 Здійснено порівняльно-правовий аналіз Законів “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-XII, від 17.11.2011 № 4050-VI та від 10.12.2015 № 889-VIII.

Посилання

Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. N 52. ст.490

Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 26. ст.273

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомо-сті Верховної Ради УРСР. 1971 р. Додаток до N 50

Костюк В.Л. Трудова правосуб’єктність державних службовців: новели у контексті нової редакції Закону України «Про державну службу». Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2013. № 2(8). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13kvlpds.pdf

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 4. ст.43

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Вер-ховної Ради. 2014. № 49. ст.2056

Проект Трудового кодексу України №1108 від 04.12.2007. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=30947

Про працю: проєкт Закону України від 28.12.2019 №2708. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67833

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верхов-ної Ради України. 1996. № 30. ст. 141

Загальна декларація прав людини: Міжнародний документ від 10.12.1948. Офіційний вісник України. 2008 р. № 93. стор. 89. стаття 3103. код акта 45085/2008

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Міжнародний документ від 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний доку-мент від 04.11.1950. Офіційний вісник України. 1998 р. № 13. стор. 270

Європейська соціальна хартія (переглянута): Міжнародний документ від 03.05.1996. Відомості Верховної Ради України. 2007 р. № 51. стор. 2096

Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників: Міжнародний доку-мент від 09.12.1989. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_044#Text

Кудрявцев, І. В. Державні службовці як суб’єкти трудового права та їх членство у профспілках. Форум права. 2011. № 2. С. 472–477.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення