Реалізація права на працю дітей шляхом залучення до мистецьких, спортивних та рекламних заходів

Автор(и)

  • Н. Мокрицька Доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент, Львівський державний університет внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0318-5285

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.12

Ключові слова:

трудовий договір, діти, служба у справах дітей, мистецькі, спортивні та рекламні заходи

Анотація

У статті проведено  комплексне дослідження правових умов та порядку залучення дітей до мистецьких, спортивних або рекламних заходах відповідно положень міжнародно-правових стандартів, законодавства України та Європейського Союзу, внесення пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства з метою ефективної реалізації трудових прав дітей.

Актуальність теми обумовлено тим, що в Україні продовжуються євроінтеграційні процеси. Відтак у трудове законодавство за останні декілька років впроваджено низку важливих змін, які спрямовані на утвердження свободи та безпеки праці. Тим не менш проблема охорона та захисту трудових прав неповнолітніх працівників потребує посиленої уваги з огляду на те, що в Україні практично відсутня процедура залучення дітей до культурної, мистецької та іншої подібної діяльності, до спортивних змагань на основі трудового договору.

Проведене дослідження мало на меті сприяти поглибленню наукових поглядів на проблему забезпечення безпеки та охорони здоров’я дітей через призму можливості їхньої праці на основі трудового договору.

На основі міжнародно-правових стандартів та правового регулювання дитячої праці за законодавством Європейського Союзу рекомендовано запровадити норму в законодавство України, яка передбачає можливість залучення праці дітей до мистецьких, спортивних та рекламних заходів, віком до 14 років за згодою служби у справах дітей у разі звернення батьків чи законних представників. Підставою для видачі тимчасового дозволу службою у справах дітей запропоновано вважати лист-клопотання роботодавця з визначенням умов праці та Висновок  про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини лікувально-профілактичного закладу, які подаються для розгляду батьками чи законними представниками. Служба у справах дітей повинна провести комплексну оцінку відповідного заходу і перевірити чи може він заподіяти шкоду здоров’ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку дитини. Перед прийняттям рішенням служба у справах дітей повинна поспілкуватися з дитиною.

Посилання

Про дерадянізацію законодавства України : Закон України від 21.04.2022 р. № 2215-IX URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2215-20#Text

Реус О.С Правове регулювання трудової діяльності неповнолітніх в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юридич. наук: спец. 12.00.05. Харків, 2003. 40 с.

Ортинська Н. В. Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове до-слідження : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук спец. 12.00.01. Львів, 2017. 36 c.

Ніколайченко Г.М. Представництво у трудовому праві України : автореф. дис.на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук спец. 12.00.05. Одеса, 2007. 21 с.

Конвенція про права дитини ООН : Конвенція, Міжнародний документ ООН від 20.11.1989 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (дата звернення 10.01.2023)

Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу № 138 : Міжнародний документ МОП від 26.06.1973 р. № 138 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_054#Text (дата звернення 10.01.2023)

ILO Convention 138 Minimum Age Convention, 1973 (№ 138) URL : https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312283 (дата звернення 10.01.2023)

Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення 10.01.2023)

Директива Ради 94/33/EC про захист молоді на роботі : Міжнародний доку-мент ЄС від 22.06.1994 р. URL : https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1994/33/oj/?locale=LV (дата звернення 10.01.2023)

Про культуру: Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (дата звернення 10.01.2023)

Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12?find=1&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85#w1_22 (дата звернення 10.01.2023)

Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B4%D1%96%D1%82#w1_23 (дата звернення 10.01.2023)

Кодекс на труда: Закон Републики България от 26.04.1986 (в ред. від 06.11.2018). URL: https://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121 (дата звернення 10.01.2023)

Töölepingu seadus Vastu võetud 17.12.2008 URL : https://www.riigiteataja.ee/akt/111012023013 (дата звернення 10.01.2023)

Zakon o radu na snazi od 01.01.2023. (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) (дата звернення 10.01.2023)u Republici Hrvatskoj URL : https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu

Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей : Закон України від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 10.01.2023)

Про затвердження типових положень про службу у справах дітей : постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 р. № 1068 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-2007-%D0%BF#Text (дата звернення 10.01.2023)

Про затвердження примірних положень про службу у справах дітей : Наказ Мінсоцполітики від 16.09. 2021 р. № 518 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1383-21#Text (дата звернення 10.01.2023)

Конвенція про мінімальний вік приймання дітей на не промислові роботи № 33 : Міжнародний документ МОП від 30.04.1932 р. № 33 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_084#Text (дата звернення 10.01.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення