Зміст єдності правового регулювання праці нотаріусів

Автор(и)

  • П. Меркулов Аспірант Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7393-2103

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.10

Ключові слова:

нотаріус, єдність, правове регулювання, праця, трудове право

Анотація

У статті наголошено на тому, що питання єдності та диференціації правового регулювання праці нотаріусів науковцям практично не піднімалось, незважаючи на те, що протягом незалежності України нотаріат зазнав суттєвих змін:  змінились вимоги до нотаріусів, вимоги до захисту їх трудових та соціальних прав, вимоги до вчинення нотаріальних дій, з’явились нові виклики часу, які до цього не були характерними для України: пандемія COVID-19, збройний напад Росії на Україну тощо. Вченим наголошено й на тому, що питання єдності правового регулювання праці постає саме відносно нотаріату, оскільки правовий статус цієї категорії працівників є недостатньо досліджений, а також немає чіткого розуміння того, що ж є спільним, а що відмінним у правовому регулюванні праці нотаріусів із іншими працівниками, які норми є ключовими у здійснені такого регулювання, у яких правовідносинах застосовується загальна, а в яких спеціальна норма тощо. Зазначено, що сутність єдності правового регулювання варто розглядати у тісному взаємозв’язку із диференціацією правового регулювання, оскільки єдність і диференціація є взаємозалежними поняттями, які не можуть існувати відокремлено. Автором проаналізовано наукові підходи щодо розуміння поняття «єдність», розглянуто основні положення Кодексу законів про працю України як загального акту трудового законодавства та його вплив на працю нотаріусів.

Науковцем визначено основні положення, які характеризують єдність правового регулювання праці нотаріусів: 1) всезагальність та універсальність норм трудового права; 2) забезпечення єдиного підходу до регулювання трудових відносин нотаріусів незалежно від їх виду; 3) єдність визначає мінімальний і загальний рівень трудових прав працівників, які стосуються й праці нотаріусів; 4) єдність характеризується впливом на всіх працівників незалежно від сфери застосування праці, характеру виконуваних трудових функцій працівників та оплати їх праці.

Посилання

Cнигирева И.О. К вопросу об отраслевой дифференциации в советском трудовом законода-тельстве Сов. гос-во и право. 1964. № 11. С. 83-91

Скачкова Г. С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциация его норм : дис. канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения». Москва, 2003. 432 с.

Черкасов О. В. Проблеми єдності та диференціації відповідальності у трудовому праві України : монографія. Харків : Право, 2019. 240 с.

Колєснік-ОмельченкоТ.В. Правове регулювання пенсійного забезпечення за ви-слугу років педагогічних працівників: дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук. Спец.: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Харків: Харківський національ-ний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. 2010. 172 с.

Кикоть Г.В. Юридичні факти в системі правовідносин: дис. на здоб.наук. ступеня канд. юрид наук. Спец: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. 2006. 198 с.

Советское трудовое право / под общей ред. А.И Процевского. Киев. Вища школа. 1981. 360 с.

Коляда Т.А. Поняття диференціації правового регулювання праці. Право і безпека. 2003. № 2’3. С. 93–97.

Процевський О.І. Окремі питання щодо єдності та диференціації правового регу-лювання трудових відносин. Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди: Серія Пра-во. 2007. Вип. 9. С. 39–48

Коваленко О.О., Шабанов Р.І. Дискримінація чи єдність та диференціація правово-го регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення гендерної рівності в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 128-135

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР 1971. Додаток до N 50

Мельник К.Ю. До проблеми забезпечення єдності трудового права. Єдність і ди-ференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали IIІ Всеукраїнсь-кої наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.). С. 33-38.

Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. Відомості Верхов-ної Ради України. 1995. № 17. Стаття 121

Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Відомості Верховної Ради України.1997. № 2. Стаття 4

Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 49. Стаття 668

Лавріненко О.В. Спеціальні норми як засоби реалізації принципу єдності й дифе-ренціації правового регулювання праці в трудових відносинах (дискусійні питання теорії). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2010. Випуск 2. С. 189–198

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення