Трудова мобільність працівників – одна з умов функціонування трудових відносин

Автор(и)

  • О. Ковальов Аспірант кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.6

Ключові слова:

ринок праці, зайнятість населення, мобільність, трудова міграція, працівник, держава

Анотація

У статті досліджено правове регулювання трудової мобільності працівників в Україні як однієї з умов розвитку та функціонування соціально-трудових відносин в умовах сьогодення. Зазначено, що ринок праці, як складова частина економічної системи країни, дзеркально відображає більшість політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються у державі, та фокусує в собі найгостріші проблеми: високий рівень безробіття, посилення структурних диспропорцій зайнятості, неконтрольований відтік робочої сили за кордон, зміни якості робочої сили і мотивації праці, падіння рівня доходів населення. Зазначені проблеми стають істотним фактором поглиблення кризових явищ, стримують структурні зміни, а їх вирішення створює передумови для соціального і економічного зростання. В умовах воєнного стану особливого значення в Україні набула проблема трудової мобільності працівників, яка становить основу забезпечення збалансованості ринку праці, невід'ємною складовою якої виступають територіальні переміщення населення для пошуку нового місця роботи. Зазначено, що сьогодні відбувається глобальна міграційна мобільність населення і великі міграційні переміщення трудових ресурсів в основному за межі країни, що яскраво віддзеркалює ту ситуацію, що склалась у країні на ринку праці. Причинами активізації трудової мобільності є: безробіття; невідповідність заробітної плати працівників їх освіті та кваліфікації; відсутність кар’єрного зростання; неможливість підвищення кваліфікації; конкурентоспроможність на ринку праці; воєнний стан у країні. Зроблено висновок, що для підвищення рівня зайнятості у воєнний час і період економічного відновлення країни дуже важливим є забезпечення мобільності робочої сили, що сприятиме зміцненню її адаптивності, підвищенню конкурентоспроможності, а також ефективності використання. З метою збереження робочої сили та мінімізації процесу її вимивання з України, в тому числі відпливу молоді, працівників зі сформованими кваліфікаційними та професійними навичками, важливим завданням є створення робочих місць на модернізованих, відновлених та новостворених підприємствах.

Посилання

Менеджмент персоналу : навч. посібн. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. ; за ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. Київ : КНЕУ, 2004. 398 с.

Герасимова І. Г. Формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери : монографія / за ред. Л. Б. Лук’янової ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. 512 с.

Большая О. В. Ринок праці і трудова мобільність населення України. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3058/1/Bolshaja.pdf

Романюк М. Розвиток ринку праці України в контексті регулювання міграції насе-лення. Україна: аспекти праці. 1999. №5. С. 5-10.

Жеребило І. В. Особливості трудової мобільності вітчизняного ринку праці в умо-вах сучасних реформ. Вісник Університету банківської справи. 2020 № 1 (37). С. 54-58.

Переміщення населення під час війни та перспективи відновлення трудової сфери. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/peremishchennya-naselennya-pid-chas-viyny-ta-perspektyvy-vidnovlennya

Ринок праці України в умовах воєнного стану: деякі аналітичні оцінки. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/rynok-pratsi-ukrayiny-v-umovakh-voyennoho-stanu-deyaki-analitychni-otsinky

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці : Закон України від 21.09.2022 № 2622-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2622-20#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення