Юридичний зміст поняття соціальний діалог

Автор(и)

  • Б. Досін Аспірантка кафедри соціального права, Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2126-6348

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.4

Ключові слова:

соціальне партнерство, трудові відносини, соціально-економічні відносини, профспілки, роботодавці, працівники, організації громадянського суспільства

Анотація

У статті розглянуто теоретико-правові та законодавчі характеристики поняття соціальний діалог під кутом зору їхньої відповідності сучасним тенденціям розвитку трудо-правової доктрини. Юридичний зміст поняття соціальний діалог визначено через сутність концепту “діалог” як виду колективно-договірних відносин у соціальній сфері щодо вирішення трудових та суміжних до них соціально-економічних питань між законодавчо визначеними суб’єктами, перелік яких в сучасних умовах розширюється. Обґрунтовано критерії соціальності діалогу. Визначено предмет питань, які можуть бути розглянуті між сторонами соціального діалогу. Зазначено, що екологічні питання є предметом обговорення між сторонами соціального діалогу лише, якщо стосуються забезпечення права особи на працю. У статті проаналізовано та підтримано норми проекту Закону України “Про колективні договори та угоди”, які передбачають розширення суб’єктного складу відносин соціального діалогу у визначених законодавством випадках за рахунок можливості залучення новостворених нерепрезентативних представників працівників та роботодавців, а також громадських об’єднань, мета (цілі) та напрями статутної діяльності яких відповідають предмету консультацій в межах соціального діалогу. Наголошено, що залучення організацій громадянського суспільства у відносини соціального діалогу потребує чіткого законодавчого визначення їхнього правового статусу. Підтримано тезу, що організаційно-правовими формами соціального діалогу є обмін інформацією, консультації, колективні переговори, примирно-третейські процедури та медіація. Запропоновано відповідні зміни до законодавства. Критично проаналізовано наукові дискусії щодо співвідношення понять “соціальний діалог” та “соціальне партнерство”. Обґрунтовано, що соціальний діалог є лише однією із форм соціального партнерства між представниками держави, роботодавців (бізнесу) та працівників. Іншими формами названо публічно-приватну партнерську діяльність як відображення соціальної відповідальності та корпоративну соціальну відповідальність. Запропоновано розробити національну стратегію соціального партнерства, де передбачити різні форми та сфери взаємодії їх учасників.

Посилання

Кисельова Т.С. Поняття та основні тренди діалогу як механізму вирішення конфліктів і прийняття рішень в Україні. 5 років діалогу і 25 років медіації в Україні: від протистояння до порозуміння : збірка статей. Київ : ВАІТЕ, 2019. С. 236–243.

Петроє О.М. Поняття «діалог» у термінологічній традиції зарубіжної та вітчизняної думки. Державне управління: теорія і практика. 2011. № 2. С.1–10.

Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2862-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text (дата звер-нення: 27.01.2023).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сто-рони від 21 березня 2014 р. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 27.01.2023).

Амелічева Л.П. Теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці в сучасних умовах державотворення : монографія. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. 360 с.

Яцишин В.В. Принципи соціального діалогу у сфері праці : дис. … докт. філос. : 081. Одеса, 2021. 236 с.

Сорочишин М.В. Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Одеса, 2012. 22 с.

Гетьманцева Н.Д. Соціальне партнерство як спосіб інтеграції суб’єктів соціально-трудових відносин. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 3. С. 82–86.

Ярошенко О.М. Теоретичнi та практичнi проблеми джерел трудового права Украї-ни : монографія. Xарків : СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. 456 с.

Арсентьєва О.С. Щодо співвідношення понять «соціальний діалог» і «соціальне партнерство» в умовах реформування трудового права України. Актуальні питання теорії та права : збірник наукових праць, Луганськ : Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2009. № 15. С. 219–228.

Бурак В.Я. Соціальний діалог чи соціальне партнерство: співвідношення понять. Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 25 лис-топада 2011 р. Харків : ХНУВС, 2011. С. 35–37.

Костюченко О.Є. Реалізація соціального призначення трудового права в Україні : монографія. Харків : Право, 2018. 392 с.

Трюхан О.А. Організаційно-правові форми соціального діалогу в сфері праці : ав-тореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Одеса, 2006. 22 с.

Рим О.М. Трудове право Європейського Союзу : монографія. Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2020. 596 с.

Compston H., Greenwood J. Social Partnership in the European Union. London : Palgrave Macmillan, 2001. 218 р.

Бутинська Р.Я. Правовий статус учасників колективно-трудових правовідносин : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Кривий Ріг, 2019. 216 с.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : Закон Украї-ни від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 27.01.2023).

Про медіацію : Закон України від 16 листопада 2021 р. № 1875-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (дата звернення: 27.01.2023).

Інформаційні матеріали для розробки Стратегії модернізації соціального діалогу / Координаційно-експертна рада з питань соціальної політики Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення МСП та НАН України. Київ, 2016. 17 с. URL: https://bureau.in.ua/downloads/news/2015-12-15/Social%20dialogue%20in%20Ukraine.pdf (дата звернення: 27.01.2023).

Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства і держави : рішення Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України від 15 листопада 2017 / Комітет з питань соціальної політики, зайнято-сті та пенсійного забезпечення Верховної Ради України. URL: https://dszn-zoda.gov.ua/sites/default/files/loadfiles/trud/soc_dialog/kruglyy_stil_rishennya_komitetu.pdf (да-та звернення: 27.01.2023).

Огієнко І.В. Окремі аспекти проблеми ефективності моделі соціального діалогу для України. Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 16 листопада 2018 р. Харків, 2018. С. 192–194.

Про колективні угоди та договори : проект Закону України від 2 серпня 2022 р. № 7628 / Верховна Рада України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/searchResults (дата звернення: 27.01.2023).

Дейч М.Є. Соціальне партнерство як інструмент взаємоузгодження соціальних обов’язків та соціальної відповідальності. Україна: аспекти праці. 2011. № 6. С. 27–34.

Новак І.М., Логачова Л.М. Стратегія соціального партнерства: нові форми взаємо-дії. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень : матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Одеса, 25 вересня 2020 р. Одеса, 2020. С. 94–96.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення