До питання медичного забезпечення та санаторно-курортного лікування працівників Національної поліції України

Автор(и)

  • Н. Вапнярчук Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Національної академії правових наук України, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.2

Ключові слова:

працівник, держава, Національна поліція України, соціальний захист, медичне забезпечення, санаторно-курортне лікування, національне законодавство

Анотація

У статті досліджено особливості медичного забезпечення та санаторно-курортного лікування працівників Національної поліції України. Зазначено, що поліцейські посідають чільне місце з-поміж суб’єктів, які на сьогодні потребують соціального захисту, що зумовлено специфікою покладених на них завдань і функцій, головне з яких – забезпечення прав і свобод громадян, а також підтримання належного рівня законності та правопорядку в країні. І тому питання медичного забезпечення та санаторно-курортного лікування працівників Національної поліції України стоїть досить гостро, належний рівень якого є важливим чинником, який впливає на вибір майбутньої професії, де особа, ризикуючи власним життям має розраховувати на надання своєчасної медичної допомоги у випадку втрати працездатності. Під медичним забезпеченням поліцейських запропоновано розуміти комплекс заходів, передбачених на нормативно-правовому рівні, що застосовуються в системі Національної поліції України й спрямовані на збереження життя людини, відновлення здоров’я, надання повної та своєчасної медичної допомоги, профілактику виникнення різних хвороб, збереження та відновлення психологічного здоров’я поліцейських та їх оздоровлення. Констатовано, що специфіка медичного забезпечення та санаторно-курортного лікування працівників Національної поліції України полягає в наступному: (1) більш виражений соціальний захист порівняно з пересічними громадянами; (2) важливість медичного забезпечення закріплена низкою нормативно-правових актів; (3) поширюється як на діючих працівників Національної поліції України, так і на інші категорії осіб, перелік яких чітко визначено на законодавчому рівні; (4) наявність спеціальних органів щодо медичного забезпечення та санаторно-курортного лікування Національної поліції України та їх сімей. Звернено увагу на роль держави у забезпеченні поліцейських якісною медичною допомогою, щоб вона відповідала міжнародно-правовим стандартам. Зокрема, до працівників Національної поліції України має бути застосовано комплексний підхід до здійснення медичного забезпечення, який сприятиме оздоровленню працівників даної служби, підвищать рівень їх працездатності та забезпечить упевненість у завтрашньому дні із належною медичною допомогою та реабілітацією.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Офіційний вісник України. 2010. № 72/1. Ст. 2598.

Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон від 19.11.1992 № 281-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.

Дрозд С. М. Право на медичне забезпечення поліцейських і чинники, що на нього впливають. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 43. С. 90-93.

Cмик А. С. Медичне обслуговування, як важлива гарантія соціального забезпечення працівників поліції в Україні. Юридична наука. 2020. № 3(105). С. 488-493.

Про Національну поліцію : Закон від 02.07.2015 № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.

Одним із пріоритетних напрямків Міністерства соціальної політики є забезпечення пільгової категорії громадян санаторно-курортним лікуванням. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/Sanatornokurortnoe-likuvannya.html

Порядок проходження комплексного медичного огляду (диспансеризації) поліцей-ськими, затв. наказом М-ва внутрішніх справ України від 10.12.2015 № 1561. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1663-15#n13

Москаленко В. Ф. Стан фінансування системи охорони здоров’я України та невід-кладні заходи щодо його поліпшення: доповідь. Вісник соціальної гігієни та організації охо-рони здоров’я України. 2000. № 4. С. 6–9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення