Щодо поняття трудового договору як підстави виникнення трудових правовідносин

Автор(и)

  • А. Білоха Здобувач вищої освіти першого року навчання, спеціальність 081 - Право, третій освітньо-науковий рівень доктор PhD кафедри права гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0602-1297

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.1

Ключові слова:

трудовий договір, ознаки трудового договору, момент виникнення трудових відносин, класифікація трудових договорів, угода

Анотація

Стаття присвячена комплексному аналізу поняття трудового договору як підстави виникнення трудових відносин, що характеризують собою зацікавленість та ступінь волевиявлення сторін таких правовідносин. Так як трудовий договір займає центральне місце в системі трудового права, ним регламентується  волевиявлення сторін, які його укладають. Проте наразі положення про трудовий договір, трудові правовідносини, що виникають з такого договору закріплені в досить старому, на думку автора, нормативно-правовому акті, що зумовлює виникнення різноманітних підходів в трактуванні конкретного поняття трудового договору. Автором розглянуто поняття трудового договору у відповідності з частиною першою статті 21 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП України), статті 31 проєкту Трудового кодексу України 2019 року. Зроблено висновок, що поняття трудового договору у відповідності до статті 31 проєкту Трудового Кодексу 2019 року є більш повним та актуальним стосовно визначення, яке регламентоване частиною першою статті 21 КЗпП Україіни на даному етапі розвитку правової науки та законодавства в Україні. Саме в цьому визначенні поняття трудового договору з’являється обов’язок роботодавця надати працівникові роботу та обов’язок працівника особисто виконувати роботу в інтересах роботодавця. Проаналізовано різні погляди правознавців з приводу даного питання та досліджено, запропоновані науковцями, ознаки даного поняття. Автором окреслені основні ознаки трудового договору, серед яких варто виділити: волевиявлення сторін, строковість, додержання письмової форми, поширення на працівника гарантій та пільг тощо. У статті визначено момент виникнення трудових відносин, адже, на думку автора, він не є тотожним моменту укладення трудового договору і тому дане питання заслуговує більш детального розгляду. Також автором визначено класифікацію та перелічено види трудового договору за наступними критеріями: за часовим критерієм виділяють безстрокові, строкові трудові договори та договори, що укладаються на час виконання робіт; за формою укладання поділяють на усні та письмові; за формою організації праці можна виділити договір про надомну роботу, договір про дистанційну роботу, трудовий договір з нефіксованим робочим часом тощо, а також у частині третій статті 21 КЗпП України передбачено особливу форму трудового договору – контракт.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 04.02.2023).

Про практику розгляду судами трудових спорів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9. Дебет- Кредит (Галицькі контракти) від 21.07.2008. 2008. № 29. Ст. 279.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці: Закон України від 28.12.2014 р. № 77-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-19#Text (дата звернення 04.02.2023).

Басалаева С.П. К вопросу о правовой природе трудового договора. С. П. Басалаева. Правоведение. 2003. № 4. С. 81–93.

Митрофанов І.І., Плескун О.В. Трудовий договір як юридичний факт у трудовому праві : монографія. За заг. ред. І.І. Митрофанова. Одеса. Фенікс, 2014. 272 с

Іншин М.І. Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості. М.І. Іншин. Право України: Юрид. журн. 2012. №9. С. 192-196.

Наньєва М. І. Поняття та основні ознаки трудового договору за законодавством України та пострадянських країн . М. І. Наньєва. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2015. Вип. 13(1). С. 154-157.

Кодекс законів про працю України, Кодекс України від 10.12.1971 № 322-VIII.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення 04.02.2023).

Проєкт Трудового кодексу України від 8 листопада 2019 р. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67331 (дата звернення 04.02.2023).

Чанишева Г. І. Співвідношення трудового договору із цивільно-правовими договорами про працю. Г. І. Чанишева. Наукові праці НУ ОЮА. 2012. С. 203-213.

Вавженчук С. Я., Мидель А. Трудовий договір з умовою про початок роботи в майбутньому. Підприємництво, господарство і право. 2018. №9. C. 75-79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення