Глобальний рівень міжнародної екологічної безпеки в сучасному міжнародно- му праві навколишнього середовища

Автор(и)

  • А.Й. Головач кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.66

Ключові слова:

міжнародне право навколишнього середовища, екологічна безпека, глобальний рівень, міжнародні акти

Анотація

Стаття присвячена аналізу глобального рівня міжнародної екологічної безпеки. Стверджується, що глобальний рівень міжнародної екологічної безпеки – це такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей у масштабах усієї планети.
В статті аналізуються основні міжнародні акти, які направлені на регулювання проблем навколишнього природного середовища глобального рівня міжнародної екологічної безпеки: Конвенція про охорону озонового шару та Монреальський протокол до неї про речовини, що руйнують озоновий шар;Рамкова конвенція ООН про зміну клімату і Кіотський протокол до неї про обмеження і скорочення викидів парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом, а також інших речовин, що приводять або можуть привести до змін клімату; Конвенція про біологічне різноманіття та Картахенський протокол про біобезпеку, Нагойський протокол регулювання доступу до генетич-
них ресурсів та спільного використання на справедливій та рівній основі вигод від їх застосування, Нагойсько-Куала-Лумпурський Додатковий протокол про відповідальність і відшкодування за шкоду до Картахенського протоколу про біобезпеку; Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі; Міжнародна угода з тропічної деревини; Міжнародна угода з тропічної деревини; Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та / або опустелювання, особливо в Африці.
Під час аналізу міжнародних актів, які діють на глобальному рівні міжнародної екологічної безпеки звертається увага не тільки на практику іноземних держав щодо виконання положень вказаних конвенцій, але також на вклад України в їх реалізацію. Робиться висновок про необхідність розроблення та схвалення світовою спільнотою певної стратегії, планів дій та невідкладних заходів, що зможуть здійснювати опір небезпечним екологічним ситуаціям або вже ліквідовувати їх наслідки. Особливістю вказаних заходів є їх масштабність: вони повинні здійснюватися заради всієї планети Земля.

Посилання

Краснова Ю.А. Міжнародно-правове регулювання забезпечення екологічної безпеки. Адміністративне право і процес. 2016. № 1(15). С. 96–105.

Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб. / М.В. Краснова, Г.І. Балюк, А.Г. Бобкова та ін.; Під заг. ред. М.В. Краснової та Р.С. Кірина; Відп. ред. М.І. Андрейцев; М-во освіти і науки України. Дніпро: НГУ, 2016. 575 с.

Віденська Конвенція про охорону озонового шару: Конвенція ООН від 22 березня 1985р. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_088 (Дата звернення: 27.09.2019).

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар: Протокол до Конвенції ООН від 16 вересня 1987 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_215 (Дата звернення: 27.09.2019).

Юрченко Л.І. Віденська конвенція про охорону озонового екрану планети та Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий екран. Екологія. URL: http://pidruchniki.com/17840918/ekologiya/videnska_konventsiya_pro_ohoronu_ozonovogo_ekranu_planeti_monrealskiy_protokol_pro_rechovini_ruynuyut (Дата звернення: 27.09.2019).

Про ратифікацію Угоди про грант Всесвітнього екологічного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа зазначеного фонду: Закон України № 473-ХІV від 4 березня 1999 р. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 17. Ст. 117.

Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат: Міжнародний документ від 22 травня 2003 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/998_164 (Дата звернення: 27.09.2019).

Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату: Протокол ООН від 11 грудня 1997 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_801 (Дата звернення: 27.09.2019)

Бардіна О. Міжнародне нормативне забезпечення вирішення проблем зміни клімату. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. №5. С. 131–137.

Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату: Закон України № 1430-IV від 4 лютого 2004 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 19. Ст. 261.

Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату: Протокол ООН від 11 грудня 1997 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_801 (Дата звернення: 27.09.2019).

Конвенція про біологічне різноманіття: Конвенція ООН від 5 червня 1992 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_030 (Дата звернення: 27.09.2019)/

Картахенський протокол про біобезпеку: Протокол ООН від 21 січня 2000 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_935 (Дата звернення: 27.09.2019)/

Нагойський протокол регулювання доступу до генетичних ресурсів та спільного використання на справедливій та рівній основі вигод від їх застосування: Протокол ООН від 29 жовтня 2010 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_k03 (Дата звернення: 27.09.2019)/

Нагойсько-Куала-Лумпурський Додатковий протокол про відповідальність і відшкодування за шкоду до Картахенського протоколу про біобезпеку: Протокол ООН від 15 жовтня 2010 р.

URL: http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/ru/cbd-sp/trt_cbd_sp.pdf (Дата звернення: 27.09.2019)/

Сталий розвиток: Конвенція про біологічне різноманіття. URL: http://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/stalyy-rozvytok-konventsiya-pro-biologichneriznomanittya/(Дата звернення: 27.09.2019)/

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України №675-р від 22 вересня 2004 р. URL:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/675-2004-%D1%80 (Дата звернення: 27.09.2019)/

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі: Конвенція ООН від 22 травня 2001 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_a07 (Дата звернення: 27.09.2019)/

Про затвердження плану заходів з виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі: Постанова Кабінету Міністрів України № 589-р від 25 липня 2012 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/589-2012-%D1%80 (Дата звернення: 27.09.2019)/

Міжнародна угода з тропічної деревини: Угода ООН від 27 січня 2006 р.URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_f67 (Дата звернення: 27.09.2019)/

Тіпанов В.В. Особливості регулювання світових ринків сировинних товарів. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: економіка. 2011. Вип. 9. С. 127–134.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та / або опустелювання, особливо в Африці: Конвенція ООН від 17 червня 1994 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_120 (Дата звернення: 27.09.2019)/

Ракоїд О. Збережемо ґрунти – збережемо наш добробут. URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2018/01/02/desertification-un-conventionukraine.html (Дата звернення: 27.09.2019)/

Конвенція про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище: Конвенція ООН від 10 грудня 1976 р. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/995_258 (Дата звернення: 27.09.2019)/

Шемшученко Ю. С. Конвенція про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище. Українська радянська енциклопедія. Том 1. А-Борона / За ред.. М. Бажан. Київ: Поліграфкнига, 1977. 624 с. URL: http://leksika.com.ua/ure/(Дата звернення: 27.09.2019)/

Про ратифікацію Угоди про грант Всесвітнього екологічного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа зазначеного фонду: Закон України № 473-ХІV від 4 березня 1999 р. Відомості Верховної Ради України.1999. № 17. Ст. 117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15