Право людини на життя: міжнародні нормативне регу- лювання та практика національного правозастосування

Автор(и)

  • М.В. Бєлова доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • Д.В. Данко кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної медицини та гігієни, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • А.В. Данко юрист, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.58

Ключові слова:

права людини, механізм захисту прав людини, право людини на життя, евтаназія

Анотація

Актуалізується питання в контексті активного розширення переліку прав людини, зокрема і в межах національного виміру, адже права людини як дуальна категорія підлягають трансформації, що зумовлено такими чинниками: євроінтеграційними процесами, що породжують потребу інтеграції та гармонізації українського законодавства з правом Європейського Союзу; глобалізаційними процесами, оскільки Україна є членом світового співтовариства та сучасні явища економічного, екологічного, правового тощо характеру мають безпосередній вплив і на державні національні процеси, і на правову реальність, і на права та свободи окремої особи.
Визначено, визнання нових прав людини, розширення вже наявного переліку – одна з тенденцій у розвитку правового статусу особистості. І при регулюванні відносин у сфері реалізації соматичних домагань за допомогою категорії прав людини слід враховувати, що для соматичних прав людини має бути характерно те, чим характеризується категорія прав людини в цілому. Вказується на те, що в людській історії жодне «нове право» реально не було визнано без боротьби і без подолання жорсткого протистояння деяких «старих прав».
Автори стверджують, незважаючи на суперечність існуючого стану розуміння науковою доктриною конституційного права поняття «правові позиції Конституційного Суду України», вони відіграють значну роль у становленні та утвердженні верховенства права і правильного праворозуміння з метою захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Послідовність правових позицій Конституційного Суду України є важливою ознакою забезпечення дії принципів дії органу конституційної юрисдикції та принципів утверджених Конституцією України, зокрема, у необхідності забезпечення єдиного праворозуміння та методологічних засад обґрунтування прийняття рішення у тій чи іншій справі, особливо у сфері роботи судів загальної юрисдикції. Аналіз нормотворчої діяльності рішень КСУ дає підставу говорити про те, що КСУ у своїх рішеннях аналізує лише ознаки та елементи конституційного права людини на життя.

Посилання

Чернега К.А. Правовые проблемы эвтаназии в России. Справочная правовая система «Гарант». 212 с.

Романовский Г.Б. Гносеология права на жизнь. М., 2012. 200 с.

Ковалев М.И. Право на жизнь и право на смерть. Государство и право. 1992. № 7. С. 68–75.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

Мяловицька Н.А, Голопапа Д.І Евтаназія – право на життя. Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія ПРАВО. Випуск 23. Частина І. Том 1. 2013. С. 122–124.

Чорнобровий М.П. Евтаназія: філософсько-правовий підхід. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. URL: www.univ.km.ua/visnyk/693.pdf.

Kornas-Biela D., Aborcja i eutanazja – dramat współczesnej cywilizacji, w: Eutanazja a opieka paliatywna. Aspekty etyczne, religijne, psychologiczne i prawne, red. A. Biela i in., KUL i AM, Lublin 1996. 312 s.

Bączyk K., Eutanazja i “wspomagane samobójstwo” wprawie porównawczym, „Prawo i Medycyna” nr 4,1999. 211 s.

Романовський Г.Б. Евтаназія: аналіз історії. Медичне право. 2007. №3(19). С. 108–122.

Ворона В.А. Право на евтаназію як складова права людини на життя. Право України. 2010. № 5. С. 199-205.

Місюра Л., Лисенков М. Легалізація евтаназії: за чи проти. Вісник Національної академії прокуратури України. 2016. № 4. С. 98–104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2016_4_17.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 26.

Базюк К. Евтаназія і «самогубство за допомогою» порівняльна практика. Право і медицина. 1999. № 4. С. 22–31.

Эвтаназия в Швейцарии URL: http://jerelo.com.ua/ru/ health/96818.

Рішення європейського суду з прав людини Справа «Прітті проти Сполученого Королівства» Страсбурґ, 29 квітня 2002. С. 1-3. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_210.

Німецькі портрети: Роберт Кох. 2016. С.1-2. URL: www.dw.com/uk/німецькі-портрети.../a-4043463.

Подборка решений комитета по правам человека в соответствии с факультативным протоколом. Семьдесят пятая - восемьдесят четвертая сессии (июль 2002 года – июль 2005 года). ООН, Нью-Йорк и Женева, 2007. Том 8. 632с. URL:http://www.ohchr.org/ Documents/Publications/SelDecVol8_ru.pdf.

Дело «Хаас (Haas) против Швейцарии». Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Специальный выпуск. № 4/2012. С. 11.

Belgia: Eutanazja dzieci zalegalizowana URL: https://www.wprost.pl/438315/Belgia-Eutanazja-dzieci-zalegalizowana.

Чернишов Ю.А. Правове регулювання евтаназії в зарубіжних країнах. Закон і право. 2008. С. 48–52.

Андрієвська Т.І. Морально-етична, віросповідна та правова проблема «права на смерть». Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 квітня 1997 р.). Львів. С. 101–118.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-III (із змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131.

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99.

Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 року із змінами, внесеними Законом України від 24 березня 1999 року URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних та кримінальних справ від 17 березня 2016 року URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56552340.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних та кримінальних справ від 24 липня 2015 року URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47465255.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних та кримінальних справ від 14 квітня 2015 року URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43626016.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних та кримінальних справ від 13 листопада 2014 року URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42766411.

Громовчук М.В. Гуманізм та його застосування в праві: вибрані питання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конституційно-правові механізми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах війни: світовий досвід та Україна» (м. Ужгород, 26 травня 2022 р.).

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Релігія та право: співвідношення в умовах війни. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 71(3). 2022. С. 34–37.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. №3/2022. С. 33–35.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoві засади статусу особи: окремі аспекти. Аналітично-порівняльне право. № 1. 2021. С. 21–26.

Правові питання евтаназії: Україна та світовий досвід: монографія. За загальною редакцією д.ю.н., проф. С.Б. Булеци; д.ю.н., проф. М.В. Менджул. Ужгород: РІК-У, 2021. 268 с.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М., Принцип гуманізму, як основоположний принцип побудови сучасної правової держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 65. С. 46–50.

Holmes S. The Liberal Idea. The American prospect, 1991. P. 90.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15