Поняття та дефінітивна характеристика міжнародних виборчих стандартів

Автор(и)

  • В.Ю. Чижмарь аспірант кафедри конституційного права ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.59

Ключові слова:

вибори, стандарти, правові стандарти, міжнародні виборчі стандарти

Анотація

Вказується, незважаючи на розпочату росією військову агресію проти України наша країна і надалі продовжує незворотній курс європейської інтеграції, що має наслідком об’єктивізацію, контекстуалізацію і конвергенцію вітчизняної правової системи, включаючи впровадження у національне право єдиних нормативних підходів до розуміння, регламентації та реалізації найбільш важливих питань демократичного державотворення, що вироблені міжнародною спільнотою. В цьому плані важливе місце займають міжнародні виборчі стандарти, які витікають із міжнародних правових стандартів, і являють собою стандарти реалізації громадянами своїх політичних прав обирати та бути обраними, права приймати участь в управлінні державою, параметри поведінки суб’єктів виборчих правовідносин з питань призначення, підготовки, проведення й визначення результатів виборів, питань фінансування виборів, визначення кола учасників виборчого процесу та їхнього доступу до ЗМІ, участі представників іноземних держав, міжнародних міжурядових і неурядових організацій як спостерігачів за проведенням виборів тощо, які спрямовані на забезпечення легітимних, вільних, справедливих національних, регіональних та місцевих виборів, а, відповідно, це стандарти демократичного формування представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Саме тому, стаття присвячена дослідженню правової природи міжнародних виборчих стандартів. В
роботі виокремлені та охарактеризовані риси міжнародних виборчих стандартів. Зроблено висновок,
що вони являють собою правовий ціннісний орієнтир для демократичного формування представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування. На основі наукових підходів вітчизняних
та зарубіжних науковців, а також визначених рис міжнародних виборчих стандартів запропоновано
авторську дефініцію їх розуміння.
Встанвлено, що міжнародні виборчі стандарти – це закріплені у міжнародних актах, текстуально уніфіковані й функціонально універсальні (в т. ч. на регіональному рівні для певних міжнародних об’єднань держав) принципи та норми, які вироблені світовою спільнотою виходячи з практики
розвинутих демократичних країн та вимог сучасного демократичного розвитку світової спільноти,
що фіксують нормативно-ціннісний орієнтир (мінімально необхідну або бажану міру) поведінки держави, її органів, суб’єктів виборчого процесу щодо формування представницьких органів державної
влади та місцевого самоврядування, які виступають у вигляді зобов’язань держави, узятих нею в
рамках міжнародних угод щодо забезпечення здійснення народовладдя в країні та передбачають за їх
порушення санкції юридичного чи політичного характеру

Посилання

Марцеляк О.В. Джерела виборчого права України і міжнародні виборчі стандарти. Інтеграційне право в умовах глобалізаційних процесів: актуальні та методологічні підходи: зб. наук. праць / за ред. Ю.О. Волошина. Одеса : Фенікс, 2015. С. 245–276.

Баймуратов М.О., Кофман Б.Я. Міжнародні виборчі стандарти: правова природа, змістовна та системна характеристика, актуальні питання імплементації в законодавство України : монографія / ред. Ю.О. Волошин. Суми : Університетська книга, 2012. 230 с.

Охендовський М.В. Поняття міжнародних стандартів виборчого права. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 3. С. 235–244. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2020/3/43.pdf.

Ключковський Ю.Б. Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні: монографія. К.: Ваіте, 2018. 908 с.

Ключковський Ю. Правова природа та зміст міжнародних виборчих стандартів. Український часопис конституційного права. 2018. №2. С. 27–41.

Волошенюк Г.Б. Джерела виборчого права України: проблеми теорії та практики: Дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії: спеціальність 081 - «Право». Ужгород, 2020. – 214 с.

Кальченко С.В. Структура та джерела Європейських стандартів оскарження порушень законодавства про вибори. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2013. № 3. С. 150–154.

Ставнійчук М.І. До сучасного розуміння принципів виборчого права України. Держава і право. Юридичні і політичні науки. К., 2001. Вип. 13. С. 111–118.

Серьогіна С.Г. Європейські стандарти виборів і виборче законодавство України. Вісник Центральної виборчої комісії. 2007. №1(7). С. 38–44.

Тодика О.Ю. Виборче право України, других країн СНД по формуванню парламентів

в аспекті міжнародних виборчих стандартів і реалізації народовладдя. Reforma prawa

wyborczego w Polsce i na Ukrainie. Przemysl: Wyzsza Szkola Administracji a Zarzadzania,2004.S.314–324.

Стешенко Т.В., Стешенко Л.С. Міжнародні виборчі стандарти, їх реалізація у виборчому законодавстві України. Державне будівництво і місцеве самоврядування. Х., 2015. Вип. 29. С.32–42.

Корнієнко В.О. Європейські виборчі стандарти та конституційно-правове регулювання місцевих виборів в Україні: Дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії: спеціальність 081 – «Право». Одеса, 2021. 223 с.

Кофман, Б. Міжнародні виборчі стандарти: питання сприйняття та імплементації в національне законодавство України. Юридичний журнал. 2011. №1(103). С. 67–70.

Баймуратов М.О., Григор’єв В.А. Муніципальна влада: актуальні проблеми становлення й розвитку в Україні : монографія. Одеса: Юридична література, 2003. 192 с.

Мархгейм М.В. Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: автореф. дис. …. д-ра юрид. наук. М., 2005. 60 с.

Воронкова А.Е., Єрохіна Л.В., Рябенко Л.І. Міжнародні економічні організації: навчальний посібник. К.: ВД «Професіонал», 2006. 352 с.

Смокович М. І. Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 576 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15