Можливі види конфліктів інтересів в адвокатській діяльності та критерії їх класифікації

Автор(и)

  • В.В. Заборовський професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.57

Ключові слова:

адвокат, адвокатська діяльність, принципи адвокатської діяльності, конфлікт інтересів, види конфліктів інтересів в адвокатській діяльності, реальні та уявні конфлікти, вертикальні, горизонтальні та змішані конфлікти інтересів

Анотація

У цій статті розкриваються проблемні питання, що пов’язані із дослідженням як сутності конфлікту інтересів в аспекті здійснення адвокатської діяльності, так і зокрема, щодо виокремлення можливих видів таких конфліктів та критеріїв їх класифікації. Дана стаття присвячена насамперед дослідженню різноманітних позицій науковців щодо виокремлення можливих видів таких конфліктів.

Аргументується позиція, згідно з якою найпоширенішими випадками існування конфлікту інтересів в професійній діяльності адвокат є представництво двох клієнтів, інтереси яких є суперечливими. В той же час, одним із найбільш складних в аспекті визначення сутності такого роду конфлікту є відносини адвоката з клієнтом – юридичною особою. Суттєво розширює розуміння конфліктів інтересів в адвокатській діяльності й правозастосовна практика насамперед ВКДКА.

В межах даного дослідження було розкрито позиції вітчизняних та зарубіжних науковців щодо виділення різноманітних критеріїв класифікації конфліктів інтересів в професійній діяльності адвоката. Дослідження акцентувало увагу на тому, що значна кількість потенційно можливих конфліктів інтересів в професійній діяльності адвоката зумовила й існування різноманітних критеріїв їх класифікації (а саме: в юридичній літературі, зокрема виділяють: явні та приховані; реальні та уявні; первісні та опосередковані, а також вертикальні, горизонтальні та змішані).

В даній статті набули широкого застосування загальнонаукові методи аналізу та синтезу. Для досягнення обумовленої перед автором мети, були застосовані і характерні для правової науки методи. Саме дослідження здійснювалося із застосуванням насамперед формально-догматичного методу, який надав можливість виокремити види та проаналізувати критерії класифікації можливих конфліктів інтересів в професійній діяльності адвоката.

Посилання

Заборовський В.В., Манзюк В.В. Принцип уникнення конфлікту інтересів в професійній діяльності адвоката: загальні положення. Visegrad journal on human rights. 2021. № 5. С. 152-157.

Заборовський В.В. Уникнення конфлікту інтересів в якості професійного обов’язку адвоката. Innovative research of legal regulation of public administration: International Scientific Conference (Lublin (Republic of Poland), 16-17 June 2017). Lubline: Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej, 2017. P. 11-15.

Заборовський В.В. Деякі аспекти розуміння сутності конфлікту інтересів в адвокатській діяльності. Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 16 груд. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 98-100.

Заборовський В.В. Особливості визначення конфлікту інтересів у відносинах адвоката з клієнтом – юридичною особою. Закарпатські правові читання. Трансформація національних правових систем країн Центральної та Східної Європи в умовах сучасних викликів: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 28-29 квітня 2022 р.). Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 179-181.

Заборовський В.В. Заходи щодо попередження конфлікту інтересів як необхідна умова надання адвокатом професійної правничої допомоги. Конституційно-правові механізми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах війни: світовий досвід та Україна: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26 травня 2022 р.). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2022. С. 70-74.

Заборовський В.В. Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.10. К., 2017. 577 с.

Заборовський В.В., Бисага Ю.М., Булеца С.Б. Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 650 с.

Заборовський В.В. Сутність конфлікту інтересів в професійній діяльності адвоката. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 3. С. 243-248. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.03.45

Смирнов П.В. Правовое регулирование института конфликта интересов в адвокатской деятельности по законодательству Российской Федерации. Вестник экономической безопасности. 2020. № 1. С. 158-162.

Деханов С.А. Конфликт интересов в системе деонтологических отношений адвоката и клиента в странах Западной Европы. Адвокатская практика. 2010. № 2. С. 28-31.

Суховерська З. Конфлікт інтересів та етика у сфері правосуддя: підсумки круглого столу у Львові. Українське право. 2018. URL: https://ukrainepravo.com/news/ukraine/konflikt-interesiv-ta-etyka-u-sferi-pravosuddya-zasidannya-kruglogo-stolu/

Узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо конфлікту інтересів: рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури від 04 жовтня 2019 року № Х-017/2019. URL: https://vkdka.org/14637-2/

Вайпан В.А. Конфликт интересов в адвокатской деятельности: комментарий к статье 11 Кодекса профессиональной этики адвоката. Право и экономика. 2007. № 6.

Model Rules of Professional Conduct, created by the American Bar Association in 1983. URL: https://www.americanbar.org/groups/professional_ responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/model_rules_of_professional_conduct_table_of_contents/

Code of professional conduct. The Law Society of Saskatchewan, adopted by the Benchers of the Law Society of Saskatchewan on February 10, 2012to URL: https://www.lawsociety.sk.ca/for-the-public/common-client-concerns/conflict-of-interest/

Постанова Верховного Суду від 24 червня 2020 року у справі № 821/890/18. URL: iplex.com.ua/doc.php?regnum=90029757&red=100003b599 a7c8cbfbaed0fcb92b1b9420d552&d=5

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури від 30 листопада 2017 року № ХІ-017/2017. URL: https://vkdka.org/rishennya-hi-0172017-u-spravi-za-skargoyu-na-rishennya-distsiplinarnoji-palati-kdka-dnipropetrovskoji-oblasti-vid-05-07-2017-pro-zakrittya-distsiplinarnoji-spravi-vidnosno-advokata/

Про затвердження роз'яснення щодо можливості одночасного представництва інтересів двох або більше позивачів чи відповідачів адвокатом в одному цивільному процесі: рішення Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 4. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/rishennya/2016-03-17-r-shennya-rau-4_56eac49204562.pdf

Северин К. М. Принцип уникнення конфлікту інтересів в адвокатській діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2014. Вип. 10-1(1). С. 151-154.

Иванов С. О конфликте интересов доверителей в адвокатской практике. 2020. URL: https://fparf.ru/polemic/opinions/o-konflikte-interesov-doveriteley-v-advokatskoy-praktike/

Про застосування частини четвертої статті 40 Правил адвокатської етики: рішення Ради адвокатів України від «4-5» липня 2014 року № 60 . URL: osav.vn.ua/images/files_pdf/rishenya_nau/60.pdf

Кухарук Ю.О. Правова проблема усунення захисника від участі у справі в кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. К., 2010. 19 с.

Постанова Верховного Суду від 26 листопада 2020 року, справа № 818/1718/17 . URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/93119334

Бірюкова А. М. Конфлікт інтересів в адвокатській діяльності в умовах глобалізації. Юридичний бюлетень. 2017. № 5. С. 48-54.

Малєнко О.В. Принцип уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатської діяльності. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2019. № 4. С.119-132.

Goldstein Bolocan М. Professional Legal Ethics: A Comparative Perspective. CEELI Concept Paper Series, 2002. 102 p.

Common Conflicts Of Interest For Lawyers To Avoid 2019. URL: https://www.cbsh.net/blog/2019/05/common-conflicts-of-interest-for-lawyers-to-avoid/

Magero I. Conflict of interest (1) definition. URL: https://www.academia.edu/36867700/CONFLICT_OF_INTEREST_1_DEFINITION

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура