Правові позиції Конституційного Суду України: аналіз правової доктрини

Автор(и)

  • Д.М. Бєлов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Заслужений юрист України, Ukraine
  • В.Й. Данко кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.56

Ключові слова:

правові позиції, судочинство, судова влада, конституційний контроль, Конституційний суд України

Анотація

Вказується, конституційний контроль визначається як один із основних елементів правової охорони конституції. Складність визначення його природи виражається у неоднозначності підходів серед науковців щодо аналізу цього поняття. Наука конституційного права виділяє два підходи до розуміння конституційного контролю – широкий та вузький. Автори відзначають, узагальнюючи вказані формулювання, можна стверджувати, що вони відображають лише один із аспектів розуміння конституційного контролю – з точки зору функціонального підходу. Тобто, в більшій мірі акцент ставиться на перевірці конституційності законів та інших актів. В розумінні авторів, прихильників функціонального підходу, конституційний контроль – це лише конституційний нормативний контроль.
Наведене в роботі дослідження дає підстави для висновку про те, що питання з’ясування юридичної природи правових позицій Конституційного Суду України є неоднозначним та до цього часу не вирішеним. Це пов’язано, перш за все, із складним та багатоаспектним розумінням ролі, статусу та місця органу конституційної юрисдикції в системі органів державної влади. Не сприяє з’ясуванню природи правових позицій Суду і відсутність законодавчої дефініції цього поняття. Незважаючи на це, термін активно використовується як Судом у своїх рішеннях, так і науковою
спільнотою з метою відображення аргументів, які визначають позицію Конституційного Суду України з питань правозастосування. Правові позиції набувають й нормативного обов’язкового змісту, що випливає із форми вираження у яких вони відображені – актів Конституційного Суду України. При цьому правові позиції можуть бути висловлені як у мотивувальній, так і у резолютивній частині рішення. Необхідність забезпечення незмінюваності правових позицій Суду є продовженням принципу правової визначеності та стабільності Конституції як Основного закону України. Однак, питання можливості перегляду правових позицій Конституційним Судом набуває більшої актуальності у зв’язку із частковою політичною заангажованістю Суду у попередні роки його діяльності, що потребує перегляду певних позицій через зміну соціально-політичного устрою держави. Окреслене питання, поряд із іншими, є безперечно додатковим предметом окремого наукового дослідження.

Посилання

Лунь З.І. Правова охорона конституції. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: 12.00.02 «Конституційне право». К., 2004.21 с.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: Укр. енцикл., Т. 3, 2001. 792 с.

Тацій В.Я. Конституційне право України: підручник. К., Український центр правн. студій. 1999. 373 с.

Domagala M. Kontrol zgodnosci prawa z konstitucja w europejskich panstwach sojalistyccznych. War–wa, 1986. 187 p.

Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право (О правоприменительной природе судебных актов). Судебная практика как источник права. М., 1997. С. 34–41.

Боботов С.В. Конституционный контроль в буржуазных странах: доктрина и практика. Сов. государство и право. 1989. № 3. С. 116–124.

Эбзеев Б.С. Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля. Вестник Конституционного Суда РФ. 1995. № 2, 3. С. 82–90.

Авакьян С.А. Проблемы теории и практики конституционного контроля и правосудия. Вестник Московского университета. Серия 11. 1995. № 4. С. 14–27.

Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: [учебн. пособие для вузов]. М.: Юристь, 2005. 527 с.

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури: система державного управління США / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, О.В. Ребрій, І.П. Ліпко, І.П. Ярощук; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. Вінниця, 2006. 380 с.

Лазарев Л.В. Конституционный Суд России и развитие конституционного Права. Журнал российского права. 1997. № 11. С. 3–13.

Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. М., 2011. 544 c.

Слінько Т.М. Правові позиції Конституційного Суду України з питань діяльності судів загальної юрисдикції. Проблеми законності. 2011. Вип. 117. С. 3–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2011_117_3.

Кравчук О. В. Окремі аспекти поняття та сутності правових позицій Конституційного Суду України. Держава і право. 2011. № 52. с. 185–191.

Кампо В. Правові позиції Конституційного Суду України як необхідний елемент забезпечення судово-правової реформи. Вісник Конституційного Суду України. 2010. № 2. С. 112–122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2010_2_23.

Ткачук П.М. Правові позиції Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2006. № 2. С. 10–21.

Шевчук С. Нормативність актів судової влади: від правоположення до правової позиції. URL: http://www.scourt.gov.ua/

Кравчук О.В. Правові позиції Конституційного Суду України як джерело права. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 4. С. 117–121. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2011_4_17.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005. Офіційний вісник України. 2005. № 39. Ст. 2490. С. 95.

Овчаренко В. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття, суть і можливості перегляду. Вісник Конституційного Суду України. 2013. № 5. С. 62–71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2013_5_19.

Тесленко М.В. Юридична сила і значення правових позицій Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2003. № 4. С. 36–41.

Мартинюк Р. Природа правових позицій органів спеціалізованого конституційного контролю: теоретико-правовий аспект. Вісник Конституційного Суду України. 2014. № 1. С. 76-86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2014_1_23.

Домбровський І. Правові позиції Конституційного Суду України: окремі аспекти. Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 4-5. С. 140–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2011_4-5_19.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. №3/2022. С. 22–25.

Бєлов Д., Громовчук М., Правовий простір держави: конституційно-правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 66. С. 46–50.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoві засади статусу особи: окремі аспекти. Аналітично-порівняльне право. № 1. 2021. С. 21–26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура