Предмет судово-ветеринарної експертизи та його значення в теорії і практиці судової експертизи

Автор(и)

  • І.В. Яценко доктор ветеринарних наук, професор, провідний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8903-2129

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.55

Ключові слова:

судова експертиза, судово-ветеринарна експертиза, предмет судової експертизи, судово-експертна діяльність, тварини, інформація

Анотація

У роботі висвітлено питання щодо предмета судово-ветеринарної експертизи та розкрито його значення в теорії і практиці судової експертизи. Встановлено, що предметом судово-ветеринарної експертизи є сукупність фактичних даних та обставин справи (провадження), пов’язаних із шкодою, заподіяною здоров’ю і життю тварини, зокрема, характером, механізмом, черговістю, послідовністю, тяжкістю, прижиттєвістю чи посмертністю та давністю утворення тілесних ушкоджень, виникненням і поширенням захворювань тварин, виникненням їх каліцтва чи причиною смерті, дефектним наданням ветеринарної допомоги, безпечністю та якістю кормів і кормових добавок для тварин, встановлених судово-ветеринарним експертом на підставі використання спеціальних знань, шляхом застосування відповідних засобів (методів) за результатами проведеного всебічного дослідження матеріальних і матеріалізованих об’єктів, як носіїв інформації, з метою розв’язання ідентифікаційних, діагностичних та ситуаційних завдань судово-ветеринарної експертизи.

Показано, що фактичними даними та обставинами, що становлять предмет комплексної судової ветеринарно-біологічної, ветеринарно-молекулярно-генетичної, ветеринарно-балістичної, ветеринарно-мистецтвознавчої тощо експертизи, що виконуються шляхом інтеграції спеціальних знань, зокрема, з ветеринарної медицини, біології тварин, молекулярної генетики, балістики, мистецтвознавства є: видова, групова, вікова, статева і органно-тканинна приналежність біологічного матеріалу тваринного походження; наявність чи відсутність отрут в організмі тварин та їх отруєння (ссавців, тваринних гідробіонтів, бджіл тощо); ушкодження та мор тваринних гідробіонтів, заподіяних електротравмою, ушкодження та смерть тварин від дії вогнепальних, вибухових чи метальних знарядь.

Стверджується, що критерієм розмежування близьких за об’єктом видів судових експертиз, зокрема: судово-ветеринарної, судово-біологічної, судової молекулярно-генетичної тощо є властивості матеріальних об’єктів дослідження та безпосередній предмет судово-експертного  дослідження. Показано, що точне визначення предмета судово-ветеринарної експертизи дозволило:  розробити і сформулювати типові питання, які одночасно є і завданнями, що виносяться на розв’язання судовому експерту; окреслити коло фактичних даних, які можуть бути установлені під час проведення судово-ветеринарної експертизи; визначити природу спеціальних знань судово-ветеринарного експерта, яка випливає із предмета судово-ветеринарної експертизи; проводити судово-ветеринарне дослідження лише тих матеріальних об’єктів, які є матеріальними носіями інформації у межах предмета цієї експертизи або комплексної судової експертизи шляхом інтеграції спеціальних знань, зокрема, з ветеринарної медицини та інших наук, зокрема біології тварин, токсикології, хімії, балістики, мистецтвознавства тощо; доповнити ч. 2 ст. 242 КПК пунктом 6 про обов’язковість призначення судово-ветеринарної експертизи для з’ясування тяжкості та характеру шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, а також для встановлення причини смерті тварин; включити рекомендації про призначення судово-ветеринарної експертизи до змісту  методик розслідування окремих видів правопорушень щодо тварин; відмежувати судово-ветеринарну експертизу від судових експертиз суміжних родів чи видів, зокрема, судово-біологічної, судової молекулярно-генетичної тощо; розробити методики і окремі методи судово-ветеринарної експертизи для дослідження властивостей специфічних її матеріальних об’єктів з метою  отримання інформації, що міститься в них з метою розв’язання типових експертних завдань; започаткувати проведення комплексних судових ветеринарно-біологічної, ветеринарно-молекулярно-генетичної,  ветеринарно-балістичної, ветеринарно-мистецтвознавчої тощо експертиз шляхом інтеграції спеціальних знань, зокрема, з ветеринарної медицини, біології тварин, молекулярної генетики, балістики, мистецтвознавства тощо; організувати ефективне проведення судово-ветеринарної експертизи у спеціалізованій експертній установі; визначити перспективні напрями науково-дослідної роботи у сфері судово-експертної діяльності в цілому та судово-ветеринарної експертизи зокрема.

Посилання

Клюєв О. М. Удосконалення експертного забезпечення правосуддя: теоретичні, правові та організаційні аспекти. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. 2019. Вип. 19. С. 102–117. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.08 (дата звернення: 01.06.2022).

Mangematin G. Post-mortum examination in food-producing animals – Regulations and standards. Point veterinaire. 1999. 30 (203). 33–36.

Яценко І. В. Місце судово-ветеринарної експертизи в системі судових експертиз та її значення у судочинстві. Eurasian scientific discussions. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2022. Pp. 27–29. URL: https://sciconf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasianscientific-discussions-8-10-maya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv/ (дата звернення: 01.06.2022).

Яценко І. В., Дереча Л. М. Можливості судово-ветеринарної експертизи як нового виду судових експертиз. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики. С. 550–567. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.044 (дата звернення: 01.06.2022).

Шакиров К. Н. К дискуссии о научном определении понятия и сущности предмета судебной экспертизы. Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы: матер. межд. научн.-практ. конф. (г. Алматы, 6 ноября 2014 г.). Астана, 2014. С. 305–308.

Сiмакова-Єфремян Е. Б. Загальна теорiя судової експертизи як основа методологiї проведення комплексних судово-експертних дослiджень. Вiсник Академiї правових наук України. 2006. № 3 (46). С. 225–235.

Експертизи у судочинстві України : посібник / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, I. В. Гори. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 504 с.

Надгорный Г. М. Предмет судебно-экспертной отрасли и предмет судебной экспертизы. Криминалистика и судебная экспертиза. 1976. Вып. 13. С. 37–43.

Романюк Б. В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві : монографія. Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2002. 196 с.

Корухов Ю. Г. Понятие «предмет экспертизы» и его практическое значение. Эксперт-криминалист. 2013. № 1. С. 15–17.

Грошева О. Ю. Щодо необхідності розроблення організаційно-правових та загально-методичних положень комплексної судової біологотрасологічної експертизи. Судова експертиза: сучасність та майбутнє : матер. круглого столу (м. Львів, 25 січ. 2018 р.). Львів : ЛНДІСЕ, 2019. С. 48–49.

Van Os J. M. C., Weary D. M., Costa J. H. C., Hotzel M. J., von Keyserlingk M. A. G. Sampling strategies for assessing lameness, injuries, and body condition score on dairy farms. Journal of dairy science. 2019. Vol. 102. Is. 9. Рр. 8290–8304. DOI: 10.3168/jds.2018-15134 (дата звернення: 05.03.2022).

Hoffman L. C., Luhl J. Causes of cattle bruising during handling and transport in Namibia. Meat science. 2012. Vol. 92. Is. 2. Рр. 115–124. DOI: 10.1016/j.meatsci.2012.04.021 (дата звернення: 05.03.2022).

Hall C., Kay R., Green J. A Retrospective Survey of Factors Affecting the Risk of Incidents and Equine Injury During Non-Commercial Transportation by Road in the United Kingdom. Animals. 2020. Vol. 10. Is. 2. № 288. DOI: 10.3390/ani10020288 (дата звернення: 05.03.2022).

Singer E. R., Barnes J., Saxby F., Murray J. K. Injuries in the event horse: training versus competition. Vet J. 2008. Vol. 175. Is. 1. Рр. 76–81. DOI: 10.1016/j.tvjl.2006.11.009 (дата звернення: 05.03.2022).

Rowden P., Steinhardt D., Sheehan M. Road crashes involving animals in Australia. Accident analysis and prevention. 2008. Vol. 40. Issue 6. Рр. 1865–1871. DOI: 10.1016/j.aap.2008.08.002 (дата звернення: 05.03.2022).

Ascione F. R., Weber C. V., Thompson T. M., Heath J., Maruyama M., Hayashi K. Battered pets and domestic violence – Animal abuse reported by women experiencing intimate violence and by nonabused women. Violence against women. 2007. Vol. 13. Is. 4. Рр. 354–373. DOI: 10.1177%2F1077801207299201 (дата звернення: 05.03.2022).

Bernitz H., Bernitz Z., Steenkamp G., Blumenthal R., Stols G. The individualisation of a dog bite mark: a case study highlighting the bite mark analysis, with emphasis on differences between dog and human bite marks. International journal of legal medicine. 2012. Vol. 126. Is. 3. Рр. 441–446. DOI: 10.1007/s00414-011-0575-4 (дата звернення: 05.03.2022).

Felsmann M. Z., Szarek J., Felsmann M., Babinska I. Factors affecting temporary cavity generation during gunshot wound formation in animals – new aspects in the light of flow mechanics: a review. Veterinarni medicina. 2012. Vol. 57. Is. 11. Рр. 569–574. DOI: 10.17221/6463 (дата звернення: 05.03.2022).

Maria A. C. B. E., Rego A. A. M. D., Maiorka P. C. Necropsy Findings in Dogs that Died During Grooming or other Pet Service Procedures. Journal of forensic sciences. 2013. Vol. 58. Is. 5. Рр. 1189–1192. DOI: 10.1111/1556-4029.12236 (дата звернення: 05.03.2022).

Doelling C. R., Cronin K. A., Ross S. R., Hopper L. M. The relationship between personality, season, and wounding receipt in zoo-housed Japanese macaques (Macaca fuscata): A multi-institutional study. Am J Primatol. 2021. Vol. 83. Is. 12. DOI: 10.1002/ajp.23332 (дата звернення: 01.06.2022).

McEwen B. J. Trends in Domestic Animal Medico-Legal Pathology Cases Submitted to a Veterinary Diagnostic Laboratory 1998-2010. Journal of forensic sciences. 2012. Vol. 57. Is. 5. Рр. 1231–1233. DOI: 10.1111/j.1556-4029.2012.02123.x (дата звернення: 01.06.2022).

Sempere L., Rodriguez-Rodriguez A., Boyero L., Egea-Guerrero J. J. Experimental models in traumatic brain injury: from animal models to in vitro assays. Medicina intensiva. 2019. Vol. 43. Is. 6. Рр. 362–372. DOI: 10.1016/j.medin.2018.04.012 (дата звернення: 05.03.2022).

Miller K. A., Touroo R., Spain C. V., Jones K., Reid P., Lockwood R. Relationship Between Scarring and Dog Aggression in Pit Bull-Type Dogs Involved in Organized Dogfighting. Animals (Basel). 2016. Vol. 6. Is. 11. Р. 72. DOI: 10.3390/ani6110072 (дата звернення: 01.06.2022).

Frame P. F., Meier T. J. Field-assessed injury to wolves captured in rubber-padded traps. Journal of wildlife management. 2007. Vol. 71. Is. 6. Рр. 2074–2076. DOI: 10.2193/2006-537 (дата звернення: 01.06.2022) (дата звернення: 01.06.2022).

Mills G. Proving the crime: how veterinary forensics can help. Veterinary record. Vol. 172. Is. 18. Рр. 465–466. DOI: 10.1136/vr.f2694 (дата звернення: 10.03.2022).

Byard R. W., & Boardman W.. The potential role of forensic pathologists in veterinary forensic medicine. Forensic science medicine and pathology. 2011. Vol. 7. Is. 3. Рр. 231–232. DOI: 10.1007/s12024-011-9241-x.

Listos P., Gryzinska M., Kowalczyk M. Analysis of cases of forensic veterinary opinions produced in a research and teaching unit. Journal of forensic and legal medicine. 2015. Vol. 36. Рр. 84–89. DOI: 10.1016/j.jflm.2015.08.002.

Основи судової експертизи: навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта / авт.-уклад. : Л. М. Головченко, А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян та ін. Харків, 2016. 928 с.

Лисиченко В. К. К вопросу о предмете и системе криминалистической экспертизы. Материалы 4-й расширенной конференции. Киев: Рад. Україна, 1959. С. 329.

Симакова-Ефремян Э. Б. Дискуссионные вопросы классификации задач судебной экспертизы в аспекте исследований контактного взаимодействия объектов. Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы: докл. и сообщ. на Междунар. конф. «Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе» (Нижний Новгород, 6–10 сент. 2004 г.). Москва; Н. Новгород, 2004. С. 40–44.

Надгорный Г. М. О понятии предмета судебной экспертизы. Криминалистика и судебная экспертиза: Респ. межвед. науч. сб. Київ: «Вища школа», 1989. Вып. 38. С. 10–15.

Експертизи у судочинстві України : посібник / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, I. В. Гори. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 504 с.

Романюк Б. В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві : монографія. Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2002. 196 с.

Хомутенко О. В., Кудряшова С. В. Про предмет і об’єкт судової економічної експертизи. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2010. Вип. 10. С. 553–561.

Лоза Т.В. Проблематика предмета судової експертизи. Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster. 2021. Band 1. С. 105–107. DOI: 10.36074/logos-26.11.2021.v1.35.

Лисиченко В. К. Криминалистическое исследование документов. Киев : Вища школа, 1971. 77 с.

Сегай М. Я. Судебная экспертология: объект, предмет, природа и система науки. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Харків: Право, 2003. Вип. 3. С. 25–32. URL: http://revopravo.kiev.ua/s1.html (дата звернення: 01.06.2022).

Колонюк В. П., Форис Ю. Б., Юдина Е. В., Виноградова В. С. О роли и значении судебной экспертологии. Криміналістика і судова експертиза. 2019. Випуск 64. С. 150–157. DOI: 10.33994/kndise.2019.64.12 (дата звернення: 01.06.2022).

Полупанов О. М. Предмет і завдання судової експертизи. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2014. № 12. С. 72–75.

Гуменський О. А., Будко Т. В. Місце експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (СТЗ) в системі судових експертиз. Криміналістика і судова експертиза. 2018. Вип. 63. С. 67–77.

Щербаковский М. Г. Судебные экспертизы : учебно-теоретическое пособие. Харьков : Эспада, 2005. 536 с.

Бондаренко О. О. Об’єкт і предмет судової експертизи у кримінальному судочинстві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2013. № 1082. Вип. № 16. С. 316–318.

Щербаковський М. Г. Предмет судової експертизи. Форум права. 2016. № 5. С. 199–203. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_5_34.pdf (дата звернення: 01.06.2022).

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 01.06.2022).

Грошева О. Ю. Організаційно-правові, загально-методичні засади комплексної судової біолого-трасологічної експертизи та її оцінка судом. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України. Харків, 2021. 341 с.

Лубенцов А.В. Предмет і завдання судової автотехнічної експертизи. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Вип. 3 (9) т.3. С. 102–107.

Топчій В. В. Актуальність судової молекулярно-генетичної експертизи та проблемні питання щодо її проведення. Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2018. Вип. 18. С. 256–263. DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.2018.28 (дата звернення: 02.06.2022).

Шульга О. О. Поняття і сутність мистецтвознавчої експертизи. AREA NAUKI (kwartalne, międzynarodowе czasopismo naukowe). 2017. С. 86–94.

Сімакова-Єфремян Е. Б. Теоретико-правові та методологічні засади комплексних судово-експертних досліджень: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00.09. «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Харків, 2017. 503 с.

Про судово-експертну діяльність в Україні : проєкт закону України від 30.03.2017 № 6264. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61469 (дата звернення: 01.06.2022).

Про судову експертизу та самоврядування судових експертів: проєкт Закону України / URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH6CF00A (дата звернення: 01.08.2022).

Про судово-експертну діяльність: Закон Туркменістану від 8 листопада 2014 року №137-V. У редакції Законів Туркменістану від 20.03.2017 р., 13.03.2021 р. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=71160 (дата звернення: 01.08.2022).

О судебно-экспертной деятельности : Закон Азербайджанской Республики від 18.11.1999 № 758-IQ. (1999). URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30602371 (дата звернення: 01.06.2022).

О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан: Закон Республики Казахстан № 44-VI. (2017). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37215312&pos=3;-106#pos=3;-106 (дата звернення: 01.06.2022).

О судебно-экспертной деятельности : Закон Кыргызской республики від 24.06.2013 № 100. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203908 (дата звернення: 01.06.2022).

Про державну судову експертизу: Закон республіки Таджикистан від 25.06.2005 № 102. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=9038 (дата звернення: 01.06.2022).

Про судову експертизу: Закон Республіки Узбекистан від 01.06.2010 р. № ЗРУ-249. URL: https://lex.uz/ru/docs/1633100 (дата звернення: 01.06.2022).

Tiesu ekspertu likums Statuss. Likums Pienems 11.02.2016, OP numus: 2016/42.1, Stajas speka: 15.03.2016 // Latvijas Vēstnesis. URL: https://likumi.lv/ta/id/280576-tiesu-ekspertu-likums (дата звернення: 01.06.2022).

Кримінально-процесуальний закон Латвії: Закон, ухвалений Сеймом 21 квітня 2005 року та оприлюднений Президентом держави 11 травня 2005 року. URL: https://lawyer-khroulev.com/wp-content/uploads/2019/09/upz-latvii-prava-i-objazannosti-uchastnikov-ugolovnogo-processa-v-latvii.pdf (дата звернення: 01.06.2022).

Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія. Харків : В деле, 2015. 560 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України № 4651–VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 01.06.2022).

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 № 1618–IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618–15#Text (дата звернення: 01.06.2020).

Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06.11.1991 № 1798–XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798–12#Text (дата звернення: 01.06.2022).

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 01.06.2022).

Інструкція про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень. Затверджено наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 01.06.2022).

Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах. Затверджено наказом Міністерства юстиції України 12.12.2011 р. № 3505/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 р. за № 1431/20169. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11#Text (дата звернення: 01.06.2022).

Правила судово-ветеринарного визначення ступеня тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю тварини (методичні рекомендації) / І. В. Яценко, О. І. Париловський. Харків: ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2022. 47 с.

Яценко І. В., Париловський О. І. Каліцтво тварин як предмет судово-ветеринарної експертизи. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. 2022. Is. 102–103. Рр. 71–86. DOI: 10.37000/abbsl.2022.102.13 (дата звернення: 01.07.2022).

Про безпечність та гігієну кормів : Закону України від 21.12.2017 № 2264-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2264-19#Text (дата звернення: 01.06.2022).

Грошева О. Ю. Щодо необхідності розроблення організаційноправових та загально-методичних положень комплексної судової біологотрасологічної експертизи. Судова експертиза: сучасність та майбутнє : матер. круглого столу (м. Львів, 25 січ. 2018 р.). Львів : ЛНДІСЕ, 2019. С. 48–49.

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки і призначення судових експертиз (Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 01.06.2022).

Методика судово-ветеринарної експертизи трупів тварин / І. В. Яценко, О. І. Париловський, Р. Г. Казанцев. Харків: ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», 2022.

Методика судово-ветеринарного дослідження тварин з метою встановлення їх каліцтва / І. В. Яценко, О. І. Париловський, Р. Г. Казанцев. Харків: ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2021. 50 с.

Методика судово-ветеринарного дослідження живої підекспертної тварини / І. В. Яценко, О. І. Париловський. Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2022. 50 с.

Правила судово-ветеринарної експертизи трупів тварин: Методичні рекомендації / І. В. Яценко, О. І. Париловський, Р. Г. Казанцев. Харків: ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2022. 41 с.

Порядок вилучення об’єктів судово-ветеринарної експертизи з трупа тварини для лабораторних досліджень: Меиодичні рекомендації / І. В. Яценко, О. І. Париловський, Р. Г. Казанцев. Харків: ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», 2021. 51 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність