Особливості окремих об’єктів витребування стороною обвинувачення

Автор(и)

  • А.В. Крушеницький т.в.о. завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3441-7088

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.52

Ключові слова:

витребування речей і документів, спосіб збирання доказів, форма витребування, письмова вимога сторони обвинувачення, об’єкти витребування

Анотація

У статті висвітлені проблемні питання, пов’язані з використанням такого способу збирання доказів у кримінальному провадженні, як витребування речей і документів. Вперше серед науковців, розглянуті питання щодо можливості сторони обвинувачення здійснювати в порядку ст. 93 КПК витребування окремої категорії речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та володільцями (розпорядниками) яких виступають: суб’єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання; юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевого бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим; особи, які виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг. Крім того, визначено категорію речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути об’єктом витребування у зазначених суб’єктів в порядку ст. 93 КПК України. В межах дослідження здійснено детальний аналіз зазначених відомостей, а також сформульовані пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що регламентує правовий режим та умови розкриття відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю. Розглянуті питання
щодо допустимості розкриття відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, які можуть бути розкриті на письмову вимогу сторони обвинувачення в порядку ст. 93 КПК. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення окремих положень ст. 93 КПК України з метою усунення проблемних питань у кримінальних провадженнях, що виникають під час реалізації повноважень сторони обвинувачення щодо витребування речей і документів. Зокрема, запропоновано форму пред’явлення вимоги про витребування речей і документів зазначеної категорії, а також умови для її виконання відповідними суб’єктами – володільцями речей і документів.

Посилання

Кирбят’єв О.О. Доступ до інформаційних ресурсів при фіксації правопорушень у інформаційній сфері: проблематика та ймовірні шляхи вирішення. Т33 Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. 200 с.

Тугаров О.К. Забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом при тимчасовому доступі до речей і документів. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 5/2015. С. 223–226.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Чуб А.В. Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб збирання доказів у кримінальному провадженні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2017. С. 221.

Бачинський В.Т., Падуре А.М., Ванчуляк О.Я., Сивокоровська А.-В.С. Гуманітарні проблеми медицини та питання викладання у вищій медичній школі. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2015. Том 15, Випуск 4(52). С. 223–226.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (Дата звернення 12.10.2022).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Дічко Г.О., Алексєєв О.Г., Аніщенко М.А., Гамбург Л.С. Медична таємниця: проблема понятійного змісту та характеристика випадків правомірного розголошення. Порівняльно-аналітичне право. 2019. №3/2019. С. 118–122.

Сенюта І.Я. Медичне право: право людини на охорону здоров’я: монографія. Львів: Астолябія, 2007. 224 с.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (Дата звернення 12.10.2022);

Господарський кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Редько К.Ю., Куніцька З.Е. Комерційна таємниця: особливості та проблеми нормативно-правового забезпечення в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 5. С. 1–8.

Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2093 р. № 611. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.10.2022).

Ситницький М.В. Характерні ознаки комерційної таємниці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. Серія ПРАВО. Випуск 23. Частина 1. Том 1. С. 262–266;

Малько Ж. Правовий захист комерційної таємниці в Україні. Підприємство, господарство та право. 2014. № 1/2014. С. 25–29.

Курман О.В. Відомості, що становлять комерційну таємницю, як предмет злочинного посягання // Право і суспільство № 5. Ч. 2. – 2015. С. 177–181.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (дата звернення: 29.08.2022).

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (Дата звернення 12.10.2022).

Мінюст роз’яснив, що таке «персональні дані». Українська Гельсінська спілка з прав людини: Веб-сайт: URL: https://helsinki.org.ua/2011/12/minyust-roz-yasnyv-scho-takepersonalni-dani/ (Дата звернення 12.10.2022).

Гриза О.В. Гарантії забезпечення дотримання таємниці під час досудового розслідування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро, 2017. С. 200.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність