Щодо окремих особливостей оцінки доказування в різних правових системах та в практиці Єропейського суду з прав людини

Автор(и)

  • І.Л. Беспалько кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7161-1720
  • В.В. Вапнярчук доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5831-1050

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.50

Ключові слова:

оцінка доказування, стандарт кримінального процесуального доказування, англосаксонська правова сім’я, романо-германська сім’я права, вільна оцінка доказування за внутрішнім переконанням, практика Європейського суду з прав людини, стандарт доказування «поза розумними сумнівами»

Анотація

У статті досліджується окремі особливості оцінки доказування у кримінальному провадженні в різних правових системах та в практиці Європейського суду з прав людини. Проаналізовані різні підходи до розуміння сутності поняття «стандарт кримінального процесуального доказування» та запропоновано авторське його визначення. Проілюстровано, що правила оцінки доказування, які мають місце в англосаксонських і континентальних юрисдикціях, істотно різняться. В країнах англосаксонської правової сім’ї встановлені об’єктивні критерії оцінки доказування – стандарти доказування, що ґрунтуються на ідеї оцінки ймовірності тих чи інших варіантів фактичної картини провадження й мають орієнтуючий характер. Континентальні ж європейські країни застосовують суб’єктивний критерій оцінки доказування, використовуючи категорію «внутрішнє переконання», яка базується на особистій переконаності суб’єкта доказування в істинності певного факту. Зроблено висновок, що ефективність доказової діяльності може бути підвищена шляхом привнесення об’єктивних елементів в правила оцінки, що зумовлює розробку й унормування стандартів кримінального процесуального доказування у вітчизняному кримінальному процесі. Це сприятиме виробленню однакового підходу до прийняття процесуальних рішень та здійснення процесуальних дій усіма суб’єктами доказування в різних кримінальних провадженнях і стадіях, які будуть розуміти рівень вимог щодо їх прийняття чи проведення.

При аналізі практики Європейського суду визначено, що правила застосування стандарту доказування «поза розумними сумнівами» Європейським судом та національними судами (зокрема, англосаксонської системи права) відрізняються. У зв’язку з цим, висловлено думку, що у вітчизняному кримінальному провадженні потрібно орієнтуватись на практику реалізації цього стандарту у правових системах країн загального права.

Посилання

Курс цивільного процессу: підруч. Харків: Право, 2011. C. 492.

Іщенко В. М. Перспективи формування стандартів доказування у сучасному кримінальному процесі України. Форум права. 2009. № 3. С. 302-307.

Литвин О. В. Кримінально-процесуальне доказування у стадії судового розгляду : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. Одеса : Нац. ун-т «Одеська юрид. академія», 2016. 206 c.

Ратушна Б. П. Належне доказування у судовому правозастосуванні України в світлі практики Європейського суду з прав людини (загальнотеоретичне дослідження): дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2014. 208 с.

Павлишин А. А., Слюсарчук Х. Р. (2018). Стандарти доказування у кримінальному провадженні. Львів: «Колір ПРО», 292 с.

Решетникова И. В. Доказательственное право Англии и США: моногр. Москва: Городец, 1999. 240 с.

Титов В. «Докази, що не підлягають розумному сумніву» в судах присяжних США. Вісник Акад. прав. наук України. Харків: Право, 2005. Вип. 2 (41). С. 92-104.

Whitman J. Q. The Origins of Reasonable Doubt: Theological Roots of the Criminal Trial. Yale University Press, 2008. 288 p.

Будылин С. Л. Штрафные убытки. Теперь и в России? Вестник гражд. права. 2013. № 4. С. 19-52.

Верховный суд США. Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968).

Конвенція про захист прав і основоположних свобод 01.11.1950 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Європейський суд з прав людини (2013). Справа «Тимошенко проти України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_924

Clermont K. M., Sherwin Е. A. Comparative View of Standards of Proof. American Journal of Comparative Law. 2002. Vol. 50. P. 243-275.

Engel C. Preponderance of the Evidence versus Intime Conviction: A Behavioral Perspective on a Conflict between American and Continental European Law. Vermont law Review. 2009. Vol. 33. P. 435-467.

Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2004. 1072 с.

Європейський суд з прав людини (2008). Справа «Спінов проти України». Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини щодо рішення у справі. Юрид. вісник України. 2009. № 3.

Європейський суд з прав людини (1978). Справа «Ірландія проти Сполученого Королівства». URL: http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/irlandiya-protiv-soedinennogo-korolevstva-postanovlenie-evropejskogo-suda/

Європейський суд з прав людини (2011). Справа «Коробов проти України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_790

Європейський суд з прав людини (2000). Справа «Лабіта проти Італії». URL: http://www.srji.org/resources/search/3/

Європейський суд з прав людини (2000). Справа «Севтап Везнедароглу проти Турції». URL: http://www.srji.org/resources/search/2/

Эрдаль Ю., Бакирчи Х. Статья 3 Европейской конвенции по правам человека. Руководство по практическому применению. World Organization Against Torture. 432 с.

Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес: посіб. Київ: К.І.С., 2010. 576 с.

Європейський суд з прав людини (2000). Справа «Мессіна проти Італії». URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=315

Європейський суд з прав людини. (2007). Справа «Бендерський проти України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_313#Text

Ухвала Дніпровського районного суду м. Києва від 12.05.2015 р. : судова справа № 755/15796/14-к (№ за ЄДРСР: 44105342).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність