Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави правоохоронними органами

Автор(и)

  • С.В Марчевський кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ, Ukraine
  • Н.С. Моргун кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ, Ukraine
  • О.О Шевчук кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.43

Ключові слова:

економічна безпека, Бюро економічної безпеки України, національна безпека, кримінальні правопорушення, фінансова безпека, зарубіжний досвід

Анотація

У статті досліджується зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави правоохоронними органами. Актуальність обраної теми полягає в тому, що в умовах військового стану країни загострюється проблема розвитку економіки держави, а особливо її зовнішнього і внутрішнього захисту. Завдяки ефективній діяльності правоохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки держави відбувається сповільнення процесів вимушеного зниження рівня економіки країни та опосередковано, наскільки це можливо, розвиток економіки у такий надскладний період. Метою статті є формування рекомендацій, які сприятимуть ефективному виконанню своїх функцій правоохоронними органами України в забезпеченні економічної безпеки держави на основі вивчення зарубіжного досвіду. Досягнення цієї мети зумовило необхідність виконання таких завдань: проаналізувати праці вітчизняних та іноземних вчених з означеної тематики, розглянути зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки правоохоронними органами окремих країн. Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Зокрема, було застосовано такі загальнонаукові методи: аналіз (в частині визначення складових економічної безпеки), узагальнення (під час дослідження зарубіжного досвіду забезпечення економічної безпеки та з метою надання рекомендацій), дедукції (під час надання рекомендацій, які направлені на ефективність виконання своїх повноважень працівниками Бюро економічної безпеки України, враховуючи  іноземний досвід). Також застосовані і спеціальні методи дослідження, зокрема, порівняльно-правовий (під час аналізу зарубіжного досвіду окремих країн). На підставі вивчення праць вчених та аналізу зарубіжного досвіду автор надав такі рекомендації: передбачити у Законі України «Про національну безпеку» до переліку органів складу сектору безпеки і оборони також і Бюро економічної безпеки України; внести зміни до Указу Президента України № 347/2021, закріпивши й інші напрями забезпечення економічної безпеки держави, а саме: демографічну, енергетичну, продовольчу та соціальну безпеки; передбачити у Законі України «Про Бюро економічної безпеки України» обов’язок ротацій керівної ланки цього органу та механізм його проведення у відомчих правових актах; надати повноваження працівникам Бюро економічної безпеки України щодо можливості аналізу витрат державного та місцевих бюджетів, руху внутрішньодержавних грошових потоків та фінансових ринків.

Посилання

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Редакція від: 24.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України про Стратегію національної безпеки України: затв. Указом Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/ 2020#Text.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року». Указ Президента України; Стратегія від 11.08.2021 № 347/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text.

Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 № 1150-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text.

Солодченко С. Які недоліки є у законопроєкті щодо бюро економбезпеки: аналіз від голови податкової міліції. Клуб бухгалтерів «Дебет-Кредит». URL: https://news.dtkt.ua/law/inspections/64837-yaki-nedoliki-je-u-zakonoprojekti-shhodo-byuro-ekonombezpeki-analiz-vid-golovi-podatkovoyi-miliciyi.

Миргород-Карпова В.В, Мурач Д.В. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави. Правові горизонти. Вип. 25 (38). 2020. С. 131–136.

Лекарь С. І. Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2013. 476 с.

Дем’яненко Б. Л., Дем’яненко В. М. «Китайська модель (реформ)» («Пекінський консенсус»): причини і сутність стрімкого економічного піднесення Китаю. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. № 8. С. 165–195. doi: https://doi.org/10.31866/2616-745x.8.2021.249046.

Дрозд О. Ю. Запобігання корупції: досвід Китаю. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.): у 2 ч. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. Ч. 1. С. 73–75.

National Defense Strategy of The United States Of America Summary. 2018. P. 11. URL: https://web.archive.org/web/20201110190149/https:// dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf.

Economic Security Overview, Department of Homeland Security, 19 July 2015. URL: https://www.dhs.gov/topic/economic-security.

Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України: монографія. Київ: Інтертехнологія, 2008. 496 с.

James G. Rickards. Economic Security and National Security: Interaction and Synthesis. Strategic Studies Quarterly. Vol. 3, № 3. 2009. pp. 8–49.

The role of the Guardia di Finanza as the economic and financial police guardian of the state and European Union budgets. URL: http://treasuresandtales.com/index.php/art-recovery-team-of-gdf/23-the-role-of-the-guardia-di-finaza.

Сараскіна Т. В. Зарубіжний досвід діяльності податкових органів та перспективи співробітництва в сфері боротьби з порушеннями законодавства у галузі оподаткування. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2000. № 12 (2). С. 118–122.

Лежненко І. П. Організаційно-правові засади функціонування фінансової гвардії Італії (La Guardia di Finanza). Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. Вип. 1–2 (10–11). С. 142–148.

Рєзнік О. М. Адміністративно-правові засади діяльності правоохороннихорганів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України: дис.... докт. юрид. наук: 12.00.07. Суми, 2019. 509 с.

Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza: Вecreto del Presidente della repubblica 29 gennaio 1999, № 34.

До фінансового Інтерполу може долучитися Фінансова гвардія Італії ТСН. 2012. URL: https://tsn.ua/groshi/do-finansovogo-interpolu-mozhe-doluchitisya-finansova-gvardiya-italiyi.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право