Деякі особливості правового регулювання статусу Державної служби фінансового моніторингу України

Автор(и)

  • Є.О. Легеза професор кафедри публічного та приватного права Університету митної справи та фінансів доктор юридичних наук, професор, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9134-8499
  • Д.М. Бєлов професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7168-9488

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.39

Ключові слова:

правовий статус, адміністративно-правовий статус, Державна служба фінансового моніторингу України, адміністративна правосуб’єктність

Анотація

У статті розглядається питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Визначено основні структурні елементи правового статусу цієї служби. Проаналізова­но теоретичні підходи до визначення поняття «адміністративна правосуб’єктність» як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Наведено авторське визначення ад­міністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Запропоновано шля­хи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

З огляду на проведений аналіз визначаємо адміністративно-правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України як сукупність визначених законодавством прав та обов’язків, які має та яких зобов’язаний до­тримуватись Держфінмоніторинг, виступаючи стороною в адміністративних правовідноси­нах щодо запобігання й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан­суванню розповсюдження зброї масового зни­щення. Елементами адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моні­торингу України вважаємо адміністративну правосуб’єктність (правоздатність і дієздат­ність), права та обов’язки.

Пропонуємо мінімізувати вплив Міністер­ства фінансів України на формування особового складу Державної служби фінансового моніто­рингу України, що дасть змогу підвищити рівень незалежності Держфінмоніторингу в прийнятті ним відповідних рішень, а також закріпити на за­конодавчому рівні можливість цієї служби звер­татись із запитами щодо отримання інформації до Національного банку України.

Пропонуємо доповнити Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:» новими положеннями щодо подання Державній службі фінансового моніторингу України суб’єктами державного фінансового моніторингу звітності щодо розпочатих про­ваджень у справах про адміністративні право­порушення, передбачених ст. ст. 166-9, 188-34 Кодексу України про адміністративні правопо­рушення, оскарження прийнятих рішень та ре­зультатів судового розгляду. Суб’єкти держав­ного фінансового моніторингу забезпечують повідомлення й ведення зазначеної звітності за формою, встановленою спільно з Державною службою фінансового моніторингу України.

Посилання

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 6 грудня 2019 року. № 361-IX. Відомості Верховної Ради України від 19.06.2020 № 25, стор. 5, стаття 171.

Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посібник. К. : Юрінком Інтер. 2003. 336 с.

Харитонова О.І. Адміністративно-правові від¬носини: концептуальні засади та правова природа : дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.07; Одеська нац. юрид. академія. О., 2004. 435 с.

Великий енциклопедичний юридичний слов¬ник / за ред. Ю.С. Шемшученка. К. : Юридична думка, 2007. 992 с.

Чумак О.О. Адміністративно-правовий статус державного виконавця. Публічне право. 2013. № 1. С. 107-113.

Адміністративне право України. Академічний курс : підручник у 2 т. / редкол. : В.Б. Авер’янов та ін. К. : Юридична думка, 2006-2007. Т. 2. 2007. 592 с.

Бахрах Д.Н. Административное право России : учебник для вузов. М. : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. 640 с.

Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постано¬ва Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537. URL.: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-п. (дата звернення: 25.08.2022)

Гаєвський І.М. Щодо деяких функцій дер¬жавної служби фінансового моніторингу України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право». 2013. Вип. 182(1). С. 211-218.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-УІ. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 1491.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право