Форми адміністративного судочинства

Автор(и)

  • А.А. Куйбіда аспірант кафедри адміністративного права Інституту Держави і права ім. Корецького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.38

Ключові слова:

судочинство, процесуальна форма, провадження, судова справа, спір про право

Анотація

Судова реформа, яка проводиться в нашій державі, передбачає зміну не лише організаційної складової судочинства, а й внутрішніх, законодавчих змін процесуальних форм розгляду та вирішення тих чи інших категорій судових справ. З моменту якісного оновлення процесуального законодавства по декількох видах судочинства, в тому числі й адміністративному, в 2017 році, якими вносилась ціла низка цікавих нововведень, була напрацьована практична та теоретична база для їх оцінки.

Одним із головних елементів будь-якого виду судочинства є процесуальні форми, в межах яких розглядаються справи, підсудні цій формі судочинства. Процесуальну форму судочинства найчастіше розглядають як встановлений процесуальним законом порядок розгляду та вирішення справ.

В статті проаналізовано особливості процесуальних форм судочинства в адміністративному процесі, їх специфіка в залежності від категорій судових справ, потреби в їх удосконаленні. Як і в інших видах судочинства, в адміністративному є випадки коли відсутній спір про право, при цьому права, свободи або законі інтереси особи порушені. Так, варто відмітити практику ЄСПЛ щодо так званих «правомірних очікувань». «Правомірні очікування» виникають у особи, якщо нею було дотримано всіх вимог законодавства для отримання відповідного рішення уповноваженого органу, а тому вона мала усі підстави вважати таке рішення є дійсним та розраховувати на певний стан речей. Помилка уповноваженого органу або його посадової особи не є остаточною підставою для скасування правовстановлюючого рішення індивідуального характеру. В цьому випадку, спору про право не має. В інших видах судочинства, наприклад в цивільному та господарському, існує спеціальна форма – наказне провадження для вирішення справ, предметом яких є неоспорювані вимоги. В адміністративному ж судочинстві існує форма письмового провадження в рамках спрощеного позовного провадження, яка частково подібна із формою наказного провадження в інших видах судочинства, хоча й має свої особливості: наприклад, відповідач має право надавати відзив на позов. Виходячи із цього, доцільним вважається доповнення КАС України нормами щодо форми судочинства по справах в яких відсутній спір про право та існують неоспорювані вимоги.

Посилання

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Кодекс адміністративного судочинства України. Відомості Верховної Ради України. 2005. №№ 35–36, № 37. Ст. 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Бітов А. І. Характеристика процесуальної форми адміністративного судочинства. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/ handle/11300/1276/Bitov.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Вовк В. Вплив характеру адміністративних справ на процесуальну форму адміністративного судочинства. Juris Europensis Scientia. 2020. № 4. С. 117–121.

Демченко М. Спрощене позовне провадження в адміністративному процесі. URL: https://femida.ua/advices/sproshhene-pozovne-provadzhennya-v-administratyvnomu-protsesi/

Дорохіна Ю. А. Розгляд справ в адміністративному судочинстві за правилами спрощеного позовного провадження. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: «Юридичні науки». 2020. № 4. С. 122–127.

Змисла М. Загальне та спрощене позовне провадження в адміністративному судочинстві: ознаки та відмінності. URL: https://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/50136/2/2018_Zmisla_M-Zahalne_ta_sproshchene_pozovne_63-65.pdf

Маруліна Л. О. Сутність та форми позовного провадження в адміністративному судочинстві України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. № 4. С. 133–136.

Миколенко О. І. Процесуальна форма в адміністративному судочинстві та проблеми законотворчості в Україні. Правова держава. 218. № 29. С. 50–57.

Палій Є. А. Значення та особливості спрощених проваджень в адміністративному судочинстві України. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 1. С. 144–146.

Перунова О. М., Леонтьєва Л. В. Поняття, значення та складники процесуальної форми цивільного судочинства. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”. 2020. P. 2. С. 868–887.

Поворознюк М. І. Ознаки позовного провадження як процесуальної сфери реалізації права на захист в адміністративному суді. Часопис Київського університету права. 2014. № 2. С. 161–164.

Попов Ю. Решения ЕСПЧ как убедительный прецедент: опыт Англии и Украины. Підприємство, господарство і право. 2010. № 11. С. 49–52.

Черникова А. О. Проблемні питання диференціації процесуальної форми адміністративного судочинства України та шляхи їх вирішення. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 3. С. 57–63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право