Напрями підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання запобігання корупції в органах Національної Поліції України

Автор(и)

  • К.І. Кирюха аспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0006-8975

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.36

Ключові слова:

корупція, корупційні прояви, механізм адміністративно-правового регулювання, Національна поліція України, запобігання корупції

Анотація

У статті проаналізовано окремі підходи науковців до розуміння поняття «механізм адміністративно-правового регулювання», в тому числі й у сфері запобігання корупції. Окреслено окремі напрями щодо можливості підвищення ефективності застосування механізму адміністративно-правового регулювання запобігання корупційним проявам в органах Національної поліції України. Досліджуючи питання у сфері вдосконалення адміністративно-правового механізму запобігання правопорушенням, пов’язаним з корупцією, що вчиняються поліцейськими, до чинників, які є перешкодою його ефективної реалізації науковці відносять: недостатню концептуальну забезпеченість стратегічних і тактичних аспектів протидії корупції, що призводить до системних прорахунків, протиріч між окремими елементами програмного антикорупційного документу; низький рівень прогностичного забезпечення; відсутність комплексного залучення фахівців в галузі кримінології, економіки, бухгалтерського обліку, комп’ютерної техніки і технології, інших наук; переважну орієнтацію на діяльність правоохоронних органів; низьку ресурсну і наукову забезпеченість; відсутність аналізу і обговорення результатів виконання прийнятих програм; недостатню орієнтованість антикорупційних програм на певні галузі управлінської діяльності та виділення пріоритетних напрямів протидії корупції; некоректність формулювання цілей такої боротьби; формальний характер заходів ідеологічного впливу; низький рівень диференціації заходів запобігання стосовно різних видів корупційних проявів; відсутність механізму контролю за ходом їх реалізації і коректування в процесі реалізації; відсутність належного соціального контролю з боку громадськості. Однією з найбільш важливих антикорупційних засад превентивного характеру є конкурсний відбір на посади в Національній поліції України. У статті 52 Закону України «Про Національну поліцію» вказано, що конкурс проводиться відповідно до Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади, що затверджується Міністром внутрішніх справ України.

Посилання

Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття): посібник. Ірпінь. 1998. 108 с.

Гончарук С.Т. Адміністративне право України. Загальна та Особлива частини: навчальний посібник. К. : НАВС. 2000. 240 с.

Остапенко О. І. Наукові уявлення про механізм адміністративно-правового регулювання. Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. 2010. Вип. 2. С. 142–149.

Стеценко С.Г. Механізм адміністративно-правового регулювання: сучасні проблемні питання . Актуальні проблеми держави і права. 2007. Вип. 35. С. 31-34.

Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій. Київ : ЦУЛ, 2011. 395 с.

Єщук О.М. Механізм адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності . Держава і право. 2010. № 47. С. 255-258.

Решетнік А.Р. Деякі особливості механізму адміністративно-правового регулювання діяльності державного службовця в судовій. Форум права. 2015. № 1. С. 269-274.

Моргунов О.А. Поняття та механізм адміністративно-правового регулювання публічного адміністрування сфер фізичної культури і спорту . Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 3. С. 274-277.

Онищук О.О. Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції . Форум права. 2010. № 4. С. 686–689.

Городецька І.А. Механізм адміністративно-правового регулювання охорони, використання і відтворення тваринного світу: теоретичні аспекти . Публічне право. 2016. № 3. С. 117-124.

Коросташова І.М. Механізм адміністративно-правового регулювання як правова категорія та багатоаспектне явище . Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 1. С. 52-61.

Луговий В.О. Шляхи вдосконалення адміністративно-правового механізму запобігання правопорушенням, пов’язаним з корупцією, що вчиняються поліцейськими. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Випуск 1, том 2. С. 44-50.

Кравчук М.Ю. Ґенеза механізму адміністративно-правового регулювання . Науковий юридичний журнал «Правові новели». 2019. № 8. С.90-98.

Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/580-19/page#Text.

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2020-2022 роки: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2020 року № 84. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0084320-20#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право