Поняття та основні ознаки адміністративної відповідальності: аналіз сучасної адміністративно-правової літератури

Автор(и)

  • Ю.В. Дрофич кандидат юридичних наук, доцент кафедри права, Університет імені Альфреда Нобеля, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3956-6303

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.34

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, Кодекс про адміністративні правопорушення, ознаки, суспільна шкідливість

Анотація

У статті автором зазначено деякі принципові тези з приводу сутності адміністративної відповідальності. Зокрема, визначено, що в сучасних концепціях адміністративної відповідальності актуальною виявляється проблема оцінки права із загальних системно-філософських позицій, що відображає загальні закони та принципи буття соціуму, інтегруючи субстанційні та феноменальні характеристики соціально-правової реальності, яка включає теоретико-методологічні критерії оцінки права щодо абсолютного (правова субстанція) та похідного порядку (оптимальні вимоги соціальної реальності, зосереджені в традиційному менталітеті).

Автором підтримано тезу про те, що однією з вад адміністративно-деліктного законодавства є нормативне закріплення положення щодо можливості встановлення складу проступку і відповідальності за його вчинення, а також застосування відповідних норм за межами КУпАП. Такий підхід до побудови законодавства про адміністративну відповідальність є умовою виникнення колізій, які фактично дискредитують як законодавця, так і правозастосувальника. Акцентовано на тому, що адміністративні правопорушення є суспільно шкідливими, антигромадськими явищами. Визнання адміністративних правопорушень суспільно шкідливими, а не суспільно небезпечними є тим критерієм, за допомогою якого стає можливим розмежування злочинів та адміністративних правопорушень.

На підставі викладеного, автор вважає, що адміністративна відповідальність є комплексним правовим механізмом реагування держави на прояв адміністративної протиправності, що містить матеріально-правові підстави та процесуальний порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення. Основу адміністративної відповідальності складають диференційована адміністративна протиправність, склад адміністративного правопорушення; адміністративне покарання (матеріальноправовий аспект) і процесуальна форма.

Посилання

Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність: Сутність та окремі проблеми трансформації на сучасному етапі. Юридичний вісник. Серія «Повітряне і космічне право». 2007. Т. 3. № 4. С. 57–60.

Вельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура. Государство и право. 1999. № 12. С. 20–25.

Лук’янець Д.М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми право реалізації: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.07. К., 2007. 406 с.

Слободчиков Н.А. О позитивном содержании юридической ответственности. Юридическая ответственность: проблемы теории и практики. Минск, 1996. С. 28–34.

Наливайко Л.Р. Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики: дис… канд. юр. наук: 12.00.02. К., 2000. 180 с.

Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посібник. К., 2008. 256 с.

Советское административное право. Под ред. В.И. Поповой и М.С. Студеникиной. М., 1988. 320 с.

Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Воронеж, 1970. 267 с.

Адміністративне право: навч. посіб. [О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів, Р. В. Кісіль]. Львів; К., 2008. 533 с.

Авер’янов В.Б. Адміністративне право України [Електронний ресурс]. URL: http://textbooks.net.ua/content/ view/2688/15/.

Щукін О.М. До питання концептуалізації поняття адміністративної відповідальності. Юридичний вісник. 2014. № 3(32). С. 73–78.

Бондаренко Г.П. Адміністративна відповідальність в СРСР. Львів, 1975. 176 с.

Адміністративне право України. Академічний курс: [підруч.]: у 2-х томах: Том 1. Загальна частина / ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). К.:, 2004. 584 с.

Рябцев Л.М. Об административной ответственности и административных взысканиях за совершение экологических правонарушений. Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республиканского круглого стола (г. Минск, 30 марта 2017 г.). Минск:, 2017. С. 55–58.

Чернецький О.Л. Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання [Електронний ресурс]. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2951/Poniattia%20ta%20osoblyvosti%20administratyvnoi%20vidpovidalnosti_%20Chernetskyi%20_2008.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Левенець Ю.О. Поняття адміністративної відповідальності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2012. Вип 3. C. 54–62.

Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976. С. 215.

Бошно С.В. Правознавство [Електронний ресурс]. URL: http://ibib.ltd.ua/ponyatie-priznaki-vidyiyuridicheskoy.html.

Олійник А.Ю. Правознавство [Електронний ресурс]. URL: http://westudents.com.ua/glavy/68225--6- ponyattya-oznaki-yuridichno-vdpovdalnost.html

Скакун О.Ф. Теорія держави і права [Електронний ресурс]. URL: https://books.br.com.ua/9200

Гриценко І. Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відповідальності. Вісник Національної академії прокуратури України. 2008. № 1. С. 45–50.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. [Алексеев С.С., Архипов С.И., Корельский В.М., Леушин В.И., Перевалов В. Д. и др.]; под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1997. 570 с.

Заяць Р.Я. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nzlubp_2012_8_6.

Остапенко О.І. Адміністративне право: навчальний посібник. К., 2008. 536 с.

Колпаков В. Кодекс України про адміністративне правопорушення: пошук нової парадигми. Право України. 2004. № 7. С. 85–89.

Советское административное право: Учебник / Отв. ред. П.Т. Василенков. М., 1990. 574 с.

Колпаков В.К. Деліктний феномен в адміністративному праві України: автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.07. К., 2005. 39 с.

Крижановська В.А. Адміністративна відповідальність в адміністративному праві України: сучасне розуміння, нові підходи: дис…к.ю.н.: 12.00.07 [Електронний ресурс]. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34561/4/dys_kryzhanovska.pdf.

Борисова Ю.В. Адміністративна відповідальність за порушення, пов’язані з корупцією: дис…канд. юрид. наук: 12.00.07. Дніпро, 2021. 190 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право