Оцінка електронних доказів у цивільному процесі (на прикладах окремих категорій судових справ)

Автор(и)

  • В. Феннич Доцент, кандидат юридичних наук доцент кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.63

Ключові слова:

електронні докази, оцінка, критерії, нематеріальні блага, криптовалюта

Анотація

У даній статті автор розкриває поняття, сутність та особливість оцінювання електронних доказів для встановлення обставин цивільної справи. Виділяються причини, які впливають на складність вироблення усталених підходів щодо оцінювання електронних доказів у цивільному процесі: відносна новизна використання електронних доказів судами; кардинальна зміна законодавчої бази, внаслідок чого електронні докази стали розглядатися як самостійний засіб доказування; багатоманіття форм вираження електронних доказів на практиці. Також звертається увага на те, що запропонований законом перелік електронних доказів та їх носіїв не є виключний, що також виступає додатковим фактором, який ускладнює вироблення одноманітної судової практики оцінювання електронних доказів у цивільному судочинстві.

Проводиться характеристика критеріїв оцінювання електронних доказів у цивільному процесі: критерій належності, критерій допустимості, критерій достатності, критерій достовірності, критерій взаємозв’язку доказів. Зазначається, що найбільше запитань виникають при оцінюванні допустимості та достовірності електронних доказів, хоча інколи критерій належності електронного доказу може бути предметом суперечок у цивільній справі. Так, перевірка належності електронних доказів повинна здійснюватися шляхом виявлення в їх змісті інформації про обставини справи, які треба встановити. Але така перевірка може ускладнитися, якщо доказова інформація зафіксована не чітко.

Наочно демонструється використання різноманітних критеріїв оцінювання електронних доказів прикладами із судової практики вітчизняних судів та міжнародних судових установ. Більше звертається увага та проводиться аналіз правових позицій Верховного Суду щодо оцінювання електронних доказів у цивільному процесі. Виділяється значення використання електронних доказів щодо підтвердження вчинення правових дій стосовно нематеріальних благ, особливо тих, які функціонують в електронному середовищі (зокрема, криптовалюта).

Посилання

Пучинский В.К. Английский гражданский процесс: Основные понятия, принципы и институты. Москва: Б.и., 1974.

Советский гражданский процесс / Под ред. Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. Ленинград, 1984. 424 с.

Сеник С.В., Лемик Р.Я. Цивільне процесуальне право : навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 424 с.

Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств. Законность. 2002. №4. С. 40-44.

Лукьянова И. Н. Доказательства в арбитражном процессе: дисс. канд. юрид, наук. Москва, 2003. 210 с.

Каламайко А.Ю. Електронні засоби доказування в цивільному процесі: дис. …канд. юрид. наук. Харків, 2016. 242 с.

Молчанов В. В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве: учеб. пособ. Москва: ИКД «Зерцало-М», 2012. 360 с.

Рішення Суду справедливості Європейського Союзу щодо оподаткування податком на додану вартість операцій із криптовалютами та коментар до нього. Право України. 2018. №1. С. 162-171.

Постанова Волинського апеляційного суду від 23 травня 2022 р. у цивільній справі №159/5106/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104468629 (дата звернення: 22.07.2022)

Ухвала Верховного Суду від 18 травня 2021 р. у цивільній справі №521/15887/18. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/97219059 (дата звернення: 22.07.2022)

Постанова Верховного Суду від 31 березня 2019 р. у цивільній справі №568/879/17. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/80751512 (дата звернення: 22.07.2022)

Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-31/2011 від 20 жовтня 2011 р. URL: http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11 (дата звернення: 22.07.2022)

Зеленяк А.С. Використання речових доказів під час розгляду і вирішення цивільних справ: дис. … канд. юрид. наук. Ужгород, 2015. 238 с.

Постанова Верховного Суду від 7 липня 2021 р. у цивільній справі №587/2051/18. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/98298873 (дата звернення: 22.07.2022)

Каламайко А.Ю. Електронні засоби доказування в цивільному процесі: дис. …канд. юрид. наук, Харків, 2016. 242 с.

Брендель О.І. Засоби прихованого відео спостереження та особливості їх використання в процесі розслідування злочинів та експертного дослідження. Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2016. Випуск 16. С. 239-248.

Ухвала Апеляційного суду Херсонської області від 14 липня 2011 р. у цивільний справі №22ц-3211. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17796638 (дата звернення: 22.07.2022)

Постанова Верховного Суду від 24 березня 2021 р. у цивільній справі №628/1203/19. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/95982795 (дата звернення: 22.07.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25