Транскордонне співробітництво: теоретико-методологічний аспект

Автор(и)

  • В. Дербак Старший викладач кафедри міжнародного права юридичного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.58

Ключові слова:

транскордонне співробітництво, транскордонна співпраця, методологія юридичної науки, філософська наука

Анотація

Вказується, методологія – явище інтегральне, яке об’єднує в собі ряд компонентів: світогляд і фундаментальні загальнотеоретичні концепції, загальні філософські закони та категорії, загальні та конкретні методи. Методологія зовсім не становить собою просте підсумовування теоретико-світоглядних концепцій, принципів, методів і засобів пізнання, вироблених у теорії та практиці державного будівництва. Методологія юридичної науки – це, перш за все, система, яка не зводиться до складових її компонентів, а має свої власні інтегративні закономірності розвитку. Всі ці компоненти органічно пов’язані між собою, взаємопроникають і збагачують один одного.

На підставі зробленого аналізу, автор вважає, не зважаючи на значну кількість досліджень у галузі транскордонного співробітництва, виходячи зі змісту основних праць вчених, можна говорити про те, що, в той же час, надзвичайно складно знайти монографічні дослідження інституту транскордонного співробітництва саме з точки зору її із методологічних засад (досліджуються, як правило, нормативно-правові засади транскордонного співробітництва як напряму євроінтеграційних процесів в Україні, а також важливого чинника підвищення регіональної конкурентоспроможності, механізми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у прикордонних регіонах України в умовах реалізації її євроінтеграційних прагнень, проблеми оцінювання ефективності цих зв’язків і багато інших питань, пов’язаних із досліджуваною тематикою). Саме тому вважаємо, що для повномасштабного розкриття змісту інституту транскордонного співробітництва з точки зору власне методології, можливо варто запропонувати новітні дослідження що будуть присвячені концептуально-методологічним засадам сфери транскордонного співробітництва регіонів, за результатам якого доцільно зробити окремий консолідований збірник та запропонувати його в якості допоміжного методичного матеріалу, необхідного, в першу чергу, органам державної влади та місцевого самоврядування в прикордонних регіонах нашої держави. При цьому, за основу, слід взяти юридичні наукові праці теоретиків у сфері методології правової науки, і вже в подальшому накласти їх на інститут транскордонного співробітництва.

Посилання

Транскордонне співробітництво україни: стан, проблеми, перспективи. Монографія / за загальною редакцією І.В. Артьомова. Ужгород. 2012. 520 с.

Мамитова, Н. В. Российский конституционализм : история и современность : диссертация... д-ра юрид.

наук спец. : 12.00.01 – «теория и история государства и права; история политических и правовых учений»,

00.02 – «конституционное право; муниципальное право». М.: РГБ, 2006. 360 с.

Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург, 2001. 221 с.

Алексеев Н.Н. Науки общественные и естественные в историческом взаимоотношении их методов. Очерки по истории и методологии общественных. Уч. зап. Императорского Моск. Ун-та. Отд. Юрид. Вып. 38. М.,1912. С. 23-25.

Бєлов Д.М. Парадигма українського конституціоналізму. Монографія. В.Березний: РК «Євростандарт», 2011. 400 с.

Byelov D., The paradigm of constitutionalism as a theoretical and legal category. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. Issue 5. S. 34-37.

Федоренко В.Л. Методологія та методи дослідження проблем системи конституційного права України.

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. №2, 2009. С. 13-24.

Федоренко В.Л. Методологія та методи дослідження проблем системи конституційного права України.

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. №2, 2009. С. 13-24.

Філософський енциклопедичний словник / редкол.: В.І. Шинкарук (голова), Є.К. Бистрицький, М.О. Булатов, А.Т. Імшуратов [та ін.]. К.: Абрис, 2002.

Верхоланцева К. С. Развитие современного трансграничного сотрудничества России и стран Европы: сравнительный характер : автореф. дис. … канд. полит. наук : 23.00.04. М., 2009. 25 с.

Мікула Н.А. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво. Львів: ІРД НАН України, 2004. 231 с.

Автономов А.С. Методологические аспекты исследования системы категорий конституционного права. Сб. науч. тр. Теоретические проблемы российского конституционализма. М.; 2000. 221 с.

Краснейчук О.А. Теоретико-методологічні засади розвитку транскордонного співробітництва. Вісник НАДУ. №3. 2014. С.18-26.

Михайлова Л.И. Методологические аспекты оценки социально-экономического развития приграничных регионов: теоретические аспект и научные практики. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivost-i- bezopasnost-rossiyskih-prigranichnyh-regionov-teoreticheskie-aspekty-i-novye-praktiki

Роман С.П. Методологічні аспекти дослідження транскордонного співробітництва в умовах розширення ЄС. Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи: монографія / За заг.ред. І.В. Артьомова. Ужгород: МПП «Гражда», 2012. 520 с.

Терещенко Т. Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва :

дис. канд. ек. наук : 08.10.01 / Терещенко Т. Київ, 2005. 241 с.

Білак О.П. Транскордонне співробітництво: питання співвідношення категорій в науці конституційного права. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 95-99.

Aristova I., Zapara S., Bielov D., Kaluzhna S., Chernadchuk T., Legal Status of Local Self-government Authorities of Ukraine in the Conditions of Information Society Development: Research Methodology, Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol 10 No 8 (2019): JARLE Volume X. Issue 8(46) Winter 2019. p. 61-69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25