Право самостійного залучення експерта стороною захисту: реальність чи декларація

Автор(и)

  • А. Волобуєв Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9419-7446
  • Є. Чуйко Ад’юнкт Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9791-8309

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.52

Ключові слова:

експертиза, кримінальне провадження, рівність сторін, змагальність, сторона захисту, слідчі (розшукові) дії, збирання доказів

Анотація

В статті аналізуються суперечності в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України щодо самостійного залучення стороною захисту експертів для проведення експертизи. Надане право оцінюється з точки зору можливості його реалізації в умовах чинного правового регулювання. Проаналізовані викладені в наукових публікаціях останніх років пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань щодо самостійного залучення стороною захисту експерта для проведення експертизи, надання в його розпорядження об’єкта, порівняльних зразків для експертного дослідження та інших матеріалів.

Зазначається, що сторона захисту наділена правом самостійного залучення експерта при відсутності в КПК України правового механізму його реалізації під час досудового розслідування. Висловлюється думка, що викладені в літературі пропозиції щодо створення такого механізму фактично передбачають право сторони захисту на проведення слідчих дій, необхідних для надання експертові об’єктів дослідження та відповідних матеріалів. Але пропозиції щодо надання такого права адвокатам суперечать іншим положенням КПК України, перегляд яких фактично призведе до появи кількох суб’єктів досудового розслідування. Таке вирішення проблеми неминуче негативно відобразиться на можливості вирішення завдань кримінального провадження, викладених в ст. 2 КПК України. Наділення сторін з протилежними цілями рівними правами у проведенні слідчих дій неминуче призведе до розбалансування досудового розслідування.

Обґрунтовується теза, що виконання функції захисту (надання правової допомоги клієнтові) не потребує права самостійного проведення слідчих дій, в тому числі експертизи. Для цього цілком достатнім є ініціювання їх проведення при здійсненні адвокатського контролю. Підкреслюється важливість не забезпечення повної рівності прав сторін кримінального провадження щодо проведення експертиз, а збалансування прав з урахуванням тих завдань, що вирішуються сторонами під час досудового розслідування.

Робиться висновок, що визначення обсягу прав сторони захисту щодо проведення експертизи повинно базуватися на врахуванні функції надання правової допомоги підозрюваному (обвинуваченому), здійснення адвокатського контролю за збиранням доказів шляхом проведення експертизи.

Посилання

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 3 жовтня 2017 року№ 2147-VIII. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147- 19 (дата звернення 15.04.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства : Закон України від 04.10.2019, № 187-IX. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-20#n42 (дата звернення 15.04.2022).

Журавель В. А. Залучення експерта: процесуальні та організаційні проблеми. Вісник Луганського державного університету ім. Е. О. Дідоренка. 2014. Спецвип. № 1. С. 16–20.

Моїсєєв О. М. Проблеми, пов’язані із залученням судового експерта до участі в кримінальному провадженні. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 3. С. 194-203.

Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні: монографія. Харків : В деле, 2015. 560 с.

Куриленко Д.В. Сучасні проблеми залучення експерта у кримінальному провадженні. Науковий вісник публічного та приватного права. Вип. 2. ч. 2. 2016. С. 331-334.

Сімакова-Єфремян Е. Б. Деякі проблемні питання застосування нових норм з питань призначення та проведення судової експертизи. URL: http://ondise.od.ua/DOC/vipusk3/pitannyaprizna4enyataprovedennyaexper tizi.pdf (дата звернення 09.12.2021).

Макаренко Є. І., Здор В. М. Проблеми призначення судової експертизи у кримінальному провадженні. Право і суспільство. № 3 / 2019. С. 218-222.

Авдєєва Г. К. Місце судової експертизи у науково-технічному забезпеченні слідчої діяльності в умовах змагального кримінального провадження. Питання боротьби зі злочинністю. Вип.41. 2021. С. 88-93.

Бажанюк В.В. Про змагальність сторін в проведенні судової експер-тизи. Правовий часопис Донбасу. №1(78). 2022. С.139-145.

Кримінальний процесуальний кодекс України /Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10,

№ 11-12, № 13, ст.88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення 15.04.2022).

Kathleen Kuiper (2021). Adversary procedure. Encyclopedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/ topic/adversary-procedure (дата звернення 15.04.2022).

Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights. Updated on 31 August 2021. p.7. URL: https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_6_criminal_eng.pdf (дата звернення 15.04.2022).

Клименко Н.І. Щодо інституту конкурентної (альтернативної) експертизи. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2011. Вип. 11. С. 211-216.

Калініна І.В. Розвиток конкурентної (альтернативної) експертизи в Україні. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики : матеріали всеукр. наук-практ. конф. з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Кліменко (Київ, 27 лютого 2018 р.). Київ-Маріуполь, 2018. С. 120-121.

Зейкан Я.П. Про недопустимі докази. Харків : Фактор, 2019.128 с.

Несінов Олег. Використання недоліків у висновках експертів на користь сторони захисту. URL:https:// iadvocate.com.ua/vykorystannya-nedolikiv-u-vysnovkah-ekspertiv-na-koryst-storony-zahystu (дата звернення 15.04.2022).

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text (дата звернення 25.04.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність