Суб’єкти адміністративно-деліктних відносин

Автор(и)

  • Н. Павловска Кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.45

Ключові слова:

суб’єкти адміністративного правопорушення (делікту), адміністративна правосуб’єктність, адміністративна деліктоздатність, провадження з адміністративних правопорушень (деліктів), адміністративне судочинство

Анотація

Автором розкрито поняття та особливості адміністративно-правової відповідальності та «суб’єкта адміністративно-деліктних відносин».

Відзначено, що удосконалення інституту адміністративно-деліктних відносин є одним із вирішальних факторів, що забезпечує підвищення ефективності правозастосовчої діяльності та дотримання законності у провадженнях у справах про адміністративні правопорушення (делікти).

Запропоновано під адміністративно-правовою відповідальністю розуміти примусове з дотриманням встановленої процедури й меж застосування правомочним суб’єктом держави передбачених законодавством санкцій, що застосовуються в адміністративному порядку, а саме в процесі реалізації державними органами своїх виконавчо-розпорядчих повноважень за вчинення адміністративного правопорушення (делікту), заходів впливу, які спрямовані на покарання правопорушника, тобто винної особи яка скоїла адміністративний делікт.

Відзначено, що існуючий перелік суб’єктів адміністративно-деліктних відносин, до яких може бути застосовано адміністративно-правову відповідальність за адміністративні правопорушення (делікти), варто розширити, а також внести відповідні зміни в чинні адміністративно-правові норми, що встановлюють таку відповідальність. Запропоновані законодавчі зміни зможуть посилити захист прав та законних інтересів осіб, які є учасниками адміністративно-деліктних відносин.

Суб’єктами складу адміністративного правопорушення (делікту) є: 1) загальний – фізична особа – осудна особа, яка досягла віку адміністративно-правової відповідальності; 2) спеціальний – фізична особа підприємець – юридична особа – суб’єкт господарської діяльності; посадові особи – уповноважені виконувати представницькі функції від імені органу, в якому вони працюють.

В сучасних умовах розвитку України як правової держави, з урахуванням змін у зовнішніх відносинах, зміцненні позицій на міжнародній арені, кардинальних потужних внутрішніх процесах, особливої актуальності набуває вироблення механізмів забезпечення реалізації та захисту прав людини в адміністративно-деліктних відносинах під час виникнення адміністративного правопорушення (делікту) та адміністративного провадження в яких оцінюється діяльність адміністративного органу (посадової особи) і суду на предмет їх законності й результативності. Еволюція правової системи в Україні та в зарубіжних державах засвідчує, що розгляд і вирішення юрисдикційної справи одним органом (посадовою особою) - однією інстанцією залишає можливості для помилок, що призводить до неефективності судочинства і, як наслідок, - зниження довіри до органів державної влади, віри у загальні принципи адміністративного судочинства.

Посилання

Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ law s/show/

Адміністративне процесуальне право. За заг. редак. Т.П. Мінки. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. 321 с.

Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : в 2 т. / редкол. : В.Б. Авер’янов та ін. К. : Юридична думка, 2004. Т. 1 : Загальна частина. 2004. 584 с.

Адміністративна відповідальність в Україні : навч. Посібник / за заг. ред. А.Т. Комзюка. Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. 99 с.

Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Воронеж, 1970. 251 с.

Гриценко І.С. Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відповідальності. Вісник Національної академії прокуратури України. 2008. № 1. С. 45–50.

Коломоєць Т.О. Структура адміністративної відповідальності: сучасний доктринальний погляд. Підприємництво, господарство і право. 2002. № 4. С. 65–66.

Додін Є.В. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб. Концепція розвитку законодавства України. К., 1996. С. 114–115.

Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навч. посібник. К. : Атіка, 2007. 624 с.

Адміністративне право України: основні поняття : навч. посібник / за заг. ред. І.П. Голосніченка. К. : ГАН, 2005. 232 с.

Советское административное право / под ред. В.И. Поповой и М.С. Студеникиной. М. : Юридическая литература, 1988. 320 с.

Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : [монографія]. К. : Юрінком Інтер, 2004. 528 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право