Внутрішній аудит як підсистема державної системи

Автор(и)

  • В. Оболенцев Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8360-8959

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.44

Ключові слова:

внутрішній аудит, система, мета системи держави

Анотація

Системність як базова передумова належного функціонування держави має проявлятися в діяльності усіх її структурних складових. Мета статті: вдосконалення системної діяльності держави України. Завдання статті сформулювати засади системної діяльності суб’єктів внутрішнього аудиту.

Метою внутрішнього аудиту як штучної системи можемо визначити забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів та інших активів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і вимог щодо їх діяльності).

Призначенням внутрішнього аудиту можна вважати діагностику функціонування суб’єктів, у яких застосовується цей інформаційно-аналітичний інструмент.

Цільова функція системи внутрішнього аудиту – опрацювання інформації про діяльність суб’єктів. Основні (базові) функції внутрішнього аудиту: вивчення системи контролю активів; перевірка відповідності діючого контролю політиці компанії; аналіз ситуації ризику і попередження банкрутства; використання ноу-хау для збільшення прибутку й ефективності нової технології; прийняття інших рішень, що сприяють розвитку компанії.

Додаткові (сервісні) функції внутрішнього аудиту: надання незалежних висновків та рекомендацій, що передбачено статтєю 26 Бюджетного кодексу України.

Базовим елементом системи ВА є структурні підрозділи внутрішнього аудиту суб’єктів у передбачених випадках.

Адаптивна активність внутрішнього аудиту проявляється у взаємодії з іншими структурними підрозділами державних органів, їх територіальних органів та бюджетних установ (зокрема – їх керівниками), державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами з питань організації та здійснення внутрішнього аудиту.

Адаптуюча активність внутрішнього аудиту проявляється у таких опціях Підрозділів: 1) подання керівнику державного органу, його територіального органу та бюджетної установи аудиторських звітів і рекомендації для прийняття ним управлінських рішень; 2) звітування про результати діяльності відповідно до стандартів внутрішнього аудиту.

Внутрішні зв’язки забезпечують відносини координації та субординації окреслених вище структурних елементів внутрішнього аудиту - Підрозділів, забезпечуючи їх цілісність.

Зовнішні ж зв’язки внутрішнього аудиту проявляються у співвідношеннях його структурних елементів з іншими суб’єктами господарської діяльності (звтність, обмін інформацією і т.ін.).

Посилання

Коблянська Г.Ю., Бобошко В.С. Організація внутрішнього аудиту на підприємстві. Облік і фінанси АПК: освітній портал. 2022. URL:https://magazine.faaf.org.ua/organizaciya-vnutrishnogo-auditu-na-pidpriemstvi.html (дата звернення: 05.06.2022).

Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація. Тернопіль: «Економічна думка», 2000. 106 с.

Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: навч. посіб. / Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерський Д.Є. / За ред. О.А. Петрик. К.: КНЕУ, 2008. 472с.

Білуха М.Т. Курс аудиту: підручник / 2-ге вид.. К.: Вища школа, Знання, КОО, 1999. 574с.

Соколов Б. Организация служб внутреннего аудита. Аудит и налогообложение. 2009. № 1. С. 38-41.

Методы исследований и организация экспериментов / под ред. К. П. Власова. Харьков : Гуманитарний Центр, 2002. 256 с.

Оболенцев В.Ф, Базові засади системного аналізу системи держави України : монографія. Харків: Право, 2018. 98 с.

Бюджетний кодекс України; закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50, / № 50-51. Ст. 572.

Лямець В. І. , Тевяшев А.Д. Системний аналіз. Вступний курс / 2-ге вид. Харків : ХНУРЕ, 2004. 448 с.

Сорока К. О. Основи теорії систем і системного аналізу: навч. посіб. / 2-ге вид. Харків : ФОП Тимченко, 2005. 291 с.

Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту: постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 Кабінет Міністрів України. Урядовий кур’єр. 2011. № 207.

Оболенцев В.Ф., Гуца О.Н., Єрьоменко В.В. Досвід цифрового моделювання системи конституції України у нотації IDEF0. Теорія і практика правознавства. 2020. Вип. 15. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/ download/218892/218854 (дата звернення: 05.06.2022).

Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу системи держави України: монографія. Харків: Право, 2018. 105 с. URL:https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/472/3_Beazovi_zasadi_sistemnogo_ analizu_vnutri.pdf1

Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу системи запобігання злочинності в Україні: моногр. Харків: Юрайт, 2021. 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право